Uchwała  nr   LII / 821 /2002

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzys­kiego

za 2001 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220 /, art. 136 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. nr 155 poz. 1014 z 1999 r. Nr 38 poz. 360 Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 2000 roku Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251 i Nr 122 poz.1315 oraz z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz.1082, Nr 102 poz.l116, Nr 106 poz. l 149 Nr 125 poz.1368 i Nr 145 poz. 1623 / oraz § 61 Regulaminu Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Ostrowiec Św. przyjętego uchwałą Nr XLI/709/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 sierp­nia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05 października 2001 roku Nr 102, poz. 1233), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ l

Po rozpatrzeniu i przyjęciu uchwałą Nr LII/820/2002 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 kwietnia 2002 roku sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Św. za 2001 rok, na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego absolutorium.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.