Uchwała  nr   XLIV / 752 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 listopada 2001 r.

 

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 755, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041 i Nr 162 poz.1126., z 2000r Nr 26 poz.306,Nr 48 poz.552,Nr 62 poz.718,Nr 88 poz.985,Nr 91 poz.1009, Nr 95 poz.1041 oraz z 2001 Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971), art. 13 ust. l i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wnosi się do Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 91 wkład niepieniężny (aport) w postaci :

1/ prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej Nr 41/7 stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (Obr. 35 ark.I), położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Radwana o powierzchni 359 m2 ujawnionej w księdze wieczystej KW NR 33596 o wartości 2.835,00 zł.(słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych) oraz własności usytuowanego na tym gruncie budynku wymiennikowni ciepła o wartości 30.021,36 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy dwadzieścia jeden złotych 36/100)

2/ prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami 75/119 i 75/203 stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (obr. 11 ark.III), położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Staffa o powierzchni łącznej 315 m ujawnionych w księdze wieczystej KW Nr 43115, o wartości 2.355,00 zł.(słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych), oraz własności usytuowanego na tym gruncie budynku wymiennikowni ciepła o wartości 53.585,66 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 66/100).

 

§ 2

Łączna wartość wkładu niepieniężnego (aportu), o którym mowa w § l, stanowi kwotę 88.797,02 zł. (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 02/100).

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, który jako Zgromadzenie Wspólników MEC Sp. z o.o. dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.