Uchwała Nr LVII/903/2002
Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 19 września 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia parków: Parku Miejskiego im Marszałka Józefa Piłsudskiego, Parku Fabrycznego, Parku Pałacowego, ich granic oraz sposobu wykonywania ich ochrony na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Na podstawie art.34 a ust.1 i 3 ustawy z dnia 16  października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.Nr99 poz.1079, Nr 100 poz.1085 Nr 110 poz. 1189 i Nr 145 poz. 1623) art.40 ust.1 , art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr  23 poz.220 Nr 62 poz. 558 i Nr 114 poz. 984) oraz art.14 ust.6 ustawy z dn.26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1984 r. Nr 35 poz. 230, Dz. U. z 1987 Nr 34 poz. 184, Dz. U. z 1989 r. Nr 33 poz.180, Dz. U. z 1990 Nr 35 poz. 192, Dz. U. z 1991 Nr 34 poz.198, Nr 73 poz. 431,DZ.U. z 1993 Nr 73 poz. 321,Nr 94 poz. 419, Dz. U. z 1996 Nr 40 poz. 181, Dz. U. z 1997 Nr 127 poz. 593, Nr 88 poz. 554, Nr 113 poz. 732, Nr 121 poz. 770, Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Dz. U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 60 poz. 610, Nr 123 poz. 1353, Nr 125 poz. 1368, Nr 128 poz. 1401) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXIII/682/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu  Świętokrzyskim z dnia 11 marca 1998 roku w sprawie  ustanowienia parków: Parku Miejskiego im Marszałka Józefa Piłsudskiego, Parku Fabrycznego, Parku Pałacowego, ich granic oraz sposobu wykonywania ich ochrony na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zmienionej uchwałą Nr XXXVI/660/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 kwietnia 2001 r. – w załączniku Nr 1 „Regulamin zasad korzystania z terenów parkowych - Parku Miejskiego  im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, § 2  pkt. 8  otrzymuje brzmienie:

 „8) wędkowania i rybołówstwa  z wyjątkiem wędkowania podczas  zawodów dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Polski Związek Wędkarski na warunkach określonych w stosownej umowie”.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.