UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Wydział Finansowy

Sławomir Kijak - Skarbnik Miasta, Naczelnik Wydziału

kijak.slawomir@um.ostrowiec.pl 

Inspektor Beata Bęben - Sekretariat
tel. +48 41 26 72 154
wf@um.ostrowiec.pl

Główny Specjalista ds. Rozwoju Oprogramowania Systemów Informatycznych - Halina Żułtek

tel. +48 26 72 231
zultek.halina@um.ostrowiec.pl

 

Referat Księgowości Budżetowej

Kierownik Referatu - Małgorzata Sroczyńska - tel. +41 26 72 155, pok. 305

Inspektor Mariola Lewandowska - tel. +48 41 26 72 291, pok. 305
Inspektor Anna Bęben - tel. +48 41 26 72 146, pok. 305
Inspektor Monika Kaczmarczyk - tel. +48 41 26 72 156, pok. 305
Inspektor Agnieszka Grabowska - tel. +48 41 26 72 294, pok. 305
Inspektor Monika Gniadek - tel. +48 41 26 72 149, pok. 305
Inspektor Małgorzata Kostępska - tel. +48 41 26 72 298, pok. 305
Inspektor Paweł Miller - tel. +48 41 26 72 296, pok. 305
Inspektor Paweł Masternak - tel. +48 41 26 72 247, pok. 305
Inspektor Małgorzata Pater - tel. +48 41 26 72 299, pok. 305
Inspektor Izabela Misztal - tel. +48 41 26 72 293, pok. 305
Inspektor Edyta Szwagierczak - tel. +48 41 26 72 295, pok. 305
Podinspektor Beata Leśkiewicz - tel. +48 41 26 72 292, pok. 305

Referat ds. Planowania i Kontroli Budżetu

Kierownik Referatu - Joanna Szwed - Kurek, tel. +41 26 72 151, pok. 121

Inspektor Wojciech Koszyk - tel. +48 41 26 72 144, pok. 121
Inspektor Sylwia Maj - tel. +48 41 26 72 141, pok. 120
Inspektor Anna Sarna-Zajączkowska - tel. +48 41 26 72 145, pok.120
Inspektor Małgorzata Szumlak -  tel. +48 41 26 72 169, pok.120

Referat Rachunkowości i Windykacji Podatkowej

Kierownik Referatu - Janusz Oziębło - tel. +48 41 26 72 143, pok. 124

Inspektor Edyta Walczyk – tel. +48 41 26 72 129, pok. 124
Inspektor Katarzyna Leszczyńska - tel. +48 41 26 72 129, pok. 124
Inspektor Kinga Mazur – tel. +48 41 26 72 142, pok. 125
Inspektor Anita Marchewka-Loranty –  tel. +48 41 26 72 297, pok. 125
Inspektor Olga Galicka – tel. +48 41 26 72 153, pok. 125
Inspektor Marta Walczyńska - tel. +48 41 26 72 150, pok. 124
Pomoc administracyjna Sylwia Gierczak  – tel. +48 41 26 72 281, pok. 125

Stanowisko ds. obsługi pracowników Urzędu Miasta w zakresie wynagrodzeń

Inspektor Zdzisława Aksamit - pokój 309, tel. +48 41 26 72 147
Inspektor Joanna Łakomiec - pokój 309, tel. +48 41 26 72 147

Biuro Obsługi Interesanta 

Kasa nr 1

Podinspektor Izabela Jedlikowska

Kasa nr 2

 

Stanowisko nr 16,17

Inspektor Anna Kasprzyk - tel. +48 41 26 72 254

Druki i formularze dotyczące podatków lokalnych

Zadania Wydziału Finansowego:

1. opracowanie projektu uchwały budżetowej na rok budżetowy wraz z uzasadnieniem, w trybie i na zasadach określonych 
w uchwale Rady Miasta w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzjaów i szczegółowości materiałów towarzyszących budżetowi miasta, poprzez: 
a) przyjmowanie wniosków rzeczowo- finansowych zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy, komunalne osoby prawne, jednostki pomocnicze Gminy; 
b) szacowanie planowanych dochodów Gminy, 
c) przygotowanie zbiorczych zestawień planowanych wydatków i przewidywanych dochodów w celu przedłożenia Prezydentowi Miasta, 
d) przygotowanie uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej, 
2. opracowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta, 
3. przygotowanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta zatwierdzających plany finansowe zakładów budżetowych, 
4. przygotowywanie projektów zmian: 
a) uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na dany rok, 
b) zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zakładów budżetowych, oraz zmian w budżecie miasta, 
5. opracowanie zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie kwartalnych harmonogramów dochodów i wydatków budżetu na podstawie przewidywanych dochodów i podjętych zobowiązań w zakresie realizacji wydatków, 
6. ewidencja planu dochodów i wydatków budżetowych oraz ich zmian, 
7. sporządzanie opisowych sprawozdań z realizacji budżetu za okresy półroczne i roczne, 
8. bieżąca analiza i kontrola realizacji budżetu jednostek organizacyjnych Gminy poprzez: 
a) ewidencję prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej na dany rok budżetowy, 
b) ewidencję prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat, 
c) ewidencję dotacji przekazywanych jednostkom organizacyjnym Gminy, po analizie ich zgodności z zasadami ich przekazywania określonymi przez Radę Miasta, 
9. kontrola efektywności wykonywania budżetu przez jednostki organizacyjne Gminy, 
10. przyjmowanie od zakładów budżetowych sprawozdań statystycznych za okresy półroczne i roczne, ich kontrola pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych półrocznych i rocznych, 
11. analizy i przygotowanie części ekonomicznej wniosków o przyznanie pożyczek i kredytów, 
12. współpraca z bankami w zakresie lokowania przejściowo wolnych środków budżetowych, 
13. prowadzenie ewidencji księgowej: majątkowej, dochodów i wydatków budżetu, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
14. przeprowadzenie operacji gotówkowych w zakresie obsługi kasowej, 
15. przeprowadzenie operacji bezgotówkowych w zakresie obsługi bankowej budżetu Gminy, 
16. windykacja należności Gminy, 
17. kompleksowa obsługa płacowa Urzędu oraz obsługa umów - zleceń i umów o dzieło w zakresie ich przygotowania do wypłaty, 
18. sporządzanie sprawozdawczości finansowej Gminy, 
19. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 
20. prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków, 
21. wymiar podatków, ustalanie wysokości zaległości podatkowych i nadpłat, 
22. kontrola terminowej wpłaty należności podatkowych, 
23. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (upomnienia, postanowienia 
o wszczęciu postępowania podatkowego, decyzje określające zaległości podatkowe, tytuły wykonawcze, ustanawianie hipotek 
i innych form prawnie dostępnych zabezpieczeń, potrącenia), 
24. zwracanie i zaliczanie nadpłat 
25. przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań 
26. prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i z dokonywaniem zwrotów nadpłat podatnikom za pośrednictwem kasy Urzędu oraz terminowe wpłacanie gotówki z kasy na rachunek bankowy Urzędu 
27. wydawanie zaświadczeń na podstawie akt podatkowych i ewidencji księgowej 
28. prowadzenie kontroli podatkowej 
29. rozpatrywanie podań o udzielenie ulg podatkowych 
30. prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie podatków i opłat 
31. prowadzenie innych spraw związanych z gospodarką finansowo - budżetową wynikających z obowiązujących przepisów prawa 
32. prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości na podstawie przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców