Uchwała  nr   XLIV / 760 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 listopada 2001 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 4, art. 18 ust. l w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 oraz Nr 132 poz. 622 i z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, z 2001 roku Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971) w związku z § 2 ust. 4 uchwały Nr IX/38/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 września 1990 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań zmienionej uchwałą Nr LIII/350/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 maja 1993 roku i uchwała Nr XV/161/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 lipca 1999 roku, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2001 rok Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości do 1.300.000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).

 

§ 2

Pożyczka zostanie udzielona na następujących warunkach:

-    spłata pożyczki nastąpi w latach 2004 - 2008,

-    odstępuje się od pobierania odsetek i ustanawiania zabezpieczeń jej spłaty.

 

§ 3

Zobowiązania Gminy z tytułu udzielonej pożyczki pokryte zostaną z budżetu na 2001 rok - rozchody budżetu § 991 - udzielone pożyczki i kredyty.

 

§ 4

Szczegółowe warunki pożyczki określi umowa

 

§ 5

Wykonanie  uchwały   powierza  się  Zarządowi Miasta  Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.