Uchwała  nr   XLIV / 757 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 listopada 2001 r.

 

w sprawie sprzedaży działki gruntu

 

Na podstawie art.13 ust.l, art.37 ust.2 pkt  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz.543)oraz art.18 ust.2 pkt9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz. 622, z 1997 roku Nr 9 poz.43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 roku Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz. 1126. z 2000 roku Nr 26 poz. 306. Nr 48 poz. 552. Nr 62 poz.718. Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45 poz.497 i Nr 89 poz.971) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1.

1. Uznaje się za zasadne sprzedać działkę gruntu stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położoną w rejonie ulic: Targowej i Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim oznaczoną Nr 306(Obr. 18 ark. II) o pow.232 m2, ujawnioną w księdze wieczystej Nr KW 22701.

2. Sprzedaż gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwa Leontyny i Henryka Jakubowskich na poprawę warunków zagospodarowania będącej ich własnością działki budowlanej oznaczonej Nr 5 (Obr. 18 ark. II) o pow. 511m2 (KW 4608), która przylega bezpośrednio do gruntu Gminy Ostrowiec.

 

§2.

Szczegółowe warunki sprzedaży określi Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w odrębnej uchwale oraz w protokole rokowań z Nabywcą, zachowując zasady i tryb postępowania określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.