Uchwała  nr   XLIV / 750 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 listopada 2001 r.

 

 

w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

Na podstawie art. 4, art. 21 ust. l pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. l, art.41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz.261, Nr 106 poz.496 oraz Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nrl06 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz.775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162 poz.l 126, z 2000 r. Nr 26 poz.306, Nr 48 poz.552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz.985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz.971), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

 

§ 1

1. Niniejsza uchwała ustala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a w szczególności:

1) najmu lokali o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 80 m2 i lokali socjalnych, w tym kryteria ubiegania się o przydział lokalu, kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo przydziału lokalu oraz tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokalu,

2) najmu lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2,

3) warunki dokonywania zamiany lokali,

4) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,

2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa, bez bliższego określenia o:

1) "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733)

2) „mieszkaniowym zasobie gminy "rozumie się przez to lokale stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski albo komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem Gminy, z wyjątkiem Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim a także lokale pozostające w samoistnym posiadaniu tych podmiotów

 

§ 2

1. Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy przeznacza się na:

1) wynajem na czas nieoznaczony:

a/ na zasadach określonych w Rozdziale II

b/ na zasadach czynszu wolnego, określonych w Rozdziale III

2) wynajem - jako lokale  socjalne - na czas  oznaczony na zasadach określonych w Rozdziale II.

2. Przez czynsz wolny w rozumieniu niniejszej uchwały rozumie się czynsz najmu lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2 powierzchni użytkowej w wysokości ustalonej w wyniku przetargu, o którym mowa w § 12 ust. 2.

 

ROZDZIAŁ II

Najem lokali na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych

 

§ 3

1.   Przepisy niniejszego rozdziału określają zasady wynajmowania na czas nieoznaczony lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 80 m2 oraz zasady wynajmowania lokali socjalnych.

2.   Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o „lokalu" bez bliższego określenia należy przez to rozumieć lokale, o których mowa w ust. l.

 

§ 4

1. Z zasobu mieszkaniowego gminy wydziela się lokale, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.

2. Wykaz lokali socjalnych zawiera załącznik do uchwały.

3. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony tj. na okres 5 lat.

4. Umowa najmu może być przedłużona na okres następny jeżeli najemca, znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

 

§ 5

1. Lokale są przeznaczone na wynajem dla osób spełniających łącznie warunki określone w § 6 i § 7, stale zamieszkałych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Lokale mogą być wynajmowane osobom nie spełniającym warunków, o których mowa w ust. l jeżeli osoby te:

1) mieszkają na podstawie tytułu prawnego w budynkach przeznaczonych do rozbiórki w związku z inwestycjami Gminy chyba, że osoby te zawarły z Gminą umowę zamiany swojej nieruchomości na lokal komunalny,

2) są niezbędne dla miasta Ostrowca Św. z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadanych kwalifikacji,

3)   są osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym   z widocznym kalectwem narządów ruchu lub narządów wzroku,

4) spełniają warunki uzyskania przydziału lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy określone w przepisach prawa nakładających na gminę obowiązek dostarczenia takiego lokalu,

5) znajdują się w innych niż określone w pkt. 1-4 szczególnych sytuacjach życiowych uzasadniających zapewnienie im lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

3. W okolicznościach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 - 5 o przyznaniu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy decyduje Zarząd Miasta w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miejskiej.

 

§ 6

1. Wysokość dochodu miesięcznego osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu   lokalu   nie   może   przekraczać   w   przeliczeniu   na   l    członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie lokalu:

1/ przeznaczonego na wynajem na czas nieoznaczony:

a/ 200 % najniższej emerytury - w gospodarstwie jednoosobowym,

b/ 150 % najniższej emerytury - w gospodarstwie wieloosobowym,

2/ socjalnego:

a/ 75 %  najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

b/ 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

2. Przez najniższą emeryturę rozumieć należy kwotę najniższej emerytury ogłaszaną w drodze komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - Monitorze Polskim.

