UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Naczelnik Wydziału: Anna Targowska

tel. +48 41 26 72 220, pok. 203

Z-ca Naczelnika Wydziału: Teresa Osojca

tel. +48 41 26 72 223, pok. 212

wmk@um.ostrowiec.pl

Referat Obrotu Nieruchomościami

Kierownik referatu - Teresa Osojca - tel. +48 41 26 72 223, pok. 212

Inspektor Karolina Chyzicka - tel. +48 41 26 72 235, pok. 212
Inspektor Grażyna Kaniewska - tel. +48 41 26 72 228, pok. 214
Pomoc administracyjna Marta Śliwińska - tel. +48 41 26 72 224, pok. 214
Inspektor Iwona Mazur - tel. +48 41 26 72 204, pok. 214
Inspektor Ewelina Maćkosz - Szczepanik -  tel. +48 41 26 72 265, pok. 213
Inspektor Łukasz Kieloch - tel.+48 41 26 72 267, pok. 202 

Referat Gospodarki Nieruchomościami

 Kierownik referatu - Diana Olszańska - tel. +48 41 26 72 203, pok. 201
 

Inspektor Justyna Traczyńska - tel. +48 41 26 72 227, pok. 200
Inspektor Radosław Polak - tel. +48 41 26 72 227, pok. 200
Inspektor Małgorzata Śliwińska - tel. +48 41 26 72 184, pok. 113
Inspektor Katarzyna Kurek - tel. +48 41 26 72 230, pok. 113
Podinspektor Katarzyna Gawron - tel. +48 41 26 72 195, pok. 113
Pomoc administracyjna Anna Grzeszczyk - tel. +48 41 26 72 194, pok. 113

Referat Geodezji i Komunalizacji

Kierownik referatu - Ewa Rogucka, pok. 209 tel. +48 41 26 72 226


Inspektor Mariusz Stajek - tel. +48 41 26 72 277

Inspektor Monika Rożnowska - tel. + 48 41 26 72 276

Inspektor Martyna Kula - tel.+ 48 41 26 72 278

Stanowisko ds. organizacyjno - administracyjnych

Inspektor Beata Mrowiec - tel.+48 41 26 72 229|

Biuro Obsługi Interesanta - stanowisko ds. mienia komunalnego

Inspektor Marta Dymanowska - tel. +48 41 26 72 251
Pomoc administracyjna Edyta Góra - tel. +48 41 26 72 266

ZadaniaWydziału Mienia Komunalnego:

1)    prowadzenie ewidencji gruntów stanowiących własność Gminy,
2)    prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
3)    prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w drodze wykupu, zamiany i darowizny,
4)    opracowywanie informacji w zakresie zmian, jakie zaszły w ciągu roku w stanie mienia komunalnego,
5)    przygotowywanie niezbędnych dokumentów i prowadzenie spraw związanych ze zbyciem nieruchomości gminnych w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
6)    przygotowywanie niezbędnych dokumentów i prowadzenie spraw związanych z oddawaniem
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym,
7)    prowadzenie spraw związanych z rozwiązywaniem umów wieczystego użytkowania,
8)    prowadzenie ewidencji wieczystych użytkowników i jej aktualizowanie,
9)    prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, udzielaniem bonifikat oraz ustalaniem innych terminów płatności,
10)    prowadzenie spraw dot. aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
11)    analiza umów warunkowych i przygotowywanie decyzji Prezydenta Miasta w sprawie prawa pierwokupu,
12)    prowadzenie spraw związanych z nabywaniem przez użytkowników wieczystych prawa własności,
13)    prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd,
14)    prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i przedłużaniem umów najmu, dzierżawy  i użyczenia nieruchomości gminnych,
15)    przygotowywanie nieruchomości lokalowych do sprzedaży oraz prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z ułamkową częścią gruntu,
16)    analiza wtórnego obrotu nieruchomościami nabytymi od Gminy i egzekwowanie zwrotu bonifikat,
17)    prowadzenie spraw związanych z porządkowaniem stanów prawnych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych,
18)    prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziałów nieruchomości,
19)    gromadzenie i kontrolowanie decyzji dot. zmiany zagospodarowania gruntów gminnych oraz gruntów przyległych,
20)    przygotowywanie dokumentów dot. wyrażenia zgody przez Prezydenta Miasta na udostępnienie gruntów gminnych na cele związane z realizacją inwestycji,
21)    prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem i przekazywaniem gruntów gminnych na potrzeby ogrodów działkowych oraz ich likwidacją,
22)    współpraca z Komisją Inwentaryzacyjną Mienia Komunalnego,
23)    nadzór nad prawidłowym korzystaniem z nieruchomości Gminy, w tym także ubezpieczanie nieruchomości i zlecanie niezbędnych zabezpieczeń obiektów,
24)    prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem nieruchomości na majątek Gminy,
25)    wnioskowanie i przygotowywanie projektów rozwiązań w zakresie wykorzystania niezagospodarowanych nieruchomości,
26)    wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości,
27)    ustalanie numerów porządkowych nieruchomości,
28)    przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmiany i nadawania nazw ulicom i placom,
29)    prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
30)    prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących wydawania decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
31)    prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących rozgraniczenia nieruchomości,
32)    uczestniczenie w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zwrotu nieruchomości stanowiących własność Gminy na rzecz poprzednich właścicieli,
33)    przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i wniosków do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnych, stwierdzających nabycie przez Gminę z mocy prawa własności nieruchomości,
34)    na bazie materiałów uzyskanych z Wydziału Gospodarki Komunalnej przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do Wojewody Świętokrzyskiego w celu uzyskania tytułu własności z mocy prawa do nieruchomości zajętych pod drogi publiczne gminne,
35)    przygotowywanie dokumentów do wniosków o zasiedzenie własności nieruchomości przewidzianych do komunalizacji,
36)    przygotowywanie dokumentów do wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczących ujawnienia tytułu własności Gminy do nabytych nieruchomości, w tym w drodze komunalizacji i wywłaszczenia pod inwestycje,
37)    przygotowywanie projektów umów i zakresów przedmiotowych zamówień dotyczących wykonania opracowań geodezyjnych do celów komunalizacji gruntów, do ujawnienia własności Gminy w księgach wieczystych,
38)    prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości nabyte przez Gminę w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, po zakończeniu finansowego rozliczenia inwestycji,  
39)    wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom w zakresie działania Wydziału,
40)    zabezpieczenie środków i przekazywanie do wypłaty odszkodowań z tytułu nie zabezpieczenia lokali socjalnych, na podstawie dokumentów przedłożonych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.