Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść
 Anna Niedbała - Sekretarz Miasta, Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego


Grażyna Okupińska - Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego 
tel. +48 4126 72 120
tel. +48 41 26 72 122

w.org@um.ostrowiec.pl

 

Referat ds. obsługi i funkcjonowania Rady Miasta

Kierownik Referatu - Marta Kamińska - tel. +48 41 26 72 124, pok. 205
Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta:

Inspektor Eliza Kaniewska - tel. +48 41 26 72 124, pok. 205

Inspektor Anna Krakowiak - tel. +48 41 26 72 124, pok. 205

radamiejska@um.ostrowiec.pl 

Zadania Referatu ds. obsługi i funkcjonowania Rady Miasta

Zadania Referatu ds. obsługi i funkcjonowania Rady Miasta:

 1. Obsługa organizacyjna i techniczna Rady Miasta oraz jej komisji,
 2. Prowadzenie rejestru uchwał Rady Miasta oraz rejestru aktów prawa miejscowego,
 3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych Rady Miasta,
 4. Współpraca z radami osiedlowymi.

Referat przetargów i zamówień publicznych

Halina Kaczmarska - Kierownik Referatu

tel.+48 41 26 72 133, pok. 210
Pomoc administracyjna Tomasz Wójcik - +48 41 26 72 133, pok. 210

Zadania Referatu przetargów i zamówień publicznych

Zadania Referatu Przetargów i zamówień publicznych:

 1. przygotowanie, prowadzenie przetargów na sprzedaż, najem, dzierżawę gruntów oraz oddanie ich w użytkowanie wieczyste na wniosek właściwego wydziału, który winien opracować koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniającą możliwość podłączenia gruntu do infrastruktury technicznej
 2. przygotowanie, organizacja przetargów na roboty budowlane, dostawy, usługi o wartości powyżej 6000 EURO finansowane ze środków publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych – w związku z realizacją zadań Gminy przez wydziały Urzędu lub przez gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w szczególności:
   - przygotowanie dokumentacji przetargowej w oparciu o materiały opracowane przez poszczególne wydziały lub gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w szczególności: dokumentację projektową, kosztorys inwestorski, ogólne warunki umowy lub wzór umowy oraz kryteria, które będą decydować o wyborze oferty,
 3. ogłoszenie przetargu, przyjmowanie ofert i uczestniczenie w pracach komisji przetargowej oraz ogłoszenie o wyniku przetargu,
 4. przekazanie wydziałom lub jednostkom dokumentów związanych z przetargiem niezbędnych do zawarcia umowy przez zamawiającego.

Referat administracyjno – gospodarczy

Grażyna Okupińska - Kierownik Referatu – Zastępca Naczelnika Wydziału 

tel. + 48 41 26 72 120,  +48 41 26 72 122, pok. 208

Stanowisko ds. organizacyjno – administracyjnych:

Podinspektor Agnieszka Dzioba - tel. + 48 41 26 72 120, +48 41 26 72 122, pok. 208

Stanowisko ds. spraw gospodarczo – administracyjnych i kancelaryjnych:

Inpektor Justyna Cisek - tel. +48 41 26 72 284, pok. 005
Agnieszka Wilk - tel. +48 41 26 72 121,  pok. 005
Magdalena Połetek, Edyta Świerzbińska - tel. +48 41 26 72 282,  pok. 005

Zadania Referatu administracyjno - gospodarczego

Zadania Referatu administracyjno - gospodarczego:

 1. prowadzenie rejestru aktów prawnych Prezydenta Miasta,
 2. nadzór nad realizacją zarządzeń Prezydenta Miasta, okólników i decyzji,
 3. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 4. realizacja zadań związanych z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
 5. prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,
 6. planowanie i realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
 7. prowadzenie zaopatrzenia materiałowo – technicznego Urzędu,
 8. prowadzenie archiwum, kancelarii,
 9. prenumerata dzienników urzędowych i prasy,
 10. utrzymanie czystości i porządku w budynkach Urzędu,
 11. redagowanie pod względem merytorycznym Biuletynu Informacji Publicznej,
 12. sprawy z zakresu inwestycji i remontów budynków Urzędu.

Zespół radców prawnych

Radca prawny Zdzisław Niedziela - Kierownik Zespołu Radców Prawnych

tel. 41 26 72 126, pok. 226

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków

I. Obsługa prawna następujących wydziałów (równorzędnych komórek organizacyjnych) oraz jednostek organizacyjnych Gminy, nie posiadających własnej obsługi prawnej:

1) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
2) Wydział Infrastruktury Komunalnej – z wyłączeniem spraw związanych z dochodzeniem roszczeń związanych ze szkodami powstałymi w infrastrukturze (zniszczenie przystanków autobusowych, znaków drogowych, itp.) oraz reprezentowania Gminy w sprawach karnych, związanych z w/w roszczeniami,
3) Wydział Organizacyjno – Prawny w zakresie referatu przetargów i zamówień publicznych,
4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

II. Obsługa prawna Rady Miasta, Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów Miasta, Komisji Rady Miasta, Biura Prezydenta Miasta - odpowiednio do zakresu obsługi prawnej, określonej w pkt I.