3. Przez dochód miesięczny rozumieć należy dochód przeliczony na jednego członka rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734)

4. Przez gospodarstwo domowe rozumieć należy osobę samodzielnie gospodarującą bądź małżonków i inne osoby wspólnie stale zamieszkujące i gospodarujące.

 

§ 7

Osoby ubiegające się o przydział lokalu powinny spełniać, poza kryterium dochodowym określonym w § 6, przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) mieć niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, przez co rozumie się:

a/ nieposiadanie tytułu    prawnego do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego bądź budynku mieszkalnego lub

b/ utratę zajmowanego lokalu mieszkalnego bądź budynku mieszkalnego w wyniku klęski żywiołowej, pożaru lub katastrofy,

2) pozostawać w trudnych warunkach mieszkaniowych, przez co rozumie się zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi lub 10 m2 w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego albo w lokalu nie spełniającym minimum wymogów, jakie powinny spełniać pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.

 

§ 8

1. Pierwszeństwo   zawarcia   umowy   najmu   lokalu   przysługuje   osobom, spełniającym warunki określone w § 6 i § 7, które jednocześnie:

1/  utraciły lokal w wyniku klęski żywiołowej, pożaru, katastrofy,

2/   spełniają warunki określone w § 17 i Zarząd Miasta podejmie uchwałę

o przydziale lokalu zgodnie z wnioskiem,

3/ utraciły tytuł prawny do lokalu z powodu zaległości w płatności czynszu lub innych opłat za używanie lokalu i przed opuszczeniem lokalu spłaciły zaległość w całości oraz dają rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy najmu w przyszłości,

4/ uzyskały prawomocne orzeczenie sądowe o uprawnieniu do

otrzymania lokalu socjalnego,

5/ opuściły placówkę opiekuńczo-wychowawczą po uzyskaniu pełnoletności

6/ są bezdomne - to znaczy nie zamieszkują w lokalu mieszkalnym w rozumieniu ustawy i nigdzie nie są zameldowane na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

 

§ 9

1. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lokalu jest zobowiązana do złożenia wniosku o przydział mieszkania w Wydziale Spraw Społeczno-Administracyjnych i Ochrony Zdrowia, zwanym dalej „Wydziałem".

2. Wniosek powinien określać w szczególności:

1) dotychczasowe warunki zamieszkania,

2) wysokość dochodu gospodarstwa domowego przypadającego na l osobę, ustaloną zgodnie z § 6,

3) liczbę członków rodziny uprawnionych do zamieszkania z wnioskodawcą.

3. Osoby ubiegające się o przydział lokalu obowiązane są  do niezwłocznego informowania Wydziału o każdej zmianie swojej sytuacji dochodowej, osobistej, rodzinnej lub mieszkaniowej. Niewykonanie powyższego obowiązku    bądź    odmowa    udzielenia    informacji    w    tym    zakresie na żądanie Wydziału może spowodować odmowę przydzielenia lokalu.

4. Gmina odmówi wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy jeżeli po złożeniu wniosku o przydział lokalu nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej, osobistej, rodzinnej lub mieszkaniowej wnioskodawcy powodująca, iż przestał on spełniać warunki uprawniające do uzyskania przydziału lokalu na podstawie niniejszej uchwały.

5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do osób, które uzyskały prawomocne orzeczenie sądowe, o którym mowa w § 10 pkt. 2.

 

§ 10

1.Zawieranie umów najmu przez administratora    mieszkaniowego    zasobu gminy następuje na podstawie:

1) skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu wydawanych przez Wydział w oparciu o :

a/ wykaz, o którym mowa w § 11,

b/ uchwały Zarządu Miasta w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3, § 8 pkt. 1-3 oraz w § 17,

2) prawomocnych wyroków sądowych ustalających wstąpienie w stosunek najmu lokalu bądź  orzekających  o  uprawnieniu  do  otrzymania  lokalu zamiennego lub socjalnego,

2. Wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu oraz zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia

sądowego wymaga zaciągnięcia opinii właściwej komisji Rady Miejskiej.

