Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Krzysztof Kowalski - Naczelnik Wydziału
Artur Majcher - Z-ca Naczelnika Wydziału

Urząd Miasta
ul. Jana Głogowskiego 3/5, pok. 221
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 26 72 160
kowalski.krzysztof@um.ostrowiec.pl
majcher.artur@um.ostrowiec.pl

Stanowisko ds. administracyjnych, planów budżetowych i rozliczeń finansowych

Inspektor Renata Kaczmarzyk - tel. +48 41 26 72 160, pok. 220

Referat inwestycji miejskich

Dorota Uba - Kierownik Referatu - tel. +48 41 26 72 233, pok. 223

Inspektor Marcin Karbowniczek - tel. +48 41 26 72 164, pok. 224
Inspektor Teresa Patynowska - tel. +48 41 26 72 171, pok. 225
Podinspektor Krzysztof Karkut  - tel. +48 41 26 72 192, pok. 225
Inspektor Antoni Olichwirowicz - tel. +48 41 26 72 168, pok. 225
Inspektor Maciej Nowak - tel. +48 26 72 192, pok. 229
Inspektor Paweł Wnuk – tel. +48 26 72 185, pok. 225
Pomoc administracyjna Julita Perlik – tel. +48 26 72 185, pok. 225
Inspektor MIchał Gajewski - tel. +48 26 72 165, pok. 225

 

Referat gospodarki komunalnej

Piotr Mazik - Kierownik Referatu - tel. +48 41 26 72 186, pok. 230

Inspektor Jacek Galanty - tel. +48 41 26 72 208, pok. 229
Inspektor Włodzimierz Piotrowski - tel. +48 41 26 72 208, pok. 229
Inspektor Przemysław Sławski – tel. +48 26 72 181, pok. 229
Pomoc administracyjna Jakub Jasiński - tel. +48 26 72 181, pok. 229
Inspektor Piotr Szumlak - tel. +48 41 26 72 182, pok. 301
Inspektor Mariusz Kałuża - tel. +48 41 26 72 182, pok. 301
Inspektor Leszek Jasztal - tel. +48 41 26 72 189, pok. 302
Inspektor Macias Edyta - tel. +48 41 26 72 158, pok. 303
Inspektor Suska Marzena - tel. +48 41 26 72 157, pok. 303
 

Referat zieleni i ochrony środowiska

Milena Gawąd - Kierownik Referatu - tel. +48 41 26 72 199, pok. 231

Inspektor Marceli Czarnecki - tel. +48 41 26 72 184, pok. 23
Podinspektor Dagmara Kacuga - tel. +48 41 26 72 183, pok. 231
Inspektor Krzysztof Dobrowolski - tel. +48 41 26 72 184, pok. 231
Podinspektor Jagoda Jaworska - Nowakowska - tel. +48 41 26 72 183, pok. 231
Pomoc administracyjna Stępień Natalia - tel. +48 26 72 183, pok. 229
Jakub Cieszkowski - tel. +48 41 26 72 187
Sergiusz Olejniczak - tel. +48 41 26 72 198

Biuro Obsługi Interesanta

Inspektor Danuta Czarnecka - tel. +48 41 26 72 252
Inspektor Małgorzata Rdzanek - tel. +48 41 26 72 252


Zadania Wydziału Infrastruktury Komunalnej:

1) wieloletnie i roczne planowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
2) przygotowanie materiałów i występowanie z wnioskami o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla inwestycji wyszczególnionych w planach inwestycyjnych Gminy,
3) przygotowanie projektów umów i wymogów technicznych stanowiących elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji, wykonawstwa i warunków realizacji robót inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych,
4) koordynacja prac uczestników procesu inwestycyjnego na etapie jego projektowania, współpraca z jednostkami właściwymi do oceny i uzgodnień projektów,
5) analizowanie dokumentacji technicznej przed skierowaniem jej do realizacji i aktualizacja kosztorysów inwestorskich,
6) przygotowanie umów na realizację inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych,
7) przekazywanie placu budowy wykonawcom robót przy współudziale przedstawicieli zarządców infrastruktury,
8) sprawowanie nadzorów technicznych nad inwestycjami gminnymi i potwierdzanie wykonania umów w zakresie rzeczowym oraz przy projektach realizowanych ze środków własnych Gminy, również finansowym,
9) bieżące i końcowe rozliczanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych Gminy, oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
10) organizacja i przeprowadzanie odbioru inwestycji gminnych przy udziale przedstawicieli zarządców infrastruktury, w tym odbiorów częściowych i robót zanikających oraz odbiorów zakupów inwestycyjnych,
11) współpraca z Wydziałem Planowania i Rozwoju (WPR) w zakresie przekazania informacji niezbędnych do składania wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji,
12) współpraca z WPR w zakresie przekazania informacji niezbędnych do rozliczania inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych,
13) współpraca z WPR w zakresie przekazywania informacji nt. zadań planowanych do realizacji w zakresie Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz uczestnictwo w naradach w sprawie oceny realizacji zadań Strategii Zrównoważonego Rozwoju,
14) współpraca z Wydziałem Mienia Komunalnego w zakresie przygotowywania dokumentacji w sprawie wykupów
i wywłaszczania nieruchomości pod inwestycje gminne,
15) uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z urządzeń gminnych,
16) realizacja zadań wynikających z art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne, dotyczących zmian stanu wody na gruncie,
17) aktualizacja planów rozwoju sieci i urządzeń komunalnych w dostosowaniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
18) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań:
a) za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod realizację gminnych dróg publicznych - do czasu finansowego rozliczenia inwestycji,
b) za czasowe zajęcie nieruchomości pod inwestycje,
19) wydawanie decyzji nakazujących właścicielom nieruchomości wykonanie obowiązku przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i nadzór nad ich wykonaniem,
20) bieżąca kontrola stanu nawierzchni ulic, chodników, placów, ciągów komunikacyjnych trwale utwardzonych na terenie skwerów i parków oraz realizacja ich bieżącej konserwacji, napraw cząstkowych i remontów,
21) bieżąca kontrola stanu obiektów mostowych oraz realizacja ich bieżącej konserwacji, napraw cząstkowych i remontów,
22) utrzymanie oznakowania dróg gminnych (pionowego, poziomego, nazw ulic),
23) wykonywanie analiz ruchu drogowego i przeprowadzanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych w celu poprawy komunikacji i bezpieczeństwa ruchu, rozliczanie zadań, a także prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
24) kontrole okresowe roczne i 5-letnie obiektów infrastruktury pozostających we władaniu Gminy,
25) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:
a) likwidacji dzikich wysypisk z terenów gminnych,
b) utrzymania czystości dróg i terenów gminnych oraz urządzeń na terenach gminnych,
c) wyposażenia ciągów pieszych gminnych w kosze i pojemniki na odpady oraz nadzorowanie ich konserwacji i opróżniania,
d) utrzymanie szaletów publicznych,
e) określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,
f) zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt,
g) zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt,
26) koordynacja robót w pasie drogowym i korzystania z dróg, badania ruchu, wprowadzanie ograniczeń i objazdów,
27) współpraca z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu i Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu w Gminie,
28) współpraca z Wydziałem Mienia Komunalnego w przygotowaniu dokumentów do  wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego, dla uzyskania tytułu własności do nieruchomości zajętych pod gminne drogi publiczne,
29) prowadzenie spraw dotyczących umów na korzystanie z gruntów pod drogi gminne oraz odszkodowań za bezumowne wykorzystywanie gruntów pod drogi gminne,
30) przygotowywanie spraw związanych ze zmianami kategorii i przebiegów dróg gminnych i opiniowania zmian kategorii
i przebiegów dróg innych zarządców na terenie miasta,
31) realizowanie spraw ubezpieczenia dróg gminnych i ewentualnych odszkodowań,
32) współdziałanie w sprawach rozstrzygania sporów wynikłych ze wznowienia granic pasa drogowego,
33) uzgadnianie dokumentacji technicznej dot. infrastruktury drogowej,
34) wydawanie zezwoleń na przejazdy z ładunkiem ponadnormatywnym oraz naliczanie i pobieranie opłat i kar  z tytułu wydanych zezwoleń,
35) wydawanie warunków technicznych na: wykonanie nawierzchni dróg gminnych, oświetlenia zewnętrznego oraz podłączenia do kanalizacji deszczowej,
36) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej oraz uzgadnianie prawidłowego oznakowania drogi
w związku z jej zajęciem,
37) orzekanie o przywróceniu do właściwego stanu pasa drogowego drogi gminnej po jego zajęciu,
38) naliczanie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, które nie są związane z drogą,
39) opiniowanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych przez WPR w zakresie działalności wydziału,
40) zimowe utrzymanie dróg gminnych i dróg innych zarządców w ramach porozumień między zarządcami tych dróg,
41) bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających oraz separatorów i urządzeń zabezpieczających przed powodzią, wykonywanie okresowych badań czystości wód opadowych i występowanie o przedłużenie pozwoleń wodno-prawnych,
42) współpraca z innymi zarządcami kanalizacji deszczowej na terenie Gminy oraz opiniowanie dokumentacji w tym zakresie,
a także zgłaszanie przyłączeń do egzekwowania opłat eksploatacyjnych,
43) ustalanie i wnoszenie do właściwego organu opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej z powierzchni zlewni dróg i placów gminnych,
44) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
45) letnie i zimowe utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg gminnych, na terenie zatok autobusowych i przystanków,
46) nadzór nad utrzymaniem zdrojów ulicznych i rozliczanie dostaw wody w zdrojach ulicznych,
47) nadzór nad utrzymaniem szaletów publicznych,
48) nadzór nad utrzymaniem fontann miejskich, słupów i tablic ogłoszeniowych, ławek i innych konstrukcji w ciągach komunikacyjnych,
49) wyburzanie budynków na zlecenie Wydziału Mienia Komunalnego,
50) prowadzenie książek obiektów dla budynków będących we władaniu Gminy,
51) bieżące utrzymanie amfiteatru w Parku Miejskim oraz udostępnianie obiektu na czas organizacji imprez ogólnodostępnych,
52) prowadzenie spraw z zakresu infrastruktury i organizacji lokalnego transportu zbiorowego osób, a w szczególności:
a) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników na terenie Gminy,
b) opiniowanie wniosków na etapie postępowań o zezwolenie na przewozy regularne osób na  terenie Gminy, prowadzonych przez Starostę Powiatu i Marszałka Województwa,
c) analizowanie efektywności transportu zbiorowego osób na terenie Gminy oraz potrzeb społecznych na przewozy,
d) planowanie optymalnego zabezpieczenia potrzeb społecznych na przewozy osób na terenie  Gminy,
e) nadzorowanie realizacji potrzeb społecznych w zakresie przewozów osób na terenie Gminy,
f) planowanie potrzeb refinansowania przewoźnikom strat z tytułu honorowania ulg   przyznanych pasażerom i rozliczanie umów z przewoźnikami dot. tych rekompensat,
g) planowanie potrzeb refinansowania przewoźnikom strat z tytułu realizacji nierentownych kursów, ale niezbędnych ze względów społecznych dla zapewnienia dostępu do  komunikacji zbiorowej osób w godzinach pozaszczytowych przewozów oraz rozliczanie  tych rekompensat, zgodnie z umowami zawartymi z przewoźnikami,  
h) kontrola usług przewozowych i przewoźników w zakresie zgodności wykonywanych usług  z wydanym zezwoleniem na przewozy zbiorowe osób na terenie Gminy,
i) opiniowanie regulaminów przewozowych i systemu taryfowego,
j) opiniowanie potrzeb budowy przystanków autobusowych,
k) remonty i konserwacje przystanków autobusowych na terenie Gminy, zgłaszanie potrzeb budowy wiat przystankowych i zatok przystankowych dla potrzeb komunikacji zbiorowej,
l) udostępnianie przystanków autobusowych dla przewoźników realizujących regularne  przewozy zbiorowe osób na terenie Gminy,
m) utrzymanie czystości przystanków autobusowych i zimowe utrzymanie terenów przystanków autobusowych,
n) opracowanie okresowych sprawozdań i informacji dotyczących komunikacji zbiorowej,
o) współpraca z pozostałymi zarządcami dróg oraz jednostkami sprawującymi nadzóri kontrolę na ruchem drogowym w zakresie transportu zbiorowego osób,
53) wydawanie decyzji zezwalających na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg gminnych,
54) wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń infrastruktury w pasie drogowym i ustalanie warunków lokalizacji inwestycji w pasie drogowym,
55) zabezpieczanie obiektów gminnych, na wniosek Wydziału Mienia Komunalnego, za wyjątkiem mienia komunalnego, będącego w dyspozycji komunalnych osób prawnych,
56) rozliczanie bieżących opłat z tytułu wyłączeń gruntów leśnych pod potrzeby realizacji zadań Gminy,
57) sprawy z zakresu rolnictwa, uczestnictwo w zwalczaniu klęsk żywiołowych w rolnictwie (likwidacja szkód), współdziałanie z organizacjami rolników w rozpowszechnianiu komunikatów dla potrzeb rolników,
58) oflagowywanie miejsc uroczystości oraz tras przemarszów, związanych z obchodami świąt państwowych oraz rocznic wydarzeń historycznych na terenie miasta,
59) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - o ochronie zwierząt,
60) nadzór nad bieżącym utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej na terenach gminnych, w tym również w pasach drogowych dróg gminnych oraz rekultywacja i realizacja spraw wycinki drzew i krzewów na powierzonych terenach,
61) utrzymanie i konserwacja cmentarzy wojennych i miejsc pochówków żołnierzy oraz utrzymanie  Miejsc Pamięci Narodowej, utrzymanie i konserwacja cmentarza żydowskiego – Kirkutu,
62) realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem zasobów lasów komunalnych,
63) utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych, sportowo-rekeacyjnych i małej architektury usytuowanych na terenach gminnych,
64) prowadzenie spraw dot. oświetlenia miejskiego, a w szczególności:
a) nadzór nad bieżącym utrzymaniem oświetlenia miejskiego i iluminacji gminnych na terenie miasta oraz bieżące i końcowe rozliczanie zadań, a także prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
b) nadzór nad użyczaniem zasilania w energię elektryczną dla potrzeb imprez masowych oraz zasilania innych obiektów gminnych,
