UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

     Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-20

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 3. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 4. niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków.

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem - Haliną Żułtek (Zarządzenie nr V/447/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dznia 9 października 2020 r.), e-mail: zultek.halina@um.ostrowiec.pl, tel. +48 (41) 2672231

    W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

   Żądanie powinno zawierać:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
3. sposób kontaktu.

   Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

   Urząd Miasta zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Miasta zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy Urząd Miasta odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

   Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna
budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

      Budynki Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zwanego w dalszej części Urzędem, zlokalizowane są przy ul. Jana Głogowskiego 3/5 w Ostrowcu Świętokrzyskim w jednym kompleksie, połączone łącznikiem na kondygnacji pierwszego piętra. Każdy budynek posiada trzy kondygnacje naziemne oraz podpiwniczenie.

 

Dojazd do budynku     

    Do budynku Urzędu można dojechać samodzielnie lub za pomocą środków komunikacji miejskiej.
W odległości ok. 280 m od wejścia głównego do budynku Urzędu znajdują się 4 przystanki autobusowe : Rynek 01, Starokunowska 01, Starokunowska 02, Radwana 01. W ramach komunikacji miejskiej na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim można zapoznać się z rozkładem jazdy obowiązującym na w/w przystankach. Autobusy komunikacji miejskiej poruszające się po terenie miasta są niskopodłogowe.

 

Dostępność parkingu

     Przy budynku Urzędu znajdują się trzy parkingi ogólnodostępne od strony ul. Jana Głogowskiego, na których w zlokalizowane są cztery miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone znakami pionowymi i poziomymi. Od strony południowej obiektu przy wejściu do Biura Obsługi Interesanta dla osób niepełnosprawnych są przeznaczone trzy miejsca i jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane jest przy głównym wejściu do budynku. Nawierzchnia parkingów wykonana jest z kostki brukowej i asfaltu z zastosowaniem zasad projektowania uniwersalnego.

 

Wejście do budynku

    Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Wejście główne znajduje się od strony zachodniej budynku. Komunikacja na poziom parteru, na którym zlokalizowane są drzwi główne budynku, odbywa się poprzez schody zewnętrzne, przy których zamontowane są poręcze. Dla osób niepełnosprawnych, po lewej stronie schodów znajduje się platforma schodowa obsługiwana przez pracowników Straży Miejskiej, pełniących dyżur całodobowo w pomieszczeniu obok wejścia głównego. Bezpośrednio przed drzwiami do budynku znajduje się spocznik. Drzwi do budynku są dwuskrzydłowe, przeszklone w kolorze kontrastowym do ścian budynku.
Drugie wejście prowadzące do Biura Obsługi Interesanta znajduje się od strony południowej budynku przy ul. Jana Głogowskiego, dostępne z poziomu chodnika z drzwiami dwuskrzydłowymi. Kolor drzwi jest kontrastowy z kolorem elewacji.

    

Dostępność obiektu Urzędu dla interesantów    

     Po wejściu do budynku po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się pomieszczenie dyżurujących pracowników Straży Miejskiej, od których można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia. Pracownicy Straży Miejskiej obsługują i pomagają osobom przy korzystaniu z platformy schodowej. Na kondygnacji parteru znajdują się sale konferencyjne, sala obrad Rady Miasta, pomieszczenia biurowe. Komunikacja na poziom pierwszego piętra odbywa się poprzez klatkę schodową, a dla osób mających problem z poruszaniem się służy platforma schodowa. Na kondygnacji pierwszego piętra znajduje się sekretariat Prezydenta i Wiceprezydentów Miasta oraz pomieszczenia biurowe. Przejście do drugiej części budynku odbywa się łącznikiem, a różnica poziomów pokonywana jest za pomocą pochylni wewnętrznej z barierkami lub schodami. Druga kondygnacja jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez klatki schodowe. Budynek nie jest wyposażony w windę. W celu bezpośredniej obsługi, na poziomie parteru od strony ul. Jana Głogowskiego znajduje się Biuro Obsługi Interesanta. Na korytarzu, przy drzwiach do pomieszczeń Biura Obsługi Interesanta znajdują się tablice informacyjne z opisem poszczególnych stanowisk. Napisy są w kolorze czarnym na białym tle. Drzwi prowadzące do sal są przeszklone. W pomieszczeniach znajdują się stanowiska, przy których są miejsca siedzące dla interesantów. Stanowiska są oznaczone przy pomocy tablic zawieszonych nad biurkami. Do budynku Urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, woda dla psa zostanie podana na prośbę interesanta.

