Uchwała  nr   XLIV / 749 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 listopada 2001 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Na podstawie art. 4 l ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34 poz. 184, z 1987r. Nr 33, poz. 180, z 1989r. Nr 35 poz. 192, z 1990 r. Nr 34 poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73 poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40 poz. 184 z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997r. Nr 88 poz. 554, Nr 113 poz. 732, Nr 121 poz. 770 z 1998r. Nr 106 poz. 668, z 2000r Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268 i z 2001 r Nr 60 poz.610/, oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622 z 1997r Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 678, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 z 1998r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126, z 2000r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041, oraz z 2001 r. Nr 45 poz.947 i Nr 89 poz.971 /, po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XXXII/534/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zmienionej Uchwałą Nr XLI/700/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 sierpnia 2001 r. oraz Uchwałą Nr XLIII/723/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 października 2001 roku w „Harmonogramie realizacji zadań na 2001 rok" w pozycji 5 „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zapobieganiu patologiom wśród dzieci i młodzieży" wprowadza się następujące zmiany:

1) część    określająca    zadania    szczegółowe    realizowane    przez    Izbę Wytrzeźwień otrzymuje brzmienie:

 

Lp.

Zadania Gminy wynikające z Gminnego Programu

Zadania Szczegółowe

Termin

Realizatorzy

Zakres przedsięwzięć

Przewidywany koszt

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Prowadzenie

działalności

uświadamiającej

o    szkodliwości

spożywania

napojów

alkoholowych

oraz     promocja

zdrowia,

2.   Współpraca

z Gminną

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

i innymi

organizacjami

w zakresie

profilaktyki

i rozwiązywania

problemów

alkoholowych

2001

rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izba

Wytrzeźwień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby

trafiające do

Izby

Wytrzeźwień

z powodu

zakłócania

spokoju

i porządku

publicznego

będące pod

wpływem

alkoholu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez udziału

środków

finansowych

z funduszu

przeciwalko

holowego

 

 

 

 

 

 

 

2) część określająca zadania szczegółowe realizowane przez Wydział Spraw Społeczno Administracyjnych i Ochrony Zdrowia otrzymuje brzmienie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prowadzenie

działań

związanych

z             realizacją

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i   Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w zakresie:

1/ inicjowania

i koordynowania

realizacji

Gminnego

Programu.

2/ prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i edukacyjnej,

3/ przyjmowanie

i analiza

projektów

podmiotów

realizujących

zadania

wynikających

z profilaktyki

i

rozwiązywania

problemów

alkoholowych,

4/ przygotowanie

projektu

Gminnego

Programu

w tym

preliminarza

wydatków

związanego

z realizacją

Gminnego

Programu,

rok

2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Spraw

Społeczno -

Administracyjn

ych

i Ochrony

Zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytucje ,

organizacje

pozarządowe,

społeczeństwo

miasta

Ostrowca Św.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ współpraca

z podmiotami

w zakresie

realizacji

przyjętych

programów,

nadzór

merytoryczny

nad

działaniami w

tym zakresie,

6/ przygotowanie

materiałów na

posiedzenia

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

i współpraca

w tym zakresie.

2. Planowane

działania:

1/ Zakupienie

literatury

edukacyjnej dla

potrzeb

społeczności

lokalnej,

2/ Festyn

"Trzeźwe

Lato ..."

3/ Szkolenia

różnych grup

zawodowych

i młodzieży,

4/ Zakup

analizatora

alkoholu do

badania

zawartości

alkoholu

w wydychanym

powietrzu dla

potrzeb

Powiatowej

Komendy

Policji

w Ostrowcu Św.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000,-

 

 

 

16.799,57

 

 

8.170,-

 

 

 

5.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

34.969,57

 

 

§ 2

 Wykonanie     uchwały powierza     się     Zarządowi     Miasta     Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§ 4

Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem   podjęcia   z   mocą   obowiązującą od l listopada 2001 roku.