Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

Uwaga-silny wiatr !!!

- czytaj więcej...
 Treść

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: rk@ncnetcom.pl lub pd@ncnetcom.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:


• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody


na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,


4)
odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Monitoring obrazek

  • Administratorem systemu monitoringu jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
    ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  • Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia
  • Klauzula informacyjna: www.um.ostrowiec.pl – Obowiązek informacyjny