Uchwała  nr   XLIV / 755 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 listopada 2001 r.

 

 

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki akcyjnej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski pod nazwą „Targowiska Miejskie" Spółka Akcyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art.9 ust. l i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622, z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775, z 1998r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126, i z 2000r. Nr 26, poz.306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45 poz.497 i Nr 89, poz.971 ), art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz.668) oraz art.301 § l kodeksu spółek handlowych Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się wolę utworzenia jednoosobowej spółki akcyjnej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pod nazwą „Targowiska Miejskie" Spółka Akcyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

§ 2.

Kapitał zakładowy spółki, o której mowa w § l zostanie pokryty wkładem niepieniężnym w postaci składników majątkowych będących we władaniu zakładu budżetowego „Targowiska Miejskie" w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§  4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.