Uchwała  nr   XLIV / 761 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 listopada 2001 r.

 

w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2002

 

Na podstawie art. 5 ust. l i 2 oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058 i z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 105, poz. 1115), art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106. poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz 985, Nr 91 poz 1009, Nr 95 poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) oraz § l pkt l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375), Rada Miejska uchwala, co następuje :

 

§ l.

Uchwala się następujące, roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2002 na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0.37 od l m2 powierzchni użytkowej,

2) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14.00 zł od l m2  powierzchni użytkowej.

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6.50 od l m" powierzchni użytkowej,

m   powierzchni

4) od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na garaże   -   4.65     od l m powierzchni użytkowej, z wyjątkiem zajętych na komórki i inne pomieszczenia gospodarcze

związane z mieszkaniami, gdzie stawka podatku wynosi - 2.90 od użytkowej,

5) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

6) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi - 0.50 od l m2 powierzchni,

7) od gruntów:

a) będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr l, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272 i Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681 i z 2001 r. Nr 81. poz. 875) wykorzystywanych na cele rolnicze - 0.05 zł od l m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -2.80 zł od l ha powierzchni,

c) pozostałych - 0.08 zł od l m2  powierzchni.

 

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznej działalności kulturalnej, z wyłączeniem części wynajmowanych osobom fizycznym lub prawnym na prowadzenie działalności gospodarczej,

2) nieruchomości stanowiące wyłączną własność lub będące w wyłącznym użytkowaniu wieczystym albo stanowiące przedmiot wyłącznego samoistnego posiadania osób nie posiadających żadnych źródeł dochodów, utrzymujących się wyłącznie ze świadczeń opieki społecznej,

3) grunty nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą położone w strefach ochronnych wokół zakładów przemysłowych w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska stanowiące własność osób fizycznych, w części przekraczającej powierzchnię 1000 m2.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i w prasie lokalnej.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2002 r.