Uchwała  nr   XLIV / 758 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 listopada 2001 r.

 

w sprawie realizacji inwestycji w zakresie wykonania kanałów sanitarnych .

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt 3 oraz art.18 ust.2 pkt. 9 lit e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996r Nr 13, poz.74,Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 z 2000r Nr 26, poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041oraz z2001r Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971) Rada Miejska uchwala , co następuje :

 

§ l

Wyraża się zgodę na realizację ,na warunkach   finansowania o których mowa w § 2 , przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego inwestycji w zakresie wykonania następujących kanałów sanitarnych :

1)  kanał sanitarny w ul. Iłżecka - Miodowa długości 603 mb

2)   kanał sanitarny w ul. Szewieńskiej   długości ok. 800 mb

3)   kanał sanitarny w ul. Tomaszów długości ok. 900 mb

4)   kanał sanitarny w ul. Zagłoby - Żurawia długości ok. 950 mb

 

§ 2.

l. Inwestycja , o której mowa w § l będzie realizowana ze środków pochodzących z umorzenia kredytu zaciągniętego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w Banku Ochrony Środowiska S.A Oddział w Częstochowie na podstawie umowy kredytowej z dnia l lipca 1996r. nr. 9/96/W-15/OA-PO-bs/K/005 ,zwanego dalej „kredytem".

2. Kwota umorzenia ,o której mowa w ust. l wynosi 950.000 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) ,co stanowi 25 % kwoty zaciągniętego kredytu.

 

§ 3.

Po umorzeniu kwoty kredytu , o której mowa w § 2 ust. l, inwestycja, o której mowa w § l zostanie wprowadzona do budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2002 i 2003.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego . § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.