 

Dostępność pomieszczeń higienicznosanitarnych

     W budynku jest jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się w pobliżu głównego wejścia do budynku na kondygnacji parteru. Na każdym poziomie budynku są również toalety ogólnodostępne.

 

Utrudnienia

      W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd zatrudnia pracownika ze znajomością języka migowego. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu.

Brak w budynku pętli indukcyjnej oraz windy.

W budynku Urzędu znajdują się liczne przeszklenia, które mogą być słabo widoczne dla osób niedowidzących.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Dostępność architektoniczna
budynku Urzędu Stanu Cywilnego

 

   Budynek Urzędu Stanu Cywilnego, zwanego w dalszej części Urzędem, zlokalizowany jest przy ul. Siennieńskiej 47 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie.

 

Dojazd do budynku Urzędu

Do budynku Urzędu Stanu Cywilnego można dojechać samodzielnie lub za pomocą środków komunikacji miejskiej. W odległości ok. 100 m od wejścia głównego do budynku Urzędu znajdują się
2 przystanki autobusowe: Polna 05 i Polna 06. W ramach komunikacji miejskiej na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim można zapoznać się z rozkładem jazdy obowiązującym na w/w przystankach. Autobusy komunikacji miejskiej poruszające się po terenie miasta są niskopodłogowe.

 

Dostępność parkingu

   Przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się parking. Na parkingu nie ma miejsca oznaczonego jako miejsce dla niepełnosprawnych. Nawierzchnia parkingów wykonana jest z kostki brukowej.

 

Wejście do budynku

   Do budynku Urzędu Stanu Cywilnego prowadzą dwa wejścia. Wejście ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu znajduje się od strony północnej. Komunikacja na poziom parteru, na którym zlokalizowane są drzwi budynku, odbywa się poprzez schody zewnętrzne, przy których zamontowane są poręcze. Dla osób niepełnosprawnych wybudowana została rampa. Bezpośrednio przed drzwiami budynku znajduje się spocznik. Drzwi do budynku są jednoskrzydłowe częściowo przeszklone.
Drugie wejście, wykorzystywane tylko podczas uroczystości, znajduje się od strony południowej budynku. Komunikacja odbywa się przez schody i rampę dla niepełnosprawnych.

 

Dostępność obiektu Urzędu Stanu Cywilnego dla interesantów

   Na parterze zlokalizowane jest pomieszczenie kierownika, sala ślubów i toalety ogólnodostępne. Dla interesantów z niepełnosprawnością ruchową dostępny jest parter budynku. Na wprost wejścia ogólnodostępnego przy drzwiach zamontowano dzwonek w celu przywołania kadry, która pracuje na piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę. Komunikacja na poziom pierwszego piętra odbywa się poprzez klatkę schodową. Na piętrze znajduje się pomieszczenie biurowe w którym odbywa się obsługa interesantów. Drzwi prowadzące do pomieszczenia są przeszklone. W pomieszczeniach znajduje się stanowisko, przy którym jest miejsce siedzące dla interesantów. Do budynku Urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, woda dla psa zostanie podana na prośbę interesanta.

 

Dostępność pomieszczeń higieniczno – sanitarnych

  W budynku Urzędu Stanu Cywilnego jest jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się na piętrze. Na parterze znajdują się toalety ogólnodostępne.

Utrudnienia

   W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd zatrudnia pracownika ze znajomością języka migowego. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu.

Brak w budynku pętli indukcyjnej oraz windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Brak jest łazienki dostępnej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim