Uchwała Nr LVIII/927/2002
Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 08 października 2002 r.

w sprawie restrukturyzacji należności publicznoprawnych od przedsiębiorców z tytułu niektórych zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz 984) oraz art. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Objąć restrukturyzacją należności publicznoprawne od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy:

1) w podatku od nieruchomości,
2) w podatku od środków transportowych,
3) w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej

zwaną dalej „restrukturyzacją”.

2. Restrukturyzacja nie obejmuje należności z tytułu zobowiązań podatkowych, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

3. Restrukturyzacja następuje w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców ( Dz.U. Nr 155, poz.1287)

 § 2

1. Wykonanie uchwały w zakresie należności określonych w § 1 ust.1 pkt 1 i 2 powierza się Prezydentowi Miasta jako organowi restrukturyzacyjnemu.

2. zakresie należności określonych w § 1 ust.1 pkt 3 organem restrukturyzacyjnym jest Urząd Skarbowy

 § 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i opublikowana w prasie lokalnej.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.