UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Artur Majcher - Naczelnik Wydziału - tel. +48 41 26 72 160
Piotr Mazik - Z-ca Naczelnika Wydziału - tel. +48 41 26 72 179

Urząd Miasta
ul. Jana Głogowskiego 3/5, pok. 221
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

majcher.artur@um.ostrowiec.pl
mazik.piotr@um.ostrowiec.pl

Stanowisko ds. administracyjnych, planów budżetowych i rozliczeń finansowych

Inspektor Renata Kaczmarzyk - tel. +48 41 26 72 160, pok. 220

wik@um.ostrowiec.pl

Referat inwestycji

Michał  Gajewski- Kierownik Referatu - tel. +48 41 26 72 165, pok. 225

Inspektor Antoni Olichwirowicz - tel. +48 41 26 72 168, pok. 225
Inspektor Marta Adamczyk - tel. (+48) 41 26 72 190, pok. 225
Młodszy referent Julita Perlik – tel. +48 26 72 233, pok. 225
Referent Sylwia Wójcik – tel. +48 26 72 233, pok. 225
Referent Paulina Chmielewska - tel. (+48) 41 26 72 167, pok. 225
Inspektor Szymon Stefankiewicz - tel. (+48) 41 26 72 185, pok. 225

 

Referat dróg

 Marcin Karbowniczek - Kierownik Referatu - tel. +48 41 26 72 164, pok. 230

Podinspektor Krzysztof Karkut  - tel. +48 41 26 72 192, pok. 232
Inspektor Paweł Wnuk – tel. +48 26 72 201, pok. 229
Inspektor Jacek Galanty - tel. +48 41 26 72 208, pok. 229
Inspektor Przemysław Sławski – tel. +48 26 72 181, pok. 229
Inspektor Leszek Jasztal - tel. +48 41 26 72 189, pok. 229

Referat gospodarki komunalnej

Mariusz Kałuża - Kierownik Referatu - tel. +48 41 26 72 175, pok. 301

Inspektor Macias Edyta - tel. +48 41 26 72 158, pok. 303
Inspektor Suska Marzena - tel. +48 41 26 72 157, pok. 303

Inspektor Jakub Cieszkowski - tel. +48 41 26 72 187, pok. 218
Inspektor Piotr Szumlak - tel. +48 41 26 72 182, pok. 301
Inspektor Włodzimierz Piotrowski - tel. +48 41 26 72 166, pok. 218
Pomoc administracyjna Jakub Jasiński - tel. +48 26 72 182, pok. 303

Referat zieleni miejskiej

 

Podinspektor Dagmara Kacuga - tel. +48 41 26 72 183, pok. 231
Podinspektor Jagoda Jaworska - Nowakowska - tel. +48 41 26 72 183, pok. 231
Inspektor Milena Kostucha - tel. +48 26 72 173, pok. 231
Inspektor Sergiusz Olejniczak - tel. +48 41 26 72 198, pok. 233

 

Biuro Obsługi Interesanta

Inspektor Małgorzata Rdzanek - tel. +48 41 26 72 252


Zadania Wydziału Infrastruktury Komunalnej:

1) wieloletnie i roczne planowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych,
2) przygotowanie materiałów i występowanie z wnioskami o wydanie decyzj o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla inwestycji wyszczególnionych w planach inwestycyjnych Gminy,
3) przygotowanie projektów umów i wymogów technicznych stanowiących elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji, wykonawstwa i warunków realizacji robót inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych,
4) koordynacja prac uczestników procesu inwestycyjnego na etapie jego projektowania, współpraca z jednostkami właściwymi do oceny i uzgodnień projektów,
5) analizowanie dokumentacji technicznej przed skierowaniem jej do realizacji i aktualizacja kosztorysów inwestorskich,
6) przygotowanie umów na realizację inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych,
7) przekazywanie placu budowy wykonawcom robót przy współudziale przedstawicieli zarządców infrastruktury,
8) sprawowanie nadzorów technicznych nad inwestycjami gminnymi i potwierdzanie wykonania umów w zakresie rzeczowym oraz przy projektach realizowanych ze środków własnych Gminy, również finansowym,
9) bieżące i końcowe rozliczanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych Gminy, oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
10) organizacja i przeprowadzanie odbioru inwestycji gminnych przy udziale przedstawicieli zarządców infrastruktury, w tym odbiorów częściowych i robót zanikających oraz odbiorów zakupów inwestycyjnych,
11) współpraca z Wydziałem Planowania i Rozwoju (WPR) w zakresie przekazywania informacji niezbędnych do składania wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji,
12) współpraca z WPR w zakresie przekazywania informacji niezbędnych do rozliczania inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych,
13) współpraca z WPR w zakresie przekazywania informacji nt. zadań planowanych do realizacji w zakresie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz uczestnictwo w naradach w sprawie oceny realizacji zadań Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
14) współpraca z Wydziałem Mienia Komunalnego w zakresie przygotowywania dokumentacji w sprawie wykupów i wywłaszczania nieruchomości pod inwestycje gminne,
15) uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z urządzeń gminnych,
16) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dotyczących zmian stanu wody na gruncie,
17) aktualizacja planów rozwoju sieci i urządzeń komunalnych w dostosowaniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

18) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty i nieruchomości przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji ZRID, w tym:
a) uzgadnianie przebiegu granicy pasa drogowego na etapie przygotowania inwestycji,
b) uczestnictwo podczas wyznaczania granicy pasa drogowego,
c) przygotowanie inwentaryzacji działek przejętych pod pas drogowy,
d) przyjęcie w terenie wyznaczonych przez geodetę punktów granicznych pasa drogowego,
e) sporządzanie protokołów z wydania nieruchomości zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
f) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu wypłaty odszkodowania,
g) wizje w terenie z rzeczoznawcą podczas oględzin nieruchomości,
h) analiza operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości,
i) przygotowanie wniosków do sądu o wyrażenie zgody na złożenie kwoty odszkodowania do depozytu sądowego w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego działek przejętych pod pas drogowy,
j) rozliczenie finansowe poszczególnych działek przejętych pod pas drogowy,

19) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za czasowe zajęcie nieruchomości pod inwestycje,
20) wydawanie decyzji nakazujących właścicielom nieruchomości wykonanie obowiązku przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i nadzór nad ich wykonaniem,
21) bieżąca kontrola stanu nawierzchni ulic, chodników, placów, ciągów komunikacyjnych trwale utwardzonych na terenie skwerów i parków oraz realizacja ich bieżącej konserwacji, napraw cząstkowych i remontów,
22) bieżąca kontrola stanu obiektów mostowych oraz realizacja ich bieżącej konserwacji, napraw cząstkowych i remontów,
23) utrzymanie oznakowania dróg gminnych (pionowego, poziomego, nazw ulic),
24) wykonywanie analiz ruchu drogowego i przeprowadzanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych w celu poprawy komunikacji i bezpieczeństwa ruchu, rozliczanie zadań, a także prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,

25) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:
a) likwidacji dzikich wysypisk z terenów gminnych,
b) utrzymania czystości dróg i terenów gminnych oraz urządzeń na terenach gminnych,
c) wyposażenia ciągów pieszych gminnych w kosze i pojemniki na odpady oraz nadzorowanie ich konserwacji i opróżniania,
d) utrzymanie szaletów publicznych,
e) określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,
f) zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt,
g) zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt,

26) koordynacja robót w pasie drogowym i korzystania z dróg, badania ruchu, wprowadzanie ograniczeń i objazdów,
27) współpraca z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu i Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu w Gminie,
28) współpraca z Wydziałem Mienia Komunalnego w przygotowaniu dokumentów do wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego, dla uzyskania tytułu własności do nieruchomości zajętych pod gminne drogi publiczne,
29) prowadzenie spraw dotyczących umów na korzystanie z gruntów pod drogi gminne oraz odszkodowań za bezumowne wykorzystywanie gruntów pod drogi gminne,
30) przygotowywanie spraw związanych ze zmianami kategorii i przebiegów dróg gminnych i opiniowania zmian kategorii i przebiegów dróg innych zarządców na terenie miasta,
31) realizowanie spraw ubezpieczenia dróg gminnych i ewentualnych odszkodowań,
32) współdziałanie w sprawach rozstrzygania sporów wynikłych ze wznowienia granic pasa drogowego,
33) uzgadnianie dokumentacji technicznej dot. infrastruktury drogowej,
34) wydawanie zezwoleń na przejazdy z ładunkiem ponadnormatywnym oraz naliczanie i pobieranie opłat i kar z tytułu wydanych zezwoleń,
35) wydawanie warunków technicznych na: wykonanie nawierzchni dróg gminnych, oświetlenia zewnętrznego oraz podłączenia do kanalizacji deszczowej,
36) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej oraz uzgadnianie prawidłowego oznakowania drogi w związku z jej zajęciem,
37) orzekanie o przywróceniu do właściwego stanu pasa drogowego drogi gminnej po jego zajęciu,
38) naliczanie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, które nie są związane z drogą,
39) opiniowanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych przez WPR w zakresie działalności wydziału,
40) letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych,
41) bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających oraz separatorów i urządzeń zabezpieczających przed powodzią, wykonywanie okresowych badań czystości wód opadowych i występowanie o przedłużenie pozwoleń wodno – prawnych,
42) współpraca z innymi zarządcami kanalizacji deszczowej na terenie Gminy oraz opiniowanie dokumentacji w tym zakresie, a także zgłaszanie przyłączeń do egzekwowania opłat eksploatacyjnych,
43) ustalanie i wnoszenie do właściwego organu opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej z powierzchni zlewni dróg i placów gminnych,
44) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
45) letnie i zimowe utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg gminnych, na terenie zatok autobusowych i przystanków,
46) nadzór nad utrzymaniem zdrojów ulicznych i rozliczanie dostaw wody w zdrojach ulicznych,
47) nadzór nad utrzymaniem szaletów publicznych,
48) nadzór nad utrzymaniem fontann miejskich, tablic ogłoszeniowych, ławek i innych konstrukcji w ciągach komunikacyjnych,
49) wyburzanie budynków na zlecenie Wydziału Mienia Komunalnego,

50) prowadzenie spraw z zakresu infrastruktury i organizacji lokalnego transportu zbiorowego osób, a w szczególności:
a) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników na terenie Gminy,
b) opiniowanie wniosków na etapie postępowań o zezwolenie na przewozy regularne osób na terenie Gminy, prowadzonych przez Starostę Ostrowieckiego i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
c) analizowanie efektywności transportu zbiorowego osób na terenie Gminy oraz potrzeb społecznych na przewozy,
d) planowanie optymalnego zabezpieczenia potrzeb społecznych na przewozy osób na terenie Gminy,
e) nadzorowanie realizacji potrzeb społecznych w zakresie przewozów osób na terenie Gminy,
f) kontrola usług przewozowych i przewoźników w zakresie zgodności wykonywanych usług z wydanym zezwoleniem na przewozy zbiorowe osób na terenie Gminy,
g) opiniowanie regulaminów przewozowych i systemu taryfowego,
h) opiniowanie potrzeb budowy przystanków autobusowych,
i) remonty i konserwacje przystanków autobusowych na terenie Gminy, zgłaszanie potrzeb budowy wiat przystankowych i zatok przystankowych dla potrzeb komunikacji zbiorowej,
j) udostępnianie przystanków autobusowych dla przewoźników realizujących regularne przewozy zbiorowe osób na terenie Gminy,
k) utrzymanie czystości przystanków autobusowych i zimowe utrzymanie terenów przystanków autobusowych,
l) opracowywanie okresowych sprawozdań i informacji dotyczących komunikacji zbiorowej,
m) współpraca z pozostałymi zarządcami dróg oraz jednostkami sprawującymi nadzór i kontrolę na ruchem drogowym w zakresie transportu zbiorowego osób,

51) aktualizacja planu transportowego,
52) wydawanie decyzji zezwalających na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg gminnych,
53) wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń infrastruktury w pasie drogowym i ustalanie warunków lokalizacji inwestycji w pasie drogowym,
54) opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
55) sporządzanie rocznych inwentaryzacji inwestycji rozpoczętych i kontynuowanych,
56) współpraca z WPR w zakresie opiniowania inwestycji na etapie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
57) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych dot. sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – ZUD,
58) rozliczanie bieżących opłat z tytułu wyłączeń gruntów leśnych pod potrzeby realizacji zadań Gminy,
59) sprawy z zakresu rolnictwa, uczestnictwo w zwalczaniu klęsk żywiołowych w rolnictwie (likwidacja szkód), współdziałanie z organizacjami rolników w rozpowszechnianiu komunikatów dla potrzeb rolników,
60) oflagowywanie miejsc uroczystości oraz tras przemarszów, związanych z obchodami świąt państwowych oraz rocznic wydarzeń historycznych na terenie miasta,
61) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
62) nadzór nad bieżącym utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej na terenach gminnych, w tym również w pasach drogowych dróg gminnych oraz parków, a także rekultywacja i realizacja spraw wycinki drzew i krzewów będących w kompetencji Gminy,
63) utrzymanie i konserwacja cmentarzy wojennych i miejsc pochówków żołnierzy oraz utrzymanie  Miejsc Pamięci Narodowej, utrzymanie i konserwacja cmentarza żydowskiego – Kirkutu,
64) prowadzenie rejestru Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Gminy,
65) realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem zasobów lasów komunalnych,
66) utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych, sportowo-rekreacyjnych i małej architektury usytuowanych na terenach gminnych,