III. Wzajemne zastępowanie się radców prawnych w zakresie powierzonej obsługi prawnej obowiązuje w przypadku nieobecności w pracy (urlop wypoczynkowy, choroba, itp.) oraz w przypadkach wymagających niezwłocznej opinii radcy prawnego.

W ramach zastępstwa, o którym wyżej mowa, obsługa prawna:
1) z zakresu należącego do radcy prawnego Hanny Niebutkowskiej - Wydział Organizacyjno - Prawny – z wyłączeniem referatu przetargów i zamówień publicznych,
2) z zakresu należącego do radcy prawnego Ewy Murzyn - Wydział Finansowy.
3) z zakresu należącego do radcy prawnego Marka Rachwała - Wydział Planowania i Rozwoju w zakresie:
a) stanowiska ds. strategii i promocji gospodarczej i współpracy z zagranicą,
b) stanowiska ds. decyzji dotyczących inwestycji celu publicznego.
4) z zakresu należącego do radcy prawnego Grzegorza Partyki – placówki oświaty (Centrum Kształcenia Ustawicznego, gimnazja i szkoły podstawowe i przedszkola).

IV. W przypadkach nie unormowanych w niniejszym piśmie, w tym zwłaszcza w sprawach wieloaspektowych, wymagających współpracy radców prawnych, wskazanie sposobu wykonywania obsługi prawnej i jej koordynację powierzam Panu jako Kierownikowi Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta Ostrowca Św.

Radca prawny Ewa Murzyn

tel. 41 26 72 127, pok. 227

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:

I. Obsługa prawna następujących wydziałów (równorzędnych komórek organizacyjnych) oraz jednostek organizacyjnych Gminy, nie posiadających własnej obsługi prawnej:
1) Wydział Finansowy,
2) Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie:
a) referatu ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
b) referatu działalności gospodarczej,
3) Wydział Planowania i Rozwoju - w zakresie stanowiska ds. decyzji środowiskowych,
4) Urząd Stanu Cywilnego,
5) Miejskie Centrum Kultury.

II. Obsługa Rady Miasta, Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów Miasta, Komisji Rady Miasta, Biura Prezydenta Miasta – odpowiednio do zakresu obsługi prawnej, określonej w pkt I.

III. Wzajemne zastępowanie się radców prawnych w zakresie powierzonej obsługi prawnej obowiązuje w przypadku nieobecności w pracy (urlop wypoczynkowy, choroba, itp.)oraz w przypadkach wymagających niezwłocznej opinii radcy prawnego.

W ramach zastępstwa, o którym wyżej mowa, obsługa prawna:
1) z zakresu należącego do radcy prawnego Zdzisława Niedzieli:
a) Wydział Organizacyjno - Prawny w zakresie referatu przetargów i zamówień publicznych,
b) Wydział Infrastruktury Komunalnej – w zakresie Referatu inwestycji miejskich,
2) z zakresu należącego do radcy prawnego Hanny Niebutkowskiej:
a) Miejska Biblioteka Publiczna,
b) Stanowisko ds. BHP.
3) z zakresu należącego do radcy prawnego Marka Rachwała:
a) Wydział Finansowy w zakresie przez niego obsługiwanym,
b) Biuro Wystaw Artystycznych.
4) z zakresu należącego do radcy prawnego Grzegorza Partyki:
a) Wydział Środowiska,
b) Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie stanowiska ds. pomocy publicznej.

IV. W przypadkach nie unormowanych w niniejszym piśmie, w tym zwłaszcza w sprawach wieloaspektowych, wymagających współpracy radców prawnych, wskazanie sposobu wykonywania obsługi prawnej i jej koordynacja należy do Kierownika Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta Ostrowca Św.

Radca prawny Hanna Niebutkowska

tel. 41 26 72 128, pok. 228

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:

I. Obsługa prawna następujących wydziałów (równorzędnych komórek organizacyjnych) oraz jednostek organizacyjnych Gminy, nie posiadających własnej obsługi prawnej:

1) Wydział Organizacyjno - Prawny – z wyłączeniem:
a) referatu przetargów i zamówień publicznych,
b) stanowiska ds. kadrowych,
2) Wydział Mienia Komunalnego,
3) Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie stanowiska ds. realizacji zadań obronnych i Obrony Cywilnej w Gminie,
4) Miejska Biblioteka Publiczna,
5) Stanowisko ds. BHP.

II. Obsługa Rady Miasta, Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów Miasta, Komisji Rady Miasta, Biura Prezydenta Miasta – odpowiednio do zakresu obsługi prawnej, określonej w pkt I.

III. Wzajemne zastępowanie się radców prawnych w zakresie powierzonej obsługi prawnej obowiązuje w przypadku nieobecności w pracy (urlop wypoczynkowy, choroba, itp.) oraz w przypadkach wymagających niezwłocznej opinii radcy prawnego.

