Uchwała  nr   XLIV / 751 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 listopada 2001 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Rosochy" w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261 Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622; z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775; z 1998r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126; z 2000r. Nr 26 poz.306 i Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45 poz. 497 i nr 89 poz.971) oraz art.7, art.10, art.26, art.28 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157i Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001r. Nr  5  poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100  poz. 1085).

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

CZĘŚĆ A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Rosochy w Ostrowcu Świętokrzyskim położonego w rejonie ulic 11 Listopada, Sikorskiego, Ogrodowej i Słonecznej.

2. Granice planu, określone uchwałą Nr XXIV/328/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 lutego 2000 r w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rosochy w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz uchwałą Nr XXXI/487/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 listopada 2000 roku zmieniającą powyższą uchwałę wyznaczają:

 1) od wschodu - oś ulicy Sikorskiego,

 2) od południa - południowa linia rozgraniczająca istniejącej ulicy Ogrodowej i projektowanej przebiegającej przez działki nr ew. 21/7, 79/1,21/17, 36/5, 37/5, 38/8, 38/11, 39/22, 50/3, 50/6, 51, 52,

 3) od zachodu - oś ulicy Słonecznej oraz granica działek nr ew. 52/3, 51/2, 51/1, 49/2, 49/3, 49/4, 48/5, 48/6, 48/3,65/2, 284/2, 282,

 4) od północy - oś ulicy 11 listopada.

3.    Obszar,  o  którym  mowa w ust.  2  oznaczono  na  rysunku  planu w skali 1 : 1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)      planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące przepisy gminne, obejmujące obszar określony w § 1ust. 2 i 3 niniejszej uchwały,

2)      uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z jej treści nie wynika inaczej,

3)      rysunku planu - należy przez to rozumieć ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku w skali 1: 1000, będącym integralnym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

4)      obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu,

5)      terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami (cyframi i literami),

6)      działce - należy przez to rozumieć nieruchomość lub taką  jej część, która w wyniku ustaleń planu została przeznaczona pod zabudowę,

7)      wtórnym podziale działki - należy przez to rozumieć taki geodezyjny podział działki, w wyniku którego każda z nowopowstałych działek będzie spełniać warunki zagospodarowania i użytkowania zgodne z przepisami szczegółowymi,

8)      przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to określony w planie rodzaj przeznaczenia, które obejmuje nie mniej niż 70% powierzchni danego terenu,

9)      przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć określone rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe,

10)    przeznaczeniu towarzyszącym - należy przez to rozumieć elementy wyposażenia zabudowy i urządzenia terenu, które wzbogacają i nierozłącznie towarzyszą przeznaczeniu podstawowemu i uzupełniającemu,

11)    powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię działki nie utwardzoną, z wytworzoną warstwą glebową, pokrytą trwałą roślinnością lub użytkowaną rolniczo, a także nawierzchnię trawiastą urządzeń sportowych - boisk, kortów itp.,

12)    usługach i działalności gospodarczej - rozumie się przez to usługi związane z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące na terenach mieszkaniowych,

13)    budynkach przebudowywanych- należy przez to rozumieć budynki, w których przeprowadza się działania dokonywane głównie w ramach istniejącej bryły budynku, zmieniające przede wszystkim wnętrza brył,

14)    budynkach rozbudowywanych - należy przez to rozumieć budynki istniejące, w których powiększa się kubaturę budynku.

15)   nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy z zakazem przekroczenia jej obiektami kubaturowymi o funkcji podstawowej i uzupełniającej,

16)    małych domach mieszkalnych - należy przez to rozumieć budynki o podstawowej funkcji mieszkalnej zwierające do czterech mieszkań

17)    ideogramie uzbrojenia - należy przez to rozumieć opracowanie, określające zasady uzbrojenia technicznego terenu, dołączone do planu, nie podlegające uchwaleniu,

18)    prognozie wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze - należy przez to rozumieć opracowanie z zakresu środowiska przyrodniczego, dołączone do planu, nie podlegające uchwaleniu.

 

CZĘŚĆ B - USTALENIA PLANU

Rozdział I Ustalenia ogólne

 

§ 3.

Celem   regulacji   zawartych   w   ustaleniach   planu   jest   przekształcenie zainwestowania na terenie wymienionym w § 1 ust. 2 w sposób umożliwiający wyznaczenie nowych terenów budowlanych i poprawę ładu przestrzennego        tych    fragmentów    miasta,    przy    minimalizacji    wzajemnych    konfliktów i optymalizacji korzyści, wynikających ze wspólnych działań.

 

§ 4.

1. Dla obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 2 plan ustala:

1)     przeznaczenie terenów oraz inne ustalenia, zawarte na rysunku planu, wyszczególnione w Rozdziale II niniejszej uchwały;

2)     warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)   standardy    kształtowania    zabudowy    oraz    urządzenia    terenu określające formę i gabaryty obiektów, linie zabudowy,

b)   warunki ochrony środowiska przyrodniczego;

3)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji;

4)      zasady i warunki podziału terenów na działki.

2.   Dla poszczególnych terenów plan ustala:

1)      funkcje podstawowe i uzupełniające,

2)      zakres zmian w stosunku do ustaleń miejscowego planu ogólnego

zagospodarowania przestrzennego miasta,

3)      zakazy,   nakazy,   obowiązki  dotyczące  sposobu   zagospodarowania przestrzennego,

4)      ogólne zasady kształtowania linii zabudowy,

5)      zasady obsługi w zakresie uzbrojenia.

