Uchwała Nr LVII/899/2002
Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 19 września 2002 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy

    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim  u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Nadaje się części ulicy Ogrodowej, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim na osiedlu Ogrody na odcinku od ul. Polnej do Alei Jana Pawła II nazwę dr Eugeniusza Dziewulskiego.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

       2. Uchwała zostaje podana do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w prasie lokalnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.