Uchwała  nr   XLIV / 759 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 listopada 2001 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Święto­krzyski na 2001 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr106 poz. 496 oraz Nr 132 poz.622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123, poz. 775 z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306, nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 89 poz. 971), art. 49, art. 109. art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1999 r. Nr 38, poz. 360 Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255, z 2000 roku Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136 i Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119  poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315 oraz  z  2001 r. Nr 45 poz.497 i Nr 46 poz. 499 Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116 i Nr 106 poz. 1149) Rada Miasta uchwala co następuje

 

§ 1

W uchwale nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2001 rok, zmienionej uchwałą nr XXXV/633/2001 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2001 roku, uchwałą nr XXXVI/661/2001 Rady Miejskiej z dnia 19 kwietnia 2001 roku, uchwałą nr XXXVII/676/2001 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2001 roku, uchwałą nr XXXIX/694/2001 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2001 roku, uchwałą nr XL /697/2001 Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2001 roku, uchwałą nr XLI /707/2001 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2001 roku, uchwałą Nr XLII/720/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 27 września 2001 roku, uchwałą Nr XLIII/ 745/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 30 października 2001 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § l otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 94.133.859 zł zgodnie z załącznikiem Nr l (według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej)"

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„Ustala się wydatki budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości:

-    91.834.425 zł,

 

z tego:

a) wydatki bieżące                                                                                    -    76.752.106 zł,
w tym:

-    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                        -     39.841.912 zł,

-    dotacje                                                                                               -       3.277.592 zł,

-    wydatki na obsługę długu jednostki                                                      -       1.240.649 zł.

b) wydatki majątkowe                                                                              -     15.082.319 zł,

 

zgodnie z załącznikiem Nr l (wydatki w podziale na działy i rozdziały klasy­fikacji budżetowej)"

 

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w kwocie 7.646.810 zł przeznacza się na:

-    spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 6.346.810 zł,

-   udzielenie pożyczek w kwocie                                                            1.300.000 zł,

 

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.347.376 zł i rozchody budżetu w wysokości 7.646.810 zł.

 

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan zadań rzeczowych inwestycji na 2001 rok i wydatki związane z programem inwestycyjnym na lata 2002 - 2004 (zgodnie z załącznikiem Nr 4)".

 

6) § 6 pkt l otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 5.423.502 zł, w tym dotacje z budżetu 998.252 zł oraz wydatków zakładów bu­dżetowych w kwocie 4.895.630 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 5/

 

7) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 1.638.841 zł, oraz wydatków w kwocie 1.703.292 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6/

 

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zakres i kwotę dotacji /zgodnie z załącznikiem Nr 7/

 

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu admini­stracji rządowej:

-   dochody w kwocie 11.152.857 zł,

-   wydatki w kwocie 11.152.857 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 2)".

 

§ 2

1. W załączniku nr l do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ost­rowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku „Plan dochodów i wydatków budżetu na 2001 rok" dokonuje się następujących zmian:

l/ planie dochodów

 

a/ zmniejsza się dochody:

1.   Dział        750       Administracja Publiczna

Rozdział 75095            Pozostała działalność o kwotę 250.000 zł do kwoty 4.388 zł, w tym: - promocje gospodarcze miasta o kwotę 250.000 zł do kwoty 4.388 zł,

- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 250.000 zł

 

 

2.   Dział 751               Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kont­roli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

Rozdział 75108            Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 2.044 zł do kwoty 96.204 zł,

 

 

3.   Dział       900         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Rozdział 90095            Pozostała działalność o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 303.500 zł, w tym: pkt a/ pozostałe inwestycje komunalne o kwotę l .000.000 zł do kwoty 303.500 zł,

- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 1.000.000 zł,

 

b/ zwiększa się dochody:

 

1.   Dział        600       Transport i łączność

 

Rozdział 60016            Drogi publiczne gminne o kwotę 1.000.000 zł  do kwoty 1.161.738 zł,

w tym:

- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 1.000.000 zł,

 

2.   Dział        710       Działalność usługowa

 

Rozdział 71095            Pozostała działalność o kwotę 250.000 zł do kwoty 271.963 zł, w tym:

pkt d/ Ostrowiecki Inkubator Przedsiębiorczości o kwotę 250.000 zł do kwoty 250.000 zł

- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 250.000 zł

 

3.   Dział        801       Oświata i wychowanie

 

Rozdział 80178         Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 65.630 zł do kwoty 375.913 zł, w tym: - otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 65.630 zł do kwoty 157.183 zł,

 

4.   Dział       853       Opieka Społeczna

 

Rozdział 85303      Ośrodki wsparcia o kwotę 20.000 zł do kwoty 270.000 zł

 

Rozdział 85314     Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie o kwotę 120.000 zł do kwoty 4.016.800 zł

 

Rozdział 85315      Dodatki mieszkaniowe o kwotę 325.926 zł do kwoty 1.753.180 zł

 

Rozdział 85316      Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 15.000 zł do kwoty 215.000 zł

 

Rozdział 85319     Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 16.260 zł do kwoty 1.423.860 zł

 

Rozdział 85320             Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 20.000 zł do kwoty 20.000 zł

 

5.   Dział        900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Rozdział 90015            Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 43.290 zł do kwoty 548.851 zł,

 

2/ w planie wydatków:

 

a/ zmniejsza się wydatki:


1.   Dział        010        Rolnictwo i łowiectwo

 

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicz­nych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego o kwotę 6.000 zł do kwoty l .000 zł,

 

2.   Dział      020          Leśnictwo

 

