Uchwała  nr   XLIV / 747 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 listopada 2001 r.

 

w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 oraz art. 28f ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971) oraz w związku z § 49 ust. 5 Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI/709/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ( Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2001 r. Nr 102 poz. 1233)Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się rezygnację Radnego Stanisława Wodyńskiego i zwalnia się go z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego .

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.