UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
 Anna Niedbała - Sekretarz Miasta, Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego

tel. +48 41 26 72 120
tel. +48 41 26 72 122

w.org@um.ostrowiec.pl

Referat ds. obsługi i funkcjonowania Rady Miasta

Kierownik Referatu - Marta Kamińska - tel. +48 41 26 72 124, pok. 205
Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta:

Inspektor Eliza Kaniewska - tel. +48 41 26 72 124, pok. 205

Pomoc administracyjna Magdalena Połetek - tel. +48 41 26 72 124, pok. 205

radamiejska@um.ostrowiec.pl 

Referat przetargów i zamówień publicznych

Halina Kaczmarska - Kierownik Referatu

tel.+48 41 26 72 133, pok. 210
Inspektor Tomasz Wójcik - +48 41 26 72 133, pok. 210
przetargi@um.ostrowiec.pl

Referat administracyjno – gospodarczy

 Kierownik Referatu - Anna Krakowiak

tel. + 48 41 26 72 122, pok. 208

Stanowisko ds. organizacyjno – administracyjnych:

Podinspektor Agnieszka Zaleś - tel. + 48 41 26 72 120, +48 41 26 72 122, pok. 208

Stanowisko ds. spraw gospodarczo – administracyjnych i kancelaryjnych:

Inpektor Justyna Cisek - tel. +48 41 26 72 284, pok. 005
Pomoc administracyjna Agnieszka Wilk - tel. +48 41 26 72 121,  pok. 005

Zespół Radców Prawnych

 Kierownik Zespołu - Ewa Murzyn

tel. 41 26 72 127, pok. 227

Radca prawny Marek Rachwał

tel. 41 26 72 126, pok. 226

Radca prawny Grzegorz Partyka

tel. 41 26 72 287, pok. 234

Radca prawny Kamil Gawroński

tel. 41 26 72 128, pok. 228

Sekretariat Prezydenta Miasta

Pomoc administracyjna - Olga Balkiewicz - tel. +48 41 26 72 115,   
fax Urzędu Miasta: +48 41 26 72 110

e-mail: sekretariat@um.ostrowiec.pl

Sekretariat Wiceprezydentów Miasta

Pomoc administracyjna Patrycja Hałajko - tel. +48 41 26 72 117
e-mail: sekretariat@um.ostrowiec.pl

Stanowisko ds. kadrowych

Główny Specjalista ds. kadr Marzena Wawrzak - Rokicka - tel. +48 41 26 72 123, pok. 211

Archiwum Urzędu Miasta

Pomoc administracyjna Beata Sobolewska - tel. +48 41 26 72 152, pok. 016
Pomoc administracyjna Kamila Pawlaczyk - tel. +48 41 26 72 152, pok. 016

Stanowisko do spraw BHP

Inspektor Arkadiusz Włodarczyk - +48 41 26 72 282

 

Zadania Wydziału Organizacyjno-Prawnego:

1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
2) zapewnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem wydziałów Urzędu, w szczególności w zakresie współpracy z Radą Miasta, jednostkami pomocniczymi i Biurem Obsługi Interesanta,
3) rozpatrywanie skarg i wniosków oraz ich nadzór, kontrola, koordynowanie,
4) prowadzenie spraw związanych z obsługą:
a) Rady Miasta,
b) komisji Rady Miasta,
c) Prezydenta i Wiceprezydenta Miasta,
d) Młodzieżowej Rady Miasta,
5) racjonalne gospodarowanie etatami, funduszem płac oraz prowadzenie spraw kadrowych i szkoleń pracowniczych,
6) gospodarowanie, we współdziałaniu z zakładową organizacją związkową, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
7) prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy Gminy,
8) nadzór nad realizacją uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta oraz okólników i decyzji organizacyjnych Prezydenta Miasta,
9) prowadzenie działalności informacyjnej oraz realizacja zadań związanych z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
10)prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,
11)planowanie i realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
12)prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,
13)prowadzenie inwestycji, remontów i zarządzanie budynkiem Urzędu,
14)prowadzenie zaopatrzenia materiałowo - technicznego Urzędu,
15)prowadzenie spraw z zakresu bhp,
16)prowadzenie archiwum i kancelarii,
17)prenumerata prasy i periodyków,
18)utrzymanie czystości i porządku w budynku Urzędu,
19)obsługa prawna Rady Miasta, Prezydenta Miasta i Urzędu,
20)przygotowanie, organizacja, prowadzenie przetargów na sprzedaż, najem, dzierżawę gruntów oraz oddanie ich w użytkowanie wieczyste na wniosek właściwego wydziału, który powinien opracować koncepcję zagospodarowania terenu, uwzględniającą możliwość podłączenia gruntu do infrastruktury technicznej,
21)przygotowanie, organizacja przetargów na roboty budowlane, dostawy, usługi o wartości powyżej 14.000 euro finansowane ze środków publicznych, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych - w związku z realizacją zadań Gminy przez wydziały Urzędu lub przez gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a w szczególności:
a) przygotowanie dokumentacji przetargowej w oparciu o materiały opracowane przez poszczególne wydziały lub gminne jednostki organizacyjne, obejmujące w szczególności: dokumentację projektową, kosztorys inwestorski, ogólne warunki umowy lub wzór umowy oraz kryteria, które będą decydować o wyborze oferty,
b) ogłoszenie przetargu, przyjmowanie ofert i uczestniczenie w pracach komisji przetargowej oraz ogłoszenie o wyniku przetargu,
c) przekazanie wydziałom lub gminnym jednostkom organizacyjnym dokumentów związanych z przetargiem niezbędnych do zawarcia umowy przez zamawiającego,
22)nadzór nad informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej,
23)koordynowanie wszystkich spraw związanych z utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie, a w szczególności:
a) opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością, aktualizacja i nadzór nad dokumentacją oraz jej archiwizacja,
b) inicjowanie zmian w Systemie Zarządzania Jakością,
c) organizacja i nadzór nad planowaniem i przeprowadzaniem auditów wewnętrznych,
24)koordynowanie wszystkich spraw związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu kontroli zarządczej,
25)prowadzenie pod względem organizacyjnym Biura Obsługi Interesanta, gdzie pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu obsługują interesantów w zakresie zadań realizowanych przez te wydziały,
26)prowadzenie zbiorów aktów prawnych i ich udostępniania do powszechnego wglądu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
27)prowadzenie przez Głównego Specjalistę ds. Kadr spraw związanych z reklamowaniem od służby wojskowej pracowników Urzędu będących żołnierzami rezerwy i podlegających obowiązkowi obrony.