67) prowadzenie spraw dot. oświetlenia miejskiego, a w szczególności:
a) nadzór nad bieżącym utrzymaniem oświetlenia miejskiego i iluminacji gminnych na terenie miasta oraz bieżące i końcowe rozliczanie zadań, a także prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
b) nadzór nad użyczaniem zasilania w energię elektryczną dla potrzeb imprez masowych i wydarzeń okolicznościowych,
c) współpraca z dostawcami energii elektrycznej w zakresie właściwego oświetlenia oraz prawidłowych rozliczeń za zużytą energię,

68) wieloletnie i roczne planowanie remontów w zakresie infrastruktury miejskiej będącej we władaniu Gminy,
69) przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, projektów umów, wymogów technicznych stanowiących elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków wykonania i odbioru planowanych do realizacji zadań remontowych,
70) sprawowanie nadzorów technicznych nad realizacją prac remontowych oraz potwierdzanie wykonania zakresu rzeczowego i finansowego umów i zadań realizowanych ze środków własnych Gminy,
71) bieżące i końcowe rozliczanie zadań remontowych oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,

72) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:
a) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami,
b) prowadzenie monitoringu środowiska,
c) współpraca z organizacjami, instytucjami, jednostkami samorządowymi i rządowymi w zakresie ochrony środowiska,
d) opracowanie i aktualizacja programu ochrony środowiska, programu ograniczenia niskiej emisji, monitoring i przygotowywanie raportów z realizacji programów,
e) prowadzenie spraw dotyczących instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia ekologicznego,
f) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i korzystaniem ze środków budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
g) przedkładanie marszałkowi województwa danych dotyczących wyrobów zawierających azbest,

73) realizacja działań edukacyjnych wynikających z przepisów środowiskowych i programu ochrony środowiska,
74) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności:
a) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
b) prowadzenie publicznie dostępnych informacji o środowisku i jego ochronie oraz upowszechnianie tych informacji drogą elektroniczną,

75) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
a) ustalanie wymiaru opłaty na podstawie składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy,
b) przygotowywanie aktów prawa miejscowego przewidzianych ustawą,
c) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
d) nadzór nad realizacją obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
e) nadzór nad realizacją zadań powierzonych w drodze przetargu podmiotom odbierającym odpady komunalne,
f) prowadzenie sprawozdawczości, ewidencji przewidzianej ustawą,
g) prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami,

76) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, a w szczególności zlecanie opracowywania uproszczonych planów urządzenia lasów stanowiących własność gminy,

77) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, a w szczególności:
a) uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin ze złóż oraz zakresu i sposobu wykonywania obowiązków związanych z cofnięciem albo wygaśnięcia koncesji,
b) opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego oraz uzgadnianie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego,
c) opiniowanie projektów robót geologicznych,

78) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, a w tym prowadzenie postępowania w sprawach składowania lub magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym i przygotowywanie decyzji nakazujących usunięcie odpadów, a w szczególności:
a) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
b) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów,
c) prowadzenie postępowania w sprawach składowania lub magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym i przygotowywanie decyzji nakazujących usunięcie odpadów,
d) zbieranie informacji o przedsiębiorcach wytwarzających odpady,

79) realizacja, aktualizowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008-2032,

80) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w szczególności:
a) kontrola przestrzegania w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym przez Prezydenta zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków,
b) informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

81) realizacja innych zadań wynikających z zawartych porozumień, umów i zarządzeń.