3.  Dla obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 2 i 3 plan zakazuje budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2

4.   Ustalenia planu dotyczą terenów położonych w granicach określonych w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały i na rysunku planu.

 

§ 5.

Następujące oznaczenia graficzne  na  rysunku  planu  są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)      granica opracowania,

2)      linie rozgraniczające ulic, ciągów pieszo -jezdnych i pieszych,

3)      linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,

4)      przeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi (MN, MNs/U, Mw, MW/Mw/U, MW, MW/U, U, U/US, UK, U/KS, KS, KS/U, K, EE),

5)      nieprzekraczalne linie zabudowy,

6)      ścieżkę rowerową.

 

Rozdział II Przeznaczenie terenów

 

§ 6.

1. Plan wyznacza „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN", z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

2.   W terenach, o których mowa w ust.1 plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację:

1)      wbudowanych lokali usługowych w parterze budynku mieszkalnego, przeznaczonych dla prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców,

2)                budynków gospodarczych w ilości jeden na działce,

3)                garaże w ilości jeden na działce,

4)                urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

 

§7.

1. Plan wyznacza „Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej oraz usługowej - MNs/U", z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową i usługową związaną z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

2.    W terenie, o którym mowa w ust.1 plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację:

1)      wbudowanych lokali usługowych w parterze budynku mieszkalnego, przeznaczonych dla prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców,

2)      wbudowanych pomieszczeń gospodarczych i garażowych,

3)      urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

 

§ 8.

1. Plan wyznacza „Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - małe domy mieszkalne - Mw", z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową - małe domy mieszkalne z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

2.    W terenie, o którym mowa w ust.1 plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację:

1)      wbudowanych lokali usługowych w parterze budynku mieszkalnego, przeznaczonych dla prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców,

2)      wbudowanych pomieszczeń gospodarczych,

3)      wolnostojących zespołów garażowych dla obsługi zabudowy mieszkaniowej,

4)      urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

 

§9.

1. Plan wyznacza „Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - małe domy mieszkalne oraz usługowej -MW/Mw/U" z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - małe domy mieszkalne, lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych i usług związanych z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

2.    W terenie, o którym mowa w ust.1 plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację:

1)      wbudowanych lokali usługowych w parterze budynku mieszkalnego, przeznaczonych dla prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców,

2)      wbudowanych pomieszczeń gospodarczych,

3)      wolnostojących zespołów garażowych dla obsługi zabudowy mieszkaniowej,

4)      urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,

5)      urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

 

§10.

1. Plan wyznacza „Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW", z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

2. W terenach, o których mowa w ust. 1, plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację:

1)      urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,

2)      urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

3)      usług nieuciążliwych wbudowanych w bryłę budynku lub wolnostojących,

3.   W terenach, o których mowa w ust. 1, plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia towarzyszącego lokalizację nieuciążliwych usług.

 

§11.

1. Plan wyznacza „Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej MW/U" - z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz usługowych związanych z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców.

2.  W terenie, o którym mowa w ust. 1, plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację:

1)      urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,

2)      urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

 

§12.

1. Plan wyznacza „Teren usług kultury - UK", z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod lokalizację usług kultury (kościół) z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

2. W terenie, o którym mowa w ust. 1, plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację:

1)      urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,

2)      urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

 

§ 13.

1. Plan wyznacza „Teren usług i usług sportu - U/US", z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod lokalizację usług (obiekty usługowe towarzyszące obiektom sportowym) i usług sportu (boiska sportowe, baseny) z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

2. W terenie, o którym rnowa w ust. 1, plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację:

1)      urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,

2)      urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

 

§ 14.

1. Plan wyznacza „Tereny usług i działalności gospodarczej - U", z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod lokalizację zabudowy usługowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

2. W terenach, o których mowa w ust. 1, plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację:

1)                urządzeń komunikacji kołowej i pieszej

2)                urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,

3)                zieleni izolacyjnej.

 

§15.

1. Plan wyznacza „Tereny usług i zespołu parkingowego - U/KS", z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod lokalizację usług związanych z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców oraz parkingów osiedlowych z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

2. W terenach, o których mowa w ust. 1, plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację:

1) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,

2) urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,

3) zieleni izolacyjnej.

 

§16.

1. Plan wyznacza „Tereny zespołów garażowych - KS", z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod lokalizację zespołów garażowych z urządzeniami towarzyszącymi.

2. W terenach, o których mowa w ust. 1, plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację:

1)      usług   związanych   z   zaopatrzeniem   i   bytowaniem   mieszkańców usytuowane w linii rozgraniczającej ulicy Słonecznej.,

2)      urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,

3)      urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych

4) zieleni izolacyjnej.

 

§17.

1. Plan wyznacza „Tereny zespołów garażowo - parkingowych i usług -KS/U" - z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod lokalizację zespołów garażowo - parkingowych i usług związanych z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców oraz obsługą komunikacyjną (np. myjnia), z urządzeniami towarzyszącymi.

2.   W terenach, o których mowa w ust. 1, plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację:

1)                urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,

2)                urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,

3)                zieleni izolacyjnej.

 

§18.

1. Plan wyznacza „Tereny urządzeń elektroenergetycznych - EE", z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod lokalizację urządzeń elektroenergetycznych - stacje transformatorowe z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

2.    W terenach, o których mowa w ust. 1, plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację:

4)                urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,

5)                urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,

6)                zieleni izolacyjnej.

 

§19.

1. Plan wyznacza „Tereny ulic" oznaczone na rysunku planu symbolem K z podstawowym przeznaczeniem pod ulice i urządzenia związane z ich obsługą, dla których szczegółowe ustalenia określono w §49.

2.    Plan ustala podział ulic ze względów funkcjonalno - technicznych na klasy G, L, D oraz ciąg pieszy i pieszo - jezdny zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

3.    W terenach, o których mowa w ust. 1 plan ustala jako przeznaczenie uzupełniające lokalizację urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej i zieleń.

 

ROZDZIAŁ III Ogólne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

 

§20.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych należy określać w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w § 5 pkt. 4, z uwzględnieniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej.

 

§21.

Plan ustala obowiązek:

1)     zagospodarowania    terenu    i    kształtowania    zabudowy   w   sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie dla osób niepełnosprawnych,

2)      lokalizowania ogrodzeń bezpośrednio w liniach rozgraniczających ulic.

 

§ 22.

1. Plan ustala obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla obsługi istniejących i projektowanych obiektów w granicach własnych działek.

2.    Nowe włączenia do podstawowego układu ulic każdorazowo należy uzgadniać z właściwym zarządcą drogi.

 

§23.

Plan ustala możliwość scalania działek w celu wspólnej działalności inwestycyjnej, pod warunkiem łączenia ich w ramach tego samego terenu.

 

§ 24.

W całym obszarze plan zakazuje:

1)      lokalizowania   przedsięwzięć   mogących   znacząco   oddziaływać   na środowisko zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

2)      lokalizowania   obiektów   i   urządzeń   oraz   prowadzenia   działalności usługowej mogącej powodować:

a)   przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, w zależności od charakteru zabudowy:

-   dla zabudowy jednorodzinnej: 45 dB/A w porze dziennej, 40 dB/A w porze nocnej,

b)   emisję zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

c)    wprowadzanie do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń powyżej poziomu norm stężeń dopuszczalnych,

d)    stosowania kotłowni i palenisk na paliwo stałe,

e)   wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych.

 

§ 25.

1. Jakość ścieków odprowadzanych do kanalizacji spełniać musi wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów, określonych przez odbiorcę lub obowiązujące rozporządzenie.

2.    Ścieki nie spełniające wymogów należy podczyszczać przed wprowadzeniem do kanalizacji.

3.    Obiekty i powierzchnie, z których spływ wód opadowych stanowić może zagrożenie dla środowiska winny być wyposażone w odpowiednie urządzenia podczyszczające.

 

§ 26.

1. Plan ustala selekcję i gromadzenie odpadów stałych, bytowych w miejscach wyznaczonych w granicach działki, transportowanie do zakładów przetwórczych, a części nie wykorzystane na wysypisko odpadów, zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym w gospodarce komunalnej miasta.

2.   Plan ustala, w przypadku powstawania odpadów z grupy niebezpiecznych, które ze względu na pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowić mogą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska, obowiązek wykorzystania w miejscu powstawania, lub czasowego  przechowania  w szczelnych  pojemnikach  na  terenie działki  i transportowania do zakładów przetwórczych.

 

§27.

1. W całym obszarze plan ustala obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego.

2.    Plan ustala zakaz wycinania drzew, oprócz przypadków bezpośredniego zagrożenia lub w zarysie lokalizacji obiektów liniowych i kubaturowych. W razie konieczności dokonania wycinki, należy wprowadzać nasadzenia kompensacyjne.

 

§ 28.

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 17 Mw, 18Mw, 20KS i 10KS/U charakteryzujących się mniej korzystnymi warunkami gruntowo - wodnymi plan dopuszcza po przeprowadzeniu odpowiednich badań podłoża, realizację obiektów kubaturowych bez podpiwniczeń.

2.  Plan ustala na w/w terenach dla nowoprojektowanych obiektów kubaturowych obowiązek stosowania izolacji przeciwwilgociowej do konstrukcji posadowionych poniżej terenu (fundamenty) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

 

ROZDZIAŁ IV Ustalenia szczegółowe

 

§ 29.

Pian ustala dla terenów oznaczonych na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1, do uchwały symbolami: 1MN, 3MN, 4MN, 13MN, 14MN, 21MN:

1) adaptację, rozbudowę oraz wymianę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej;

2) realizację nowej zabudowy jednorodzinnej na podstawie następujących zasad i warunków podziału nieruchomości:

a)   podział na działki budowlane wymaga zapewnienia im obsługi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi gospodarki nieruchomościami,

b)   wydzielenie działek może odbywać się w ramach istniejących podziałów własnościowych bądź w wyniku zniesienia własności po uprzednim wykonaniu wstępnej koncepcji podziału na działki dla całego terenu,

c)   wielkość   wydzielonych   działek   powinna   być   dostosowana   do                                                           
rodzaju zabudowy jednorodzinnej,                                                                          

d)   minimalne szerokości wydzielonych działek nie mniejsze niż:
- dla zabudowy wolnostojącej               - 18 m
- dla zabudowy bliźniaczej                    - 14 m;

e)   minimalna wielkość wydzielonych działek - 900 m2;

3) realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powinna odbywać się równocześnie z budową podstawowych elementów infrastruktury technicznej;

4) plan ustala następujące zasady kształtowania rozbudowywanej oraz nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

a)   budynki mieszkalne do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, przy założeniu:

- minimum nachylenia połaci dachu - 25°,
- maximum nachylenia połaci dachu - 45°,
zastosowania jednolitej kolorystyki dachów,

- stosowania materiału dla dachów wielospadowych - dachówka, papa (tegola) lub blacha powlekana w kształcie dachówki,

b)   ogrodzenia frontowe działek ażurowe z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej drogi,

c)   minimum 60 % działki biologicznie czynnej i wolnej od zabudowy kubaturowej;

5) jako   przeznaczenie   dopuszczalne,   na   terenach   o   których   mowa w pkt. 1 i 2 plan ustala:

a)   pomieszczenia gospodarcze wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub jako obiekty wolnostojące do 35 m2 powierzchni użytkowej,

b)   garaże wbudowane    w    bryłę    budynku     mieszkalnego     lub wolnostojące,

c)   plan dopuszcza realizację usług w formie wbudowanych, przeznaczonych dla prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców.

 

§ 30.

Plan  ustala dla terenu     oznaczonego na  rysunku  planu  stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały symbolem 9MNs/U:

1) realizację nowej zabudowy jednorodzinnej szeregowej oraz usług związanych z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców wbudowanych w parterze budynku mieszkalnego lub jako obiekty dobudowane w skrajnych działkach na podstawie następujących zasad i warunków podziału nieruchomości:

a)  podział na działki budowlane wymaga zapewnienia im obsługi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi gospodarki nieruchomościami,

b)  wydzielenie działek może odbywać się w ramach istniejących podziałów własnościowych bądź w wyniku zniesienia własności po uprzednim wykonaniu wstępnej koncepcji podziału terenu na działki dla całego terenu,

c)   wielkość wydzielonych działek powinna być dostosowana do rodzaju zabudowy:

- minimalna szerokość frontu wydzielonych działek nie mniejsza niż dla zabudowy szeregowej 6 m,

2)   realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej powinna odbywać się równocześnie z budową podstawowych elementów infrastruktury technicznej;

3)   plan ustala następujące zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej:

a)     budynki mieszkalne do trzech kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, przy założeniu:

- minimum nachylenia połaci dachu - 25°,

- maximum nachylenia połaci dachu - 45°,

- zastosowania jednolitej kolorystyki dachów,

- stosowania materiału dla dachów wielospadowych - dachówka, papa (tegola) lub blacha powlekana w kształcie dachówki,

b)     minimum 70% działki biologicznie czynnej i wolnej od zabudowy kubaturowej;

4)  realizację nowej zabudowy usługowej szeregowej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców na podstawie następujących zasad i warunków podziału nieruchomości:

a)   podział na działki budowlane wymaga zapewnienia im obsługi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi gospodarki nieruchomościami,

b)   wydzielenie działek może odbywać się w ramach istniejących podziałów własnościowych bądź w wyniku zniesienia własności po uprzednim wykonaniu wstępnej koncepcji podziału terenu na działki dla całego terenu,

c)   wielkość wydzielonych działek powinna być dostosowana do rodzaju zabudowy:

-    minimalna szerokość frontu wydzielonych działek nie mniejsza niż dla zabudowy usługowej 20 m,

-  minimalna wielkość wydzielonych działek nie mniej niż 1500 m2

5)   dla terenu nowej zabudowy usługowej, przeznaczonej dla prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców, plan ustala następujące zasady kształtowania zabudowy:

a)     budynki usługowe do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe), przy założeniu:

-    maximum nachylenia połaci dachu - 40°,

-    zastosowanie jednolitej kolorystyki dachów,

-    stosowanie materiału dla dachów wielospadowych - dachówka ceramiczna lub blacha powlekana w kształcie dachówki,

b)     powierzchnia aktywna przyrodniczo nie mniejsza niż 40% powierzchni działki,

c) ogrodzenia frontowe działek ażurowe z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej drogi;

6)   jako przeznaczenie dopuszczalne, na terenach o których mowa w pkt. 1 plan ustala:

a)     pomieszczenia gospodarcze wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego,

b)     garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego.

 

§ 31.

Plan  ustala dla terenu    oznaczonego na rysunku planu,  stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, symbolami 17Mw i 18Mw:

1)   scalenie działek, w celu prowadzenia wspólnej działalności inwestycyjnej dla realizacji zabudowy w formie małych domów mieszkalnych;

2)   wykonanie i realizowanie kompleksowego projektu zagospodarowania dla całego terenu;

3)   plan    ustala   następujące   zasady   kształtowania   nowej   zabudowy mieszkaniowej

a)     budynki wolnostojące do trzech kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),

b)    dachy budynków wielospadowe o maksymalnym kącie nachylenia do 45°,

c)  dopuszczalny materiał dla dachów - dachówka, papa (tegola) lub blacha powlekana w kształcie dachówki,

d)    zastosowanie jednolitej kolorystyki dachów,

e) możliwość ogrodzenia terenu płotem ażurowym, z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o wysokości 1,5 m wg indywidualnych decyzji w zakresie formy i materiału, sytuowanym w ustalonej linii rozgraniczającej ulic,

f)      powierzchnia biologicznie czynna terenu nie mniejsza niż 60 %;

4)    plan dopuszcza realizację komunikacji kołowej wewnętrznej do obsługi zespołu zabudowy;

5)   jako przeznaczenie dopuszczalne, na terenie o którym mowa w pkt.3 plan ustala:

a)    usługi   związane      z   zaopatrzeniem   i   bytowaniem   mieszkańców wbudowane w parter budynku mieszkalnego,

b)   budynki gospodarcze (socjalne) wbudowane w bryłę budynku lub wolnostojące,

c)    place zabaw,

d)   garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące jako jeden zespół garażowy;

6)   jako  przeznaczenie tymczasowe  plan  dopuszcza   realizację  urządzeń rekreacyjne -sportowych ziemnych oraz placów zabaw.