§ 11

1. W terminie do 31 stycznia każdego roku Wydział sporządza wykaz osób zakwalifikowanych w trybie określonym w ust. 2 do przydziału lokalu w danym roku. Wykaz nie obejmuje osób, o których mowa w § 5 ust.2 którym prawo do lokalu przyznał Zarząd Miasta w drodze uchwały oraz osób, o których mowa w § 8 pkt. 1-4.

2. Projekt wykazu, o którym mowa w ust. l, opracowywany jest przez Wydział po zaciągnięciu opinii właściwej komisji Rady Miejskiej. Projekt wykazu, po zatwierdzeniu przez Zarząd Miasta podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta. Od projektu wykazu osoby zainteresowane mogą wnosić odwołanie do Wydziału w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia projektu w sposób określony w zdaniu poprzedzającym. Po rozpatrzeniu odwołań i naniesieniu stosownych poprawek Zarząd Miasta ustala ostateczny wykaz osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu.

3. W wykazie w pierwszej kolejności umieszcza się osoby korzystające z pierwszeństwa zawarcia umowy najmu lokalu, o których mowa w § 8 pkt. 5 i 6

4. Ustala się dodatkowe kryteria kwalifikowania osób ubiegających się o przydział lokalu, nie korzystających z pierwszeństwa zawarcia umowy najmu o których mowa w ust. 3, według następującej skali punktowej:

1) okres oczekiwania - l punkt za każdy pełny rok kalendarzowy od daty złożenia wniosku o przydział lokali

2) zagęszczenie - tyle punktów, ile metrów brakuje do 5 m2 na l osobę powierzchni pokoi w zajmowanym lokalu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

3) wspólna kuchnia dla wielu rodzin w zajmowanym lokalu: a/ 2 rodziny - l punkt b/ 3 rodziny i więcej - 2 punkty

4) stan rodziny - l punkt za każdą osobę stale zamieszkującą wspólnie z wnioskodawcą

5) brak co najmniej jednego z urządzeń technicznych w zajmowanym lokalu tj. c.o. gaz, woda - l punkt

6) występowanie niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym u osoby ubiegającej się o przydział lokalu bądź u osoby uprawnionej do zamieszkania wraz z wnioskodawcą- 2 punkty.

5. Osobom wymienionym w wykazie, które nie otrzymały propozycji zawarcia umowy najmu do końca danego roku kalendarzowego przysługuje pierwszeństwo do otrzymania propozycji w roku następnym.

6. Osoba wymieniona w wykazie ma prawo do otrzymania dwóch propozycji przydziału lokalu.

7. Nieuzasadniona rezygnacja z otrzymanych propozycji powoduje skreślenie wnioskodawcy z wykazu. Skreślenie następuje również wtedy, gdy wnioskodawca przestał spełniać przesłanki uprawniające go do uzyskania przydziału lokalu określone w niniejszej uchwale.

 

ROZDZIAŁ III

 

Najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

 

§ 12

1. Lokale należące do mieszkaniowego zasobu gminy, których powierzchnia użytkowa przekracza 80 m2 są oddawane w najem na zasadach czynszu wolnego w rozumieniu przepisu § 2 ust. 2.

2. Najemcy lokali, o których mowa w ust. l są wyłaniani w trybie przetargu. Warunki i tryb przetargu określa każdorazowo Zarząd Miasta w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miejskiej.

 

ROZDZIAŁ IV

Zamiana lokali

 

§ 13

1. O zamianę lokalu na inny lokal w mieszkaniowym zasobie gminy mogą ubiegać się w szczególności:

1) najemcy zamieszkali w lokalach nadmiernie zagęszczonych, w których przypada poniżej 5m2 powierzchni pokoi na jedną zamieszkałą osobę, a dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwot określonych w § 6 ust. l niniejszej uchwały,

2) najemcy lokali, którzy stawiają do dyspozycji gminy zajmowany lokal w zamian za lokal o mniejszej powierzchni, odpowiadającej potrzebom najemcy i jego rodziny nie mniejszej niż powierzchnia, o której mowa w § 7 pkt. 2 w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.

