Uchwała  nr   XLIV / 763 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 listopada 2001 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2002.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt,8, art.40 ust. l, art.41 ust. l i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz.622, z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734 i Nr 123, poz.775, z 1998 r. Nr 155, poz.1014 i Nr 162, poz.1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz.306. Nr 48, poz.552. Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91 , poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 , z 2001 r. Nr 45, poz.497 i Nr 89, poz.971 ) w związku art. 10 ust. l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U). Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz.86, z 1994 r. Nr 123, poz.600, z 1996 r. Nr 149, poz.704, Nr 91, poz.409 i Nr 149, poz.704, z 1997 r. Nr 5, poz.24, Nr 107, poz.689, Nr 121, poz.770 i Nr 123, poz.780, z 1998 r. Nr 106, poz.668. Nr 150, poz.983, Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz.983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych, zwanego w dalszej części uchwały „podatkiem".

 

§ 2

1.  Roczne stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawki dla pojazdów wyposażonych w katalizatory

Stawki dla pojazdów nie wyposażonych w katalizatory

 

 

wyprodukowanych przed rokiem 1990

wyprodukowanych w roku 1990 i później

a) b) c)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

450zł 630zł 810zł

550zł 770zł 990zł

500zł 700zł 900zł

 

Roczne stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 a)   równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton wynoszą:

Liczba osi jezdnych

Stawki podatkowe

 

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

1 100zł

1600zł

Trzy osie

1200zl

1 800zł

Cztery osie i więcej

1 000zł

1 400zł

 

b)   równej lub wyższej niż 25 ton wynoszą:

Liczba osi jezdnych

Stawki podatkowe

 

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Trzy osie

1600zł

2000zł

Cztery osie i więcej

1 800zł

2200zł

 

3. Roczne stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od nacisku na siodło ciągnika wynoszą:

 

Dopuszczalna masa całkowita

Stawki dla pojazdów wyposażonych w katalizatory

Stawki dla pojazdów nie wyposażonych w katalizatory

wyprodukowanych przed rokiem 1990

wyprodukowanych w roku 1990 i później

a) b)

od 3,5 tony do 9 ton włącznie powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

990zł

1 170zł

1210zł

1400zł

1100zł

1300zł

 

4.    Roczne stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów a)   równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej lub równej 36 ton wynoszą:

 

Liczba osi jezdnych

Stawki podatkowe

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

l 600zł

1 700zł

Trzy osie

1400zł

l 600zł

b)   wyższej niż 36 ton wynoszą:

Liczba osi jezdnych

Stawki podatkowe

 

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

1 800zł

2000zł

Trzy osie

1 900zł

2 210zł

 

5.    Roczne stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a)   od 7 ton do 9 ton włącznie wynoszą                        300zł

b)   powyżej 9 ton i poniżej 12 ton wynoszą                  400zł

Roczne stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: a)   równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej lub równej 36 ton wynoszą:

 

Liczba osi jezdnych

Stawki podatkowe

 

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

700zł

900zł

Dwie osie

l 000zł

1 300zł

Trzy osie

900zł

1200zł

 

b) wyższej niż 36 ton wynoszą:

            Liczba osi jezdnych

Stawki podatkowe

 

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

1 300zł

1600zł

Trzy osie

1 100zł

1400zł

 

7.    Roczne stawki podatku od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia wynoszą:

Liczba miejsc do siedzenia

Stawki dla pojazdów wyposażonych w katalizatory

Stawki dla pojazdów nie wyposażonych w katalizatory

wyprodukowanych przed rokiem 1990

wyprodukowanych w roku 1990 i później

a) b)

mniejsza niż 30 miejsc równa lub wyższa niż 30 miejsc

630zł

1440zł

770zł

1760zł

700zł

l 600zł

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Św.

 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu  w dzienniku  urzędowym  Województwa  Świętokrzyskiego  oraz zostaje  podana do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. i w prasie lokalnej.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2002 r.