Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść

Wydział Finansowy

Elżbieta Pichór - Skarbnik Miasta, Naczelnik Wydziału

elzbieta.pichor@um.ostrowiec.pl 

Sekretariat
tel. +48 41 26 72 154
wf@um.ostrowiec.pl

Referat Księgowości Budżetowej

Małgorzata Sroczyńska - Kierownik referatu - tel. + 48 41 26 72 155, pok. 305

Inspektor Mariola Lewandowska - tel. +48 41 26 72 29, pok. 305
Inspektor Anna Bęben - tel. +48 41 26 72 146, pok. 305
Inspektor Monika Kaczmarczyk - tel. +48 41 26 72 156, pok. 305
Inspektor Bogumiła Gawlik - tel. +48 41 26 72 297, pok. 305
Inspektor Agnieszka Grabowska - tel. +48 41 26 72 294, pok. 305
Inspektor Monika Gniadek - tel. +48 41 26 72 149, pok. 305
Inspektor Małgorzata Kostępska - tel. +48 41 26 72 296, pok. 305
Podinspektor Paweł Miller - tel. +48 41 26 72 296, pok. 305
Inspektor Paweł Masternak - tel. +48 41 26 72 247, pok. 305
Inspektor Małgorzata Pater - tel. +48 41 26 72 247, pok. 305
Inspektor Izabela Misztal - tel. +48 41 26 72 293, pok. 305
Podinspektor Edyta Szwagierczak - tel. +48 41 26 72 295, pok. 305
Podinspektor Beata Leśkiewicz - tel. +48 41 26 72 292, pok. 305

Zadania Referatu Księgowości Budżetowej

Zadania Referatu Księgowości Budżetowej

 1. ewidencja księgowa i sprawozdawczość w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy,
 2. ewidencja księgowa i sprawozdawczość w zakresie dochodów Urzędu, dochodów oraz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 3. ewidencja księgowa i sprawozdawczość w zakresie wydatków Urzędu, dochodów oraz wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 4. ewidencja i rozliczenia podatku od towarów i usług VAT oraz ewidencji i windykacji dochodów z tytułu dzierżawy majątku Gminy,
 5. ewidencja księgowa i windykacja dochodów z tytułu wieczystego użytkowania i sprzedaży majątku Gminy,
 6. ewidencja księgowa i sprawozdawczość w zakresie przychodów i rozchodów środków trwałych i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego,
 7. ewidencja i rozliczanie inwestycji oraz sprawozdawczości w tym zakresie,
 8. obsługa bankowa budżetu Gminy, regulowanie zobowiązań oraz obsługa kredytów i pożyczek,
 9. obsługa finansowo-księgowa Rad Osiedlowych.
 10. ewidencja księgowa i windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych Straży Miejskiej.

Referat ds. Planowania i Kontroli Budżetu

Sławomir Kijak - Kierownik Referatu - tel. +48 41 26 72 151, pok. 121

Inspektor Wojciech Koszyk - tel. +48 41 26 72 144, pok. 121
Inspektor Sylwia Maj - tel. +48 41 26 72 14, pok. 120
Inspektor Anna Sarna-Zajączkowska - tel. +48 41 26 72 145, pok.120
Inspektor Małgorzata Szumlak -  tel. +48 41 26 72 145, pok.120

Zaddania realizowane w referacie

Zadania realizowane w referacie:

 1. planowanie budżetu miasta oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta zmieniających budżet,
 2. analiza planów finansowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz weryfikacja sprawozdań z wykonania planów finansowych, 
 3. przekazywanie transzy dotacji dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz transzy środków na wydatki jednostek budżetowych,
 4. ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego i przyszłych lat, wynikającego z podjętych umów, zleceń 
  i innych decyzji skutkujących wydatkowaniem środków budżetu,
 5. bieżąca kontrola realizacji budżetu oraz kontrola efektywności wykonywania budżetu,
 6. przygotowanie specyfikacji do przetargów na uzyskanie kredytów oraz przygotowanie części ekonomicznej wniosków o przyznanie pożyczek i dotacji.

Referat Rachunkowości i Windykacji Podatkowej

Janusz Oziębło - Kierownik referatu - tel. +48 41 26 72 143, pok. 124


Inspektor Edyta Walczyk – tel. +48 41 26 72 129, pok. 124
Inspektor Jolanta Mazur –   tel. +48 41 26 72 129, pok. 124
Podinspektor Anna Kasprzyk – tel. +48 41 26 72 142, pok. 125
Podinspektor Anita Marchewka-Loranty–  tel. +48 41 26 72 153, pok. 125
Podinspektor Grażyna Misiura – tel. + 48 41 26 72 153, pok. 125
Inspektor Olga Galicka – tel. +48 41 26 72 153, pok. 125
Inspektor Kamil Piątkowski - tel. +48 41 26 72 153, pok. 125
Młodszy referent Dominika Czubala tel. +48 41 26 72 129, pok. 124

Zadania Referatu Rachunkowości i Windykacji Podatkowej

Zadania Referatu Rachunkowości i Windykacji Podatkowej:

 1. ustalanie wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych,
 2. przyjmowanie i sprawdzanie poprawności deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych oraz deklaracji na podatek od środków transportowych,
 3. przygotowywanie decyzji w zakresie w/w podatków
 4. prowadzenie postępowania w sprawie udzielania ulg podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego,
 5. kontrola terminowej wpłaty należności podatkowych,
 6. podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (upomnienia, postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, decyzje określające zaległości podatkowe, tytuły wykonawcze, ustanowienie hipotek i innych form prawnie dostępnych zabezpieczeń, potrącenia),
 7. obsługa interesantów w zakresie składanych wniosków, przygotowywanie zaświadczeń i informacji z akt podatkowych,
 8. zwracanie i zaliczanie nadpłat.

WAŻNE   ZMIANY   W   ROKU 2016   PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNYM I LEŚNYM NA TERENIE NASZEGO MIASTA

Szanowni Państwo

Decyzje podatkowe w roku 2016 nie będą doręczane tak jak w latach ubiegłych przez pracowników Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Będą one Państwu doręczone przez operatora pocztowego InPost S.A. Planujemy rozesłanie do Państwa decyzji w drugiej połowie miesiąca lutego. Prosimy o dokonywanie przelewów z tytułu podatków na   rachunek bankowy wskazany w każdej decyzji podatkowej. Jest to indywidualny numer rachunku bankowego dla Państwa podatku prowadzonego przez bank PEKAO S.A. Wpłaty w kasie dokonywane w oddziałach PEKAO S.A realizowane są przy wpłatach podatkowych wynikających z decyzji bez dodatkowych opłat. Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności gdyż pozwoli to Państwu na oszczędność czasu. Nowością w 2016 roku wynikającą ze zmiany przepisów jest sytuacja w przypadku gdy kwota podatku na rok 2016r. nie przekracza 100,00 zł podatek jest płatny w jednej racie w terminie płatności do 15 marca 2016r. a nie jak do tej pory podatek był płatny w czterech ratach. Kolejna nowością jest sytuacja, gdy wysokość podatku nie przekracza kwoty 6,10 zł wówczas nie otrzymają Państwo decyzji podatkowe, jest to równoznaczne że nie są Państwo zobowiązani do zapłaty w tym przypadku podatku. Na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski od 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe druki informacji podatkowych dla osób fizycznych i deklaracji podatkowych dla osób prawnych. Aby pobrać poprawny druk należy skorzystać ze strony internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim: www.um.ostrowiec.pl (zakładka Samorząd, zakładka Urząd Miasta, Wydziały Urzędu Miasta, Wydział Finansowy, Druki i Formularze podatkowe). Druki dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta, Sala A stanowisko 16 lub 17. Prosimy również o obowiązku zgłaszania wszelkich zmian mających wpływ na wysokość podatku tj. sprzedaż, kupno , rozbudowa itp.

Stanowisko ds. obsługi pracowników Urzędu Miasta w zakresie wynagrodzeń

Inspektor Zdzislawa Aksamit - pokój 309, tel. +48 41 26 72 147
Inspektor Joanna Łakomiec - pokój 309, tel. +48 41 26 72 147

Zadania

Zadania

 1. obsługa pracowników w zakresie wynagrodzeń i składek ZUS oraz z Urzędem Skarbowym,
 2. rozliczenia finansowe wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umów - zleceń i umów o dzieło i związanych z tym rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym
 3. obsługa byłych pracowników w zakresie dokumentów niezbędnych dla ZUS

Biuro Obsługi Interesanta 

Kasa nr 1

Podinspektor Izabela Jedlikowska

Kasa nr 2

 Podisnpektor Ewa Kowalczyk

Zadania

Zadania:

 1. przyjmowanie wpłat gotówkowych podatków i opłat
  - podatek od nieruchomości
  - podatek od środków transportowych
  - podatek rolny
  - podatek leśny
  - opłata skarbowa
  - opłata za dowód osobisty
  - opłata za wpis do ewidencji podmiotów gosp.
  - opłata za dzierżawę
  - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu
  - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 2. dokonywanie zwrotów 
 3. uzgadnianie obrotów kasy i wpłata gotówki z kasy na rachunek bankowy
Stanowisko nr 17

Inspektor Kinga Mazur - tel. +48 41 26 72 254

Stanowisko nr 16
tel. +48 41 26 72 255

Zadania

 Zadania:

 1. udzielanie kompleksowych informacji interesantom Urzędu w zakresie podatków lokalnych: od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportu, od posiadania psów,
 2. przyjmowanie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych,
 3. przyjmowanie wniosków i podań od interesantów:
  - o wydanie zaświadczenia (o stanie majątkowym, o niezaleganiu w podatkach lokalnych)
  - o uzyskanie ulg podatkowych (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)
 4. przyjmowanie informacji o zmianach mających wpływ na obowiązek podatkowy (powstanie lub wygaśnięcie) bądź na zmianę wymiaru podatku,
 5. wydawanie zaświadczeń na podstawie akt podatkowych i ewidencji księgowej,
 6. przy uiszczaniu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wypisywanie i księgowanie wpłat podatkowych.

Druki i formularze dotyczące podatków lokalnych

Druki i formularze

Zadania Wydziału Finansowego:

1. opracowanie projektu uchwały budżetowej na rok budżetowy wraz z uzasadnieniem, w trybie i na zasadach określonych 
w uchwale Rady Miasta w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzjaów i szczegółowości materiałów towarzyszących budżetowi miasta, poprzez: 
a) przyjmowanie wniosków rzeczowo- finansowych zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy, komunalne osoby prawne, jednostki pomocnicze Gminy; 
b) szacowanie planowanych dochodów Gminy, 
c) przygotowanie zbiorczych zestawień planowanych wydatków i przewidywanych dochodów w celu przedłożenia Prezydentowi Miasta, 
d) przygotowanie uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej, 
2. opracowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta, 
3. przygotowanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta zatwierdzających plany finansowe zakładów budżetowych, 
4. przygotowywanie projektów zmian: 
a) uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na dany rok, 
b) zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zakładów budżetowych, oraz zmian w budżecie miasta, 
5. opracowanie zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie kwartalnych harmonogramów dochodów i wydatków budżetu na podstawie przewidywanych dochodów i podjętych zobowiązań w zakresie realizacji wydatków, 
6. ewidencja planu dochodów i wydatków budżetowych oraz ich zmian, 
7. sporządzanie opisowych sprawozdań z realizacji budżetu za okresy półroczne i roczne, 
8. bieżąca analiza i kontrola realizacji budżetu jednostek organizacyjnych Gminy poprzez: 
a) ewidencję prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej na dany rok budżetowy, 
b) ewidencję prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat, 
c) ewidencję dotacji przekazywanych jednostkom organizacyjnym Gminy, po analizie ich zgodności z zasadami ich przekazywania określonymi przez Radę Miasta, 
9. kontrola efektywności wykonywania budżetu przez jednostki organizacyjne Gminy, 
10. przyjmowanie od zakładów budżetowych sprawozdań statystycznych za okresy półroczne i roczne, ich kontrola pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych półrocznych i rocznych, 
11. analizy i przygotowanie części ekonomicznej wniosków o przyznanie pożyczek i kredytów, 
12. współpraca z bankami w zakresie lokowania przejściowo wolnych środków budżetowych, 
13. prowadzenie ewidencji księgowej: majątkowej, dochodów i wydatków budżetu, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
14. przeprowadzenie operacji gotówkowych w zakresie obsługi kasowej, 
15. przeprowadzenie operacji bezgotówkowych w zakresie obsługi bankowej budżetu Gminy, 
16. windykacja należności Gminy, 
17. kompleksowa obsługa płacowa Urzędu oraz obsługa umów - zleceń i umów o dzieło w zakresie ich przygotowania do wypłaty, 
18. sporządzanie sprawozdawczości finansowej Gminy, 
19. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 
20. prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków, 
21. wymiar podatków, ustalanie wysokości zaległości podatkowych i nadpłat, 
22. kontrola terminowej wpłaty należności podatkowych, 
23. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (upomnienia, postanowienia 
o wszczęciu postępowania podatkowego, decyzje określające zaległości podatkowe, tytuły wykonawcze, ustanawianie hipotek 
i innych form prawnie dostępnych zabezpieczeń, potrącenia), 
24. zwracanie i zaliczanie nadpłat 
25. przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań 
26. prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i z dokonywaniem zwrotów nadpłat podatnikom za pośrednictwem kasy Urzędu oraz terminowe wpłacanie gotówki z kasy na rachunek bankowy Urzędu 
27. wydawanie zaświadczeń na podstawie akt podatkowych i ewidencji księgowej 
28. prowadzenie kontroli podatkowej 
29. rozpatrywanie podań o udzielenie ulg podatkowych 
30. prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie podatków i opłat 
31. prowadzenie innych spraw związanych z gospodarką finansowo - budżetową wynikających z obowiązujących przepisów prawa 
32. prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości na podstawie przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców