UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Jan Bernard Malinowski - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych


Urząd Miasta
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.+48 41 26 72 232

 edukacja@um.ostrowiec.pl

Referat ds. Edukacji

 Jan Bernard Malinowski - Kierownik Referatu - tel. +48 41 26 72 232

Inspektor - Kamil Matyga - tel. +48 41 26 72 285
Inspektor Agnieszka Basa - tel. +48 41 26 72 285
Pomoc administracyjna - Robert Cedro - +48 41 26 72 196

Referat ds. Społecznych

Inspektor Monika Widerska – Irek - tel. +48 41 26 72 238
Inspektor Dorota Charemska - tel. +48 41 26 72 241
Inspektor Anna Zybura - +48 41 26 72 197

Zadania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych:

1) w zakresie edukacji - realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991r.

o systemie oświaty i ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, a w szczególności:

a) realizacja spraw z zakresu tworzenia i prowadzenia publicznych placówek oświatowych oraz ich ewentualnej likwidacji,

b) przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta

w sprawach dotyczących placówek oświatowych lub pracowników w nich zatrudnionych,

c) sprawowanie nadzoru w zakresie organizacji i funkcjonowania gminnych placówek oświatowych, a w szczególności:

- kontrolowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

- współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie pracy wychowawczej i pedagogicznej,

- zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych tych placówek,

- gromadzenie i przetwarzanie danych z arkuszy organizacyjnych w wersji elektronicznej,

- prowadzenie procedury powoływania i odwoływania dyrektorów placówek,

- prowadzenie spraw dotyczących nauczania indywidualnego i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,

- analiza realizacji budżetu placówek oświatowych i sporządzanie zbiorczych informacji w tym zakresie,

- weryfikacja planów finansowych placówek oświatowych,

- organizowanie dodatkowych zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych,

- monitorowanie i aktualizacja obwodów szkół publicznych,

d) realizacja zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,

e) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz załatwianie bieżących spraw z tym związanych,

f) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych, w tym przygotowanie dokumentacji emerytalno – rentowej,

g) przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników w oświacie w oparciu o dokumenty archiwalne,

h) koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem funduszu zdrowotnego nauczycieli,

i) koordynowanie i nadzorowanie pracy doradców metodycznych,

j) koordynowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

k) realizacja procesu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia, zatrudniających pracowników młodocianych,

l) udzielanie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom,

m) przygotowywanie wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody,

n) przygotowywanie i rozliczanie porozumień z innymi gminami dotyczących pokrywania kosztów dotacji udzielonej przedszkolom przez Gminę na dzieci będące mieszkańcami tych innych gmin,

o) prowadzenie sprawozdawczości oświatowej,

p) przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,

r) realizacja zadań zleconych Gminie w zakresie działań oświatowych (wyprawka szkolna, itp.)

2) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie i ustawy z dnia 19 lutego 2004r. o systemie informacji oświatowej, a w szczególności:

a) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięcia trenerskie lub sportowe,

b) opracowywanie zbiorczych baz danych wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej oraz przekazywanie danych między bazami danych oświatowych placówek oświatowych,3) w zakresie spraw społecznych; realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:

a) coroczne opracowywanie, koordynacja i nadzór nad realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b)  ogłaszanie konkursów ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

c) przygotowywanie projektów umów o dotacje, o świadczenie usług oraz zarządzeń Prezydenta Miasta o przyznanie środków gminnym jednostkom organizacyjnym na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

d) prowadzenie kontroli podmiotów realizujących zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

e) wspieranie i współpraca ze środowiskami abstynenckimi i klubami anonimowych alkoholików,

f)  współpraca ze świadczeniobiorcami i punktami konsultacyjnymi w zakresie leczenia odwykowego,

g) prowadzenie spraw oraz dokumentacji związanej z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego oraz współpraca w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską i biegłymi psychiatrami,

zawieranie umów z biegłymi w sprawie badania i wykonania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych,

przygotowywanie wniosków do sądu w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

naliczanie wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

4) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:

a) coroczne opracowywanie oraz koordynacja realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

b) ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań ze sfery działalności pożytku publicznego,
c)  przygotowywanie umów o dotacje na realizację zadań sfery pożytku publicznego,

d)  prowadzenie kontroli podmiotów, którym udzielono dotacji,

e) prowadzenie Banku Informacji o organizacjach pozarządowych, realizujących zadania sfery pożytku publicznego,

f)   udzielanie wsparcia organizacyjnego i merytorycznego organizacjom pozarządowym,

g)  przygotowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni,

5)  prowadzenie rozliczeń finansowych zawartych umów o dotację w zakresie zadań wydziału,

6)  realizacja zadań ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

7) koordynowanie realizacji zadania Gminy polegającego na prowadzeniu żłobków – ogłaszanie konkursów ofert, przygotowanie projektu umowy, kontrola realizacji zadania, planowanie, sprawozdawanie,

8)  planowanie i przygotowanie spraw dot. remontów placówek oświatowych.