 

§ 32.

Plan  ustala dla terenu     oznaczonego na  rysunku  planu  stanowiącym załącznik Nr 1, do uchwały symbolem 5MW/Mw/U:

1)   scalenie działek w celu prowadzenia wspólnej działalności inwestycyjnej dla realizacji zabudowy mieszkaniowej oraz usług towarzyszących;

2)   wykonanie i realizowanie kompleksowego projektu zagospodarowania dla całego terenu;

3)   realizację nowej zabudowy mieszkaniowej oraz usług na działkach o wielkości dostosowanej do rodzaju zabudowy:

a)      minimalna szerokość frontu wydzielonych działek nie mniejsza niż:

-   dla zabudowy mieszkaniowej - małe domy mieszkalne 30 m,

-   dla zabudowy usługowej 20 m,

b)      minimalna powierzchnia wydzielonych działek nie mniejsza niż:

-   dla zabudowy mieszkaniowej - małe domy mieszkalne 2500 m2

-   dla zabudowy usługowej na 1500 m2;

4)   plan ustala następujące zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej:

a)   małe domy mieszkalne - budynki wolnostojące do trzech kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),

b)  zabudowa wielorodzinna budynki wolnostojące do pięciu kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),

c)   dachy budynków wielospadowe o maksymalnym kącie nachylenia do 45°,

d)  dopuszczalny materiał dla dachów - dachówka,  papa (tegola) lub blacha powlekana w kształcie dachówki,

e)  zastosowanie jednolitej kolorystyki dachów,

f)   powierzchnia aktywna przyrodniczo nie mniejsza niż 40% powierzchni działki;

5)   jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach zabudowy, o której mowa w pkt. 4 plan ustala:

a)   budynki gospodarcze (socjalne) wbudowane w bryłę budynku,

b)  place zabaw, urządzenia rekreacyjne, zieleń,

c)  garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące jako jeden zespół garażowy;

6)   plan ustala następujące zasady kształtowania nowej zabudowy usługowej, przeznaczonej dla prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców:

a)   budynki usługowe o wysokości do 2 kondygnacji, (w tym poddasze użytkowe), przy założeniu:

-    maximum nachylenia połaci dachu - 40°,

-    zastosowania jednolitej kolorystyki dachów,

-    stosowanie materiału dla dachów wielospadowych - dachówka ceramiczna, papa bitumiczna (tegola) lub blacha powlekana w kształcie dachówki,

b)  powierzchnia aktywna przyrodniczo nie mniejsza niż 30% powierzchni działki,

c)   realizacja komunikacji kołowej wewnętrznej oraz parkingów na działce własnej właściciela,

d)  obowiązek utworzenia odpowiedniego pasa zieleni izolacyjnej na działkach sąsiadujących z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej,

e)  plan dopuszcza ogrodzenie terenu ażurowe, z zakazem stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, o wysokości 1,5 m wg indywidualnych decyzji w zakresie formy i materiału, sytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej ulic;

7)      plan dopuszcza realizację komunikacji kołowej wewnętrznej do obsługi zespołu zabudowy mieszkaniowej i dla dróg dojazdowych wewnętrznych ustala szerokość 10 m w liniach rozgraniczających.

 

§ 33.

Plan ustala dla terenów    oznaczonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, symbolami: 6MW, 15MW:

1)   adaptację      istniejącej      zabudowy      mieszkaniowej      wielorodzinnej z dopuszczeniem jej rozbudowy;

2)   w    przypadku    rozbudowy    bądź    przebudowy    istniejącej    zabudowy mieszkaniowej plan ustala zasady jej kształtowania:

a) maximum nachylenia połaci dachu - 35°,

b) zastosowania jednolitej kolorystyki dachów,

c) 50 % działki biologicznie czynnej i wolnej od zabudowy kubaturowej;

3)   jako przeznaczenie dopuszczalne, na terenach o których mowa w pkt. 1 plan ustala:

a)  usługi nieuciążliwe wbudowane w bryłę budynku lub wolnostojące,

b)  budynki gospodarcze (socjalne) wbudowane w bryłę budynku lub wolnostojące,

c)   urządzenia sportowo - rekreacyjne ziemne, place zabaw, zieleń urządzona,

d)  realizację urządzeń komunikacji kołowej i pieszej.

 

§ 34.

Plan  ustala dla terenu     oznaczonego na  rysunku  planu stanowiącym załącznik Nr 1, do uchwały symbolem 2MW/U:

1)   adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług z dopuszczeniem rozbudowy, przebudowy i wymiany;

2)   w przypadku rozbudowy, przebudowy bądź wymiany istniejącej zabudowy mieszkaniowej plan ustala zasady jej kształtowania:

a)  maximum nachylenia połaci dachu - 35°,

b)  zastosowania jednolitej kolorystyki dachów,

c)   50 % działki biologicznie czynnej i wolnej od zabudowy kubaturowej,

d)   plan dopuszcza ogrodzenie terenu ażurowe o wysokości 1,5 m wg indywidualnych decyzji, sytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej ulic;

3)   plan ustala następujące zasady kształtowania przebudowywanej i nowej zabudowy usługowej przeznaczonej dla prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców:

a)   budynki usługowe o wysokości do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe), przy założeniu:

-    maximum nachylenia połaci dachu - 40°,

-    zastosowania jednolitej kolorystyki dachów,

-    stosowania materiału dla dachów wielospadowych - dachówka, papa (tegola) lub blacha powlekana w kształcie dachówki,

b)  powierzchnia aktywna przyrodniczo nie mniejsza niż 40% powierzchni działki,

c)   realizacja komunikacji kołowej wewnętrznej oraz parkingów na działce własnej właściciela,

d)   obowiązek utworzenia odpowiedniego pasa zieleni izolacyjnej na działkach sąsiadujących z działkami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej,

e)   ogrodzenia frontowe działek ażurowe z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej drogi;

4)   jako przeznaczenie dopuszczalne, na terenach o których mowa w pkt. 1 plan ustala:

a)   budynki gospodarcze (socjalne) wbudowane w bryłę budynku lub wolnostojące,

b)  place zabaw, zieleń urządzona.

c)   realizację urządzeń komunikacji kołowej i pieszej

 

§35.

Pian  ustala dla terenu     oznaczonego na  rysunku  planu stanowiącym załącznik Nr 1, do uchwały symbolem 11 U:

1)   adaptację istniejącego obiektu usługowego z dopuszczeniem rozbudowy, modernizacji bądź wymiany;

2)   w przypadku rozbudowy, wymiany bądź budowy nowych obiektów:plan ustala następujące zasady kształtowania zabudowy :

a)   budynki usługowe do wysokości 3 kondygnacji (tym poddasze użytkowe), przy założeniu:

-    maksimum nachylenia połaci dachu - 40°,

-    zastosowania jednolitej kolorystyki dachów,

-    stosowania materiału dla dachów wielospadowych - dachówka, papa (tegola) lub blacha powlekana w kształcie dachówki,

b) ogrodzenia frontowe działek ażurowe z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej drogi,

c)   powierzchnia aktywna przyrodniczo nie mniejsza niż 40% powierzchni działki.

 

§ 36.

Plan   ustala  dla  terenu   oznaczonego   na   rysunku   planu   stanowiącym załącznik Nr 1, do uchwały symbolem 16U/US:

1)   adaptację istniejącej zabudowy z dopuszczeniem rozbudowy, wymiany oraz budowy nowych obiektów kubaturowych;

2)   w przypadku rozbudowy, wymiany bądź budowy nowych obiektów: plan ustala następujące zasady kształtowania zabudowy

a)   budynki usługowe do wysokości 3 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe), przy założeniu:

-    maksimum nachylenia połaci dachu - 40°,

-    zastosowania jednolitej kolorystyki dachów,

-    stosowania materiału dla dachów wielospadowych - dachówka, papa (tegola) lub blacha powlekana w kształcie dachówki,

b)   ogrodzenia frontowe działek ażurowe z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej drogi. Przy realizacji obiektów sportowych (boiska) plan ustala zwiększenie wysokości ogrodzenia do 3 m,

c)   powierzchnia aktywna przyrodniczo nie mniejsza niż 50% powierzchni działki;

3)   jako przeznaczenie dopuszczalne, na terenie o którym mowa w pkt.. 1 plan ustala:

a)                 budynki gospodarcze (socjalne) wolnostojące,

b)                 obiekty i urządzenia sportowe ziemne i kubaturowe,

c)                 place zabaw,

d)                 inne obiekty usługowe związane z obsługą obiektu sportowego.

e)                 parkingi,

f)                  zieleń izolacyjna.

 

§ 37.

Plan  ustala dla terenu     oznaczonego  na  rysunku  planu  stanowiącym załącznik Nr 1, do uchwały symbolem 19UK:

1)   adaptację istniejącej zabudowy z dopuszczeniem rozbudowy, przebudowy bądź wymiany;

2)   w  przypadku   rozbudowy  bądź  budowy  nowych   obiektów: plan   ustala następujące zasady kształtowania zabudowy:

a)    budynki usługowe o wysokości do 3 kondygnacji, (w tym poddasze użytkowe), przy założeniu:

maksimum nachylenia połaci dachu - 40°,

-    zastosowania jednolitej kolorystyki dachów,

-    stosowania materiału dla dachów wielospadowych - dachówka, papa (tegola) lub blacha powlekana w kształcie dachówki,

b)   ogrodzenia frontowe działek ażurowe z zakazem stosowania prefabrykatów, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej drogi.

 

§ 38.

Plan  ustala dla terenu     oznaczonego  na  rysunku  planu  stanowiącym załącznik Nr 1, do uchwały symbolem 8U/KS:

1)      realizację usług oraz zespołu parkingowego,

2)      plan   ustala   następujące   zasady   kształtowania   nowej   zabudowy usługowej:

a)   budynki do wysokości 3 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe), przy założeniu:

-    maksimum nachylenia połaci dachu - 40°,

-    zastosowania jednolitej kolorystyki dachów,

-   stosowania materiału dla dachów wielospadowych - dachówka, papa (tegola) lub blacha powlekana w kształcie dachówki,

b)   ogrodzenia frontowe działek ażurowe z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej drogi,

c)   powierzchnia aktywna przyrodniczo nie mniejsza niż 40% powierzchni działki.

 

§ 39.

Plan ustala dla terenów    oznaczonych na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1, do uchwały symbolami: 7KS, 12KS i 20KS:

1)    adaptację z możliwością przebudowy zespołów garażowych,

2)   dla nowych obiektów garażowych wysokość 1 kondygnacji, przy założeniu:

a)   minimum nachylenia połaci dachu -12°,

b)   zastosowania jednolitej kolorystyki dachów dla poszczególnych terenów,

c)    stosowania materiału dla dachów wielospadowych - papa (tegola) lub blacha powlekana w kształcie dachówki,

3)   jako przeznaczenie dopuszczalne, na terenach 7KS, 12KS, 20KS plan ustala zieleń izolacyjną,

4)   jako przeznaczenie dopuszczalne, na terenach 7KS, 12KS, plan ustala usługi związane z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców o wysokości 1 kondygnacji usytuowane w linii rozgraniczającej ulicy Słonecznej

 

§ 40.

 Plan   ustala  dla terenu     oznaczonym  na  rysunku  planu  stanowiącym załącznik Nr 1, do uchwały symbolem 10KS/U:

1)    realizację zespołów garażowo - parkingowych oraz usług;

2)   dla   nowych założeniu:

obiektów   garażowych   wysokość   1    kondygnacji,   przy

a)   minimum nachylenia połaci dachu -12°,

b)   zastosowania   jednolitej   kolorystyki   dachów   dla   poszczególnych terenów,

c)    stosowania materiału dla dachów wielospadowych - papa (tegola) lub blacha powlekana w kształcie dachówki;

3)   realizację zabudowy usługowej na zasadach określonych w § 35 pkt.2;

4)    jako przeznaczenie dopuszczalne, na terenach o których mowa w pkt. 1 plan ustala zieleń izolacyjną.

 

§ 41.

1. Plan ustala na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 22EE i 23EE lokalizację stacji trafo. Plan rezerwuje tereny o wymiarach 8x5 m, oznaczone na rysunku planu.

2.  Plan ustala budowę stacji trafo w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwy Zakład Energetyczny.

 

ROZDZIAŁ V Ustalenia dla infrastruktury technicznej

 

§ 42.

W zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustala:

1)   zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej oraz poprzez jej rozbudowę, w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez gestora sieci, w układach pierścieniowych, z uwzględnieniem zasad ustalonych na ideogramie uzbrojenia;

2)    lokalizację wodociągów w liniach rozgraniczających ulic; w szczególnych przypadkach plan dopuszcza przebiegi wodociągów poza liniami rozgraniczającymi ulic, pod warunkiem zapewnienia zarządcy sieci dostępu do nich w celach eksploatacyjnych;

3)   przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej Ø 400 mm w rejonie skrzyżowania z ulicą Sikorskiego oznaczonej na ideogramie uzbrojenia, poprzez dostosowanie jej lokalizacji do nowego układu przestrzennego.

 

§ 43.

W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych plan ustala

1)   odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej, w oparciu o istniejący układ sieci kanalizacji oraz poprzez jego rozbudowę, z podłączeniem do istniejącego kolektora K;

2)     budowę kanałów w liniach rozgraniczających ulic, w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci, z uwzględnieniem zasad ustalonych na ideogramie uzbrojenia za zgodą i na warunkach zarządcy dróg;

3)   plan dopuszcza w szczególnych przypadkach przebiegi kanałów poza liniami rozgraniczającymi ulic, w tym przez tereny wydzielonych działek z działki nr 18/1 i 8/2, pod warunkiem zapewnienia zarządcy sieci dostępu do studzienek kanalizacyjnych i możliwości prowadzenia czynności eksploatacyjnych.

 

§ 44.

W zakresie odprowadzenia wód opadowych plan ustala:

1)   jako główny odbiornik wód opadowych kanał deszczowy Ø 0,60 - 1,20 m ułożony w ulicy Słonecznej (6.KL1/2, 6.1 KL1/2) i wzdłuż zachodniej granicy opracowania;

2)    odprowadzanie wód opadowych z ciągów komunikacyjnych - do odbiornika poprzez budowę kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi z osadnikami, lub powierzchniowo, zgodnie ze spadkiem nawierzchni, do najbliższych wpustów deszczowych w uwzględnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci, zgodnie z zasadami ustalonymi na ideogramie uzbrojenia;

3)   budowę nowych kanałów deszczowych w liniach rozgraniczających ulic, w pasie jezdni, za zgodą i na warunkach zarządcy dróg;

4)   przebudowę istniejącego na terenie działki nr 39 kanału deszczowego Ø 0,30 m i włączenie do istniejącego kanału deszczowego w ulicy Ogrodowej (dawny odcinek ulicy Wroniej) poprzez budowę odcinka kanału w ulicy Ogrodowej.

 

§ 45.

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną plan ustala:

1)   zaopatrzenie w energię elektryczną z układu sieci kablowej średniego napięcia 15kV;

2)   budowę i przebudowę sieci oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych w uzgodnieniu z właściwym Zakładem Energetycznym;

3)    lokalizowanie stacji transformatorowych poza liniami rozgraniczającymi ulic, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami EE;

4)    możliwość realizacji stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe;

5)    budowę liniowych odcinków sieci średniego (15kV) i niskiego napięcia w terenie ogólnodostępnym z zapewnieniem wymagań wynikających z eksploatacji tej sieci;

6)   lokalizacja dodatkowej stacji transformatorowej nie objętej planem, nie wymaga zmiany ustaleń planu.

 

§ 46.

W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala:

1)   zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącej sieci niskiego ciśnienia;

2)    budowę sieci w terenie ogólnodostępnym z zapewnieniem wymagań eksploatacyjnych dla tej sieci.

 

§ 47.

W zakresie zaopatrzenie w ciepło plan ustala:

1)   zaopatrzenie w ciepło z systemu scentralizowanego wody gorącej;

2)    plan dopuszcza zaopatrzenie w ciepło z lokalnych, wbudowanych źródeł ciepła bezpiecznych ekologicznie.

 

§ 48.

W zakresie telekomunikacji plan ustala:

1)    budowę    sieci    kablowej    rozdzielczej    w    terenie    ogólnodostępnym z zapewnieniem wymagań eksploatacyjnych;

2)    budowę sieci w uzgodnieniu z właściwą jednostką telekomunikacyjną.

 

ROZDZIAŁ VI Ustalenia dla komunikacji

 

§ 49.

1. Plan ustala obsługę komunikacyjną terenów, o których mowa w § 29 -§ 41, zgodnie z ustaleniami rysunku planu.

2.   Plan ustala w stosunku do terenów ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem K następującą klasyfikację funkcjonalno - techniczną z podziałem na klasy ulic:

1) KG - ulica główna,

2) KL - ulice lokalne,

3) KD - ulice dojazdowe; ciągi pieszo -jezdne,

4) KP - ciągi piesze.

3.   Dla ulic o których mowa w ust. 2 pkt.1 - 3 plan ustala:

 

Oznaczenie na rysunku planu

Klasa ulicy

Szerokość w liniach rozgraniczających

Przekrój poprzeczny

3KL1/2

L

13,0 m

1/2 jedna jezdnia dwupasowa

4KL1/2

L

13,0 -25,0 m

1/2 jedna jezdnia dwupasowa

5KD1/2

D

10, 0m

1/2 jedna jezdnia dwupasowa

6KL1/2

L

12, 0m

1/2 jedna jezdnia dwupasowa

7KD1/2

D

12, 0m

1/2 jedna jezdnia dwupasowa

8KD1/2

D

10, 0m

1/2 jedna jezdnia dwupasowa, zakończona placem do zawracania

9KD1/2

D

10,0 m

1/2 jedna jezdnia dwupasowa, zakończona placem do zawracania

 

4.    Plan ustala:

1)   dla ciągu pieszo - jezdnego oznaczonych na rysunku planu symbolem 10KD szerokość w liniach rozgraniczających 9,0 m;

2)    dla ciągu  pieszego,  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  11KP szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m;

3)    linie rozgraniczające:

a)   dla ulicy 11-go Listopada oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KG1/2 południową linię rozgraniczającą, zgodnie z rysunkiem planu,

b)   dla ulicy Sikorskiego oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL1/2 zachodnią linię rozgraniczającą, zgodnie z rysunkiem planu,

c)    dla   ulicy   Słonecznej   oznaczonej   na   rysunku   planu   symbolem 6.1KL1/2 wschodnią linię rozgraniczającą zgodnie z rysunkiem planu.

5.   Parametry techniczne ulic powinny spełniać wymogi określone w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (ulice) i ich usytuowanie.

6.   Ogrodzenia działek budowlanych i innych nieruchomości nie mogą przekraczać wyznaczonych linii rozgraniczających ulic.

 

§ 50.

1. Plan ustala przebieg ścieżki rowerowej w ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KG zgodnie z rysunkiem planu.

2.   Plan dopuszcza lokalizację ścieżek rowerowych w pozostałych ulicach objętych planem.

3.   Plan dopuszcza realizację ścieżek dwukierunkowych o minimalnej szerokości 2,0 m lub ścieżek jednokierunkowych o minimalnej szerokości 1,5 m każda; szczegółowe ustalenie lokalizacji nastąpi w porozumieniu z zarządcą ulicy na etapie projektu technicznego.

4.    Dla ulic dojazdowych „D" nie wyznaczonych w planie na terenie przeznaczonym pod zabudowę, oznaczonym symbolem 5 MW/M w/U, plan ustala szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających min. 10,0 m.

 

Rozdział VII Ustalenia przejściowe i końcowe

 

§ 51.

1. Wartość stawki procentowej, powstałej na skutek uchwalenia niniejszego planu służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości ustala się w wysokości:

1)      dla terenów zabudowy mieszkaniowej      -         15%,

2)      dla terenów zabudowy usługowej             -         25%.

2.    Wielkość stawki nie dotyczy terenów stanowiących własność komunalną bądź Skarbu Państwa.

 

§ 52.

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowiec Świętokrzyski, zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/246/92 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 3 lipca 1992r. (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 11 poz. 115 z dnia 7 sierpnia 1992r.)oraz uchwałą Nr VI11/61/94 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 listopada 1994r. w sprawie aktualizacji planu w zakresie komunikacji (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 12 poz. 137 z dnia 15 grudnia 1994r.)

 

§ 53.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 54.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Załącznik 1

 

 

 

zobacz załącznik graficzny

pobierz cały plan (26,7 MB)