Uchwała Nr XLIV/748/2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 listopada 2001 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, art. 26 ust. 2 i art. 28 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971) oraz w związku z § 42 ust 2 Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI/709/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ( Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2001 r. Nr 102 poz. 1233) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1.

W uchwale Nr III/5/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 13 listopada 1998 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w § l skreśla się pkt 4 w brzmieniu „radny Stanisław Wodyński".

 

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.