Uchwała  nr   XLIV / 762 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 listopada 2001 r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2002

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 , z 1994r. Nr l, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681oraz z 2001 Nr 81 poz. 875) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 art. 40 ust. l, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz 74 i Nr 58, poz.261, Nr 106 poz. 496 oraz Nr 132, poz. 622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr. 106 poz.679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr. 26 poz. 306, Nr 48 poz 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2001 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r. (M.P. Nr 35, poz 573) z kwoty 37,19 zł za l kwintal do kwoty 36.00 zł za l kwintal i cena ta przyjmowana będzie jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2002 roku na obszarze gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Św.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz    zostaje podana do wiadomości publicznej  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i w prasie lokalnej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2002 roku.