2. Najemca ubiegający się o zamianę lokalu kieruje do Wydziału pisemny wniosek. W przypadkach, o których mowa w ust. l pkt. l wniosek podlega rozpatrzeniu w trybie określonym w § 11 natomiast w przypadkach określonych w ust. l pkt. 2 wniosek rozpatrywany jest, w miarę możliwości, niezwłocznie.

§ 14

Najemcy lokali w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy mogą dokonywać zamiany zajmowanych przez siebie lokali za zgodą gminy.

 

§ 15

1. Najemcy mogą dokonywać zamiany lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy z osobami zajmującymi lokale w innych zasobach po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli obydwu zasobów.

2. Kaucja uiszczona przez najemcę opuszczającego lokal należący do mieszkaniowego zasobu gminy podlegają zwrotowi na zasadach określonych ustawą.

 

§ 16

Wyrażenie zgody na zamianę lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu gminy na inny lokal w okolicznościach określonych w paragrafach poprzedzających, jest uwarunkowane uregulowaniem przez najemców wszystkich zobowiązań wynikających z umowy najmu.

 

ROZDZIAŁ V

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu po jego opuszczeniu przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

 

§ 17

1. W przypadku śmierci najemcy, jeżeli nie ma osób wstępujących w stosunek najmu lokalu na mocy obowiązujących przepisów, ani innego współnajemcy tego lokalu, o przydział lokalu mogą ubiegać się rodzice najemcy oraz małoletnie dzieci, nad którymi sprawował on opiekę prawną w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z zastrzeżeniem ust.4.

2. W przypadku opuszczenia lokalu przez najemcę pozostałe po nim osoby: jego dzieci, dzieci współmałżonka, jego rodzice oraz inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych - mogą ubiegać się o przydział tego lokalu z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 nie mogą ubiegać się o przydział lokalu w sytuacji, gdy po opuszczeniu tego lokalu były najemca zamieszkał na podstawie tytułu prawnego na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w budynku lub lokalu o powierzchni użytkowej zapewniającej wszystkim pozostawionym osobom należyte warunki mieszkaniowe, przez co rozumie się co najmniej 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi przypadających na l osobę.

4. Osoby wymienione w ust. l i 2 mogą ubiegać się o przydział lokalu o ile stale zamieszkiwały w nim z najemcą co najmniej przez 3 lata do chwili jego śmierci bądź do chwili opuszczenia przez niego lokalu i jeżeli spełniają warunki do ubiegania się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy określone w niniejszej uchwale.

5. O przydzieleniu bądź odmowie przydzielenia lokalu osobom, o których mowa w ust. l i 2 rozstrzyga Zarząd Miasta w drodze uchwały po zaciągnięciu opinii właściwej komisji Rady Miejskiej.

 

ROZDZIAŁ VI Przepisy końcowe

 

§ 18

Zarząd Miasta w drodze uchwały określi zasady pobierania od najemców kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.

 

§ 19

Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego i oczekujące na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy na podstawie dotychczasowych przepisów mogą ubiegać się o wynajęcie lokalu o ile spełniają warunki wynikające z przepisów niniejszej uchwały.

 

§ 20

Sporządzenie wykazu, o którym mowa w § 11 ust. l na rok 2002 nastąpi w ciągu 3 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

 

§ 21

 

Wykonanie     uchwały Świętokrzyskiego powierza     się     Zarządowi     Miasta     Ostrowca

 

§ 22

 Uchwała   podlega   ogłoszeniu   w   Dzienniku   Urzędowym    Województwa Świętokrzyskiego. Informacja o treści uchwały zostaje podana do wiadomości publicznej  na     tablicach  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w prasie lokalnej.

 

§ 23

Uchwala wchodzi w życie po upływie  14  dni  od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Załącznik 1