c) współpraca z dostawcami energii elektrycznej w zakresie właściwego oświetlenia oraz prawidłowych rozliczeń za zużytą energię,
65) prowadzenie w całości spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową w Gminie, wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,
66)    współpraca przy opracowywaniu planów operacyjno - ratowniczych, związanych z zarządzaniem kryzysowym dla potrzeb Gminy,
67) uzgadnianie i opiniowanie planów operacyjno – ratowniczych jednostek gospodarczych,
68) współdziałanie z organami i służbami w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,
69) nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej, realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne,
70) prowadzenie w całości spraw związanych z realizacją zadań ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miasta Ostrowca Św.,
71) prowadzenie spraw związanych z gospodarką magazynową:
a) prowadzenie miejskiego magazynu sprzętu OC i przeciwpowodziowego,
b) nadzorowanie gospodarki gminnym sprzętem OC i przeciwpowodziowym, zlokalizowanym w zakładach pracy na teranie miasta.
72) wieloletnie i roczne planowanie remontów w zakresie infrastruktury miejskiej będącej we władaniu Gminy Ostrowiec Św.,
73) przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, projektów umów, wymogów technicznych stanowiących elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków wykonania odbioru planowanych do realizacji zadań remontowych,
74) sprawowanie nadzorów technicznych nad realizacją prac remontowych oraz potwierdzanie wykonania zakresu rzeczowego i finansowego umów i zadań realizowanych ze środków własnych Gminy,
75) bieżące i końcowe rozliczanie zadań remontowych oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
76) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:
a)kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami,
b)prowadzenie monitoringu środowiska,
c)współpraca z organizacjami, instytucjami, jednostkami samorządowymi i rządowymi w zakresie ochrony środowiska,
d)opracowanie i aktualizacja programu ochrony środowiska, programu ograniczenia niskiej emisji, monitoring i przygotowywanie raportów z realizacji programów,
e)prowadzenie spraw dotyczących instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia ekologicznego,
f)prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i korzystaniem ze środków budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
g)przedkładanie marszałkowi województwa danych dotyczących wyrobów zawierających azbest,
77)  realizacja działań edukacyjnych wynikających z przepisów środowiskowych, programu ochrony środowiska, koordynacja działalności Centrum Edukacji Ekologicznej,
78)    realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności:
a)  udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
b)  prowadzenie publicznie dostępnych informacji o środowisku i jego ochronie oraz upowszechnianie tych informacji drogą elektroniczną,
79)    realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
a) wydawanie zezwoleń, decyzji, a w szczególności ustalenie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy oraz przygotowywanie decyzji w zakresie ulg w tej opłacie, przewidzianych ustawą,
b) przygotowywanie aktów prawa miejscowego przewidzianych ustawą,
c)  prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
d) wykonywanie przyjętych obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
e) nadzór nad realizacją obowiązków przez właścicieli nieruchomości zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
f) nadzór nad realizacją zadań powierzonych w drodze przetargu podmiotom odbierającym odpady komunalne,
g) prowadzenie sprawozdawczości, ewidencji przewidzianej ustawą,
80) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, a w szczególności zlecanie opracowywania uproszczonych planów urządzenia lasów stanowiących własność gminy,
81) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, a w szczególności:
a) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów
b) nakładanie kar administracyjnych za usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia i za zniszczenie zieleni,
c) przygotowywanie stosownych uchwał w zakresie wyznaczania form ochrony przyrody,
82) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze, a w szczególności:
a) uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin ze złóż oraz zakresu i sposobu wykonywania obowiązków związanych z cofnięciem albo wygaśnięcia koncesji,
b) opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego oraz uzgadnianie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego,
c) opiniowanie projektów robót geologicznych,
83) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 8 stycznia 2013r. o odpadach i ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, a w tym prowadzenie postępowania w sprawach składowania lub magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym i przygotowywanie decyzji nakazujących usunięcie odpadów, a w szczególności:
a) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
b) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów,
c) prowadzenie postępowania w sprawach składowania lub magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym i przygotowywanie decyzji nakazujących usunięcie odpadów,
d) zbieranie informacji o przedsiębiorcach wytwarzających odpady,
84) realizacja, aktualizowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008-2032,
85)    realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w szczególności:
a) kontrola przestrzegania w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym przez Prezydenta zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków, informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.