Uchwała  nr   XLIV / 753 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 listopada 2001 r.

 

 

zmieniająca uchwałę   w sprawie prywatyzacji pośredniej Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622, z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, i z 2000r. Nr 26, poz.306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz.1009, Nr 95, poz.1041 oraz z 2001r. Nr 45 poz.497 i Nr 89, poz.971 ), art. 20 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 121, poz.770, z 1998r. Nr 106, poz.668 ) oraz w związku z działem IV i art. 68 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ( Dz.U. Nr 118, poz.561, Nr 156, poz.775, z 1997r. Nr 32, poz.184, Nr 98, poz.603, Nr 106, poz.673, Nr 121, poz.770, Nr 137, poz.926, Nr 141, poz.945, z 1998r. Nr 106, poz.668, z 1999r. Nr 40, poz.400, Nr 101, poz.1178, z 2000r. Nr 15, poz.180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz.383, Nr 60, poz. 703, Nr 84, poz. 948, Nr 122, poz.1315 i z 2001r. Nr 72, poz.745, Nr 76, poz.807 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

W  uchwale  Nr  XXVI/386/2000   Rady  Miejskiej   w  Ostrowcu   Świętokrzyskim  z  dnia

18 maja 2000r. w sprawie prywatyzacji pośredniej Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadza się następującą zmianę: § l pkt l otrzymuje brzmienie:

„ 1) nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym pracownikom do 15 % udziałów spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o."

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.