Uchwała  nr   LII / 826 /2002

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

 

zmieniająca uchwalę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

 

Na podstawie art 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982r. Nr 35, poz. 230; z 1984r. Nr 34, poz. 184; z 1987r. Nr 33, poz. 180; z 1989r. Nr 35, poz. 192; z 1990r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz. 431; z 1991r. Nr 73, poz. 321, Nr 94, poz. 419; z 1993r. Nr 40, poz. 184; z 1996r. Nr 127, poz. 593; z 1997r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732, Nr 121, poz. 770; z 1998r. Nr 106, poz. 668 z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268, z 2001 Nr 60 poz. 610, Nr 123 poz. 1353, Nr 125 poz. 1368, Nr 128 poz. 1401) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust l, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i  z 2002 r. Nr 23 poz. 2220) Rada Miejska, uchwała, co następuje:

 

§1

W załączniku do uchwały Nr XLVI/781/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 pkt 6 skreśla się wyraz „przykawiarnianych"

2) w § 7 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5) tzw. „letnich ogródkach" zlokalizowanych przy miejscach sprzedaży określonych w pkt. 1-4, w ramach posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży".

 

§ 2.

Wykonanie   uchwały   powierza   się   Zarządowi   Miasta   Ostrowca

Świętokrzyskiego.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i w prasie lokalnej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.