Rozdział 02001            Gospodarka leśna o kwotę 4.000 zł do kwoty 16.000 zł,

 

3.   Dział       600         Transport i łączność

 

Rozdział 60004            Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.300.000 zł do kwoty 213.650 zł,

 

4.   Dział        700        Gospodarka mieszkaniowa

 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 99.500 zł do kwoty 565.620 zł,

w tym:

- inwestycje o kwotę 99.500 zł do kwoty 263.000 zł,

 

5. Dział       750           Administracja Publiczna

 

Rozdział 75095            Pozostała działalność o kwotę 250.000 zł do kwoty 437.103 zł,

            w tym:

- promocje gospodarcze miasta o kwotę 250.000 zł do kwoty 190.000 zł,

6.   Dział       751        Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

Rozdział 75108            Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 2.044 zł do kwoty 96.204 zł,

 

7.   Dział        801        Oświata i wychowanie

 

Rozdział 80101            Szkoły podstawowe o kwotę 587.497 zł do kwoty 19.606.229 zł, w tym:

wydatki inwestycyjne o kwotę 400.000 zł do kwoty 283.828 zł,

 

8.   Dział       900         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Rozdział 90015            Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 111.710 zł do kwoty 2.254.728 zł, w tym:

-    zmniejsza się wydatki inwestycje o kwotę 115.000 zł,

-    zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.290 zł z tytułu zwiększenia dotacji

                        -    zmniejsza się wydatki bieżące o środki własne o kwotę 40.000 zł,

 

Rozdział 90095            Pozostała działalność pkt a/ pozostałe inwestycje komunalne o kwotę 8.359.066 zł do kwoty 3.659.053 zł,

 

9.   Dział        921        Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Rozdział 92120            Ochrona i konserwacja zabytków o kwotę 3.000 zł do kwoty 5.000 zł

 

b/ zwiększa się wydatki:

 

1.   Dział  600             Transport i łączność

 

Rozdział 60016            Drogi publiczne gminne o kwotę 1.386.527 zł do kwoty 4.227.512 zł, w tym:

- zwiększa się inwestycje drogowe o kwotę 1.391.527 zł do kwoty 3.385.645 zł,

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł do kwoty 841.867 zł

 

 2. Dział        710        Działalność usługowa

 

Rozdział 71095            Pozostała działalność pkt d/ Ostrowiecki Inkubator Przedsiębiorczości o kwotę 250.000 zł do kwoty 250.000 zł, w tym:

wydatki inwestycyjne o kwotę 250.000 zł do kwoty 250.000 zł,

 

3.   Dział       801        Oświata i wychowanie

 

Rozdział 80104            Przedszkola przy szkołach podstawowych o kwotę 720 zł do kwoty 303.672 zł,

 

Rozdział 80178            Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 65.630 zł do kwoty 929.058 zł,

 

4.   Dział       851        Ochrona zdrowia

 

Rozdział 85154            Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę O zł do kwoty 650.000 zł, w tym:

-    zmniejsza się wydatki na cele bieżące o kwotę 4.900 zł do kwoty 645.100 zł,

-   zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 4.900 zł do kwoty 4.900 zł,

 

Rozdział 85158            Izba Wytrzeźwień o kwotę 40.000 zł do kwoty 103.725 zł,

 

5.   Dział        853       Opieka społeczna

 

Rozdział 85303            Ośrodki wsparcia o kwotę 20.000 zł do kwoty 270.000 zł

 

Rozdział 85314            Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie o kwotę 120.000 zł do kwoty 5.116.800 zł

 

Rozdział 85315            Dodatki mieszkaniowe o kwotę 377.526 zł do kwoty 4.299.730 zł,

 

Rozdział 85316            Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 15.000 zł do kwoty 215.000 zł

 

Rozdział 85319            Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 16.260 zł do kwoty 1.908.270 zł

 

Rozdział 85320            Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 20.000 zł do kwoty 153.630 zł

 

6.   Dział        854        Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Rozdział 85401            Świetlice szkolne o kwotę 343 zł do kwoty l .052.734 zł,

 

Rozdział 85404            Przedszkola o kwotę 186.434 zł do kwoty 4.787.169 zł,

 

7.   Dział        900        Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Rozdział 90001            Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę  18.000 zł  do kwoty 353.175 zł,

 

8.   Dział        926        Kultura fizyczna i sport

 

Rozdział 92604            Instytucje kultury fizycznej o kwotę 0 zł do kwoty 6.585.896 zł w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 57.700 zł do kwoty 1.724.600 zł

- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 57.700 zł do kwoty 4.861.296 zł

 

2. W załączniku nr 3 do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ost­rowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku „Przychody i rozcho­dy budżetu" dokonuje się następujących zmian:

a/ zmniejsza się przychody:

 

Przychody        ogółem o kwotę 7.582.039 zł do kwoty 5.347.376 zł w tym:

- planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe o kwotę 7.582.039 zł do kwoty 0 zł,

 

b/ zwiększa się rozchody:

 

Rozchody         ogółem o kwotę l .248.400 zł do kwoty 7.646.810 zł w tym:

- zmniejsza się spłaty pożyczek długoterminowych o kwotę 51.600 zł do kwoty 2.794.210 zł

- zwiększa się udzielone z budżetu pożyczki o kwotę 1.300.000 zł do kwoty 1.300.000 zł,

 

§ 3

Załącznik nr l do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku „Plan dochodów i wydatków bu­dżetu na 2001 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku „Przychody i rozchody budżetu" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 6

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku „Plan zadań rzeczowych inwes­tycji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2001 rok i lata 2002 : 2004" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7