W ramach zastępstwa, o którym wyżej mowa, obsługa prawna:
1) z zakresu należącego do radcy prawnego Zdzisława Niedzieli:
a) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
2) z zakresu należącego do radcy prawnego Ewy Murzyn:
a) Wydział Środowiska,
b) Wydział Spraw Obywatelskich - w zakresie referatu ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
3) z zakresu należącego do radcy prawnego Marka Rachwała:
a) Wydział Informatyki,
b) Wydział Organizacyjno - Prawny w zakresie stanowiska ds. kadrowych,
4) z zakresu należącego do radcy prawnego Grzegorza Partyki - Wydział Planowania i Rozwoju w zakresie Referatu ds. Planowania Przestrzennego.

IV. W przypadkach nie unormowanych w niniejszym piśmie, w tym zwłaszcza w sprawach wieloaspektowych, wymagających współpracy radców prawnych, wskazanie sposobu wykonywania obsługi prawnej i jej koordynacja należy do Kierownika Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta Ostrowca Św.

Radca prawny Marek Rachwał

tel. 41 26 72 126, pok. 226

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:

I. Obsługa prawna następujących wydziałów (równorzędnych komórek organizacyjnych) oraz jednostek organizacyjnych Gminy, nie posiadających własnej obsługi prawnej:

1) Wydział Informatyki,
2) Wydział Organizacyjno - Prawny w zakresie:
a) spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,
b) stanowiska ds. kadrowych,
3) Wydział Planowania i Rozwoju w zakresie:
a) referatu pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
b) stanowiska ds. strategii i promocji gospodarczej i współpracy z zagranicą,
c) stanowiska ds. decyzji dotyczących inwestycji celu publicznego,
4) Wydział Finansowy w zakresie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu umów najmu, zawieranych w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej,
5) Wydział Infrastruktury Komunalnej w zakresie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń związanych ze szkodami powstałymi w infrastrukturze (zniszczenie przystanków autobusowych, znaków drogowych, itp.) oraz reprezentowania Gminy w sprawach karnych, związanych z w/w roszczeniami,
6) Biuro Wystaw Artystycznych.

II. Obsługa Rady Miasta, Prezydenta Miasta i Wiceprezydentów Miasta, Komisji Rady Miasta, Biura Prezydenta Miasta – odpowiednio do zakresu obsługi prawnej, określonej w pkt I.

III. Wzajemne zastępowanie się radców prawnych w zakresie powierzonej obsługi prawnej obowiązuje w przypadku nieobecności w pracy (urlop wypoczynkowy, choroba, itp.) oraz w przypadkach wymagających niezwłocznej opinii radcy prawnego.

W ramach zastępstwa, o którym wyżej mowa, obsługa prawna:
1) z zakresu należącego do radcy prawnego Zdzisława Niedzieli:
a) Wydział Infrastruktury Komunalnej – w zakresie referatu gospodarki komunalnej oraz referatu zieleni i ochrony przeciwpowodziowej,
2) z zakresu należącego do radcy prawnego Hanny Niebutkowskiej - Wydział Mienia Komunalnego,
3)z zakresu należącego do radcy prawnego Ewy Murzyn:
a) Urząd Stanu Cywilnego,
b) Wydział Spraw Obywatelskich – w zakresie referatu działalności gospodarczej.
4) z zakresu należącego do radcy prawnego Grzegorza Partyki:
a) Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego,
b) Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie:
- stanowiska ds. realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP, zarządzania kryzysowego, organizowania zbiórek publicznych, imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
- stanowiska ds. pomocy publicznej,
c) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

IV. W przypadkach nie unormowanych w niniejszym piśmie, w tym zwłaszcza w sprawach wieloaspektowych, wymagających współpracy radców prawnych, wskazanie sposobu wykonywania obsługi prawnej i jej koordynacja należy do Kierownika Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta Ostrowca Św.

 

Radca prawny Grzegorz Partyka

tel. 41 26 72 126, pok. 234

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:

I. Obsługa prawna następujących wydziałów (równorzędnych komórek organizacyjnych) oraz jednostek organizacyjnych Gminy,
nie posiadających własnej obsługi prawnej:

1) Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego,
2) Wydział Środowiska,
3) Wydział Planowania i Rozwoju w zakresie Referatu ds. Planowania Przestrzennego,
4) placówki oświatowe (Centrum Kształcenia Ustawicznego, gimnazja, szkoły podstawowe i przedszkola),
5) Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie:
a) stanowiska ds. realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP, zarządzania kryzysowego, organizowania zbiórek publicznych, imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
b) stanowiska ds. pomocy publicznej.
6) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

II. Obsługa Rady Miasta, Prezydenta Miasta i Wiceprezydentów Miasta, Komisji Rady Miasta, Biura Prezydenta Miasta – odpowiednio do zakresu obsługi prawnej, określonej w pkt I.

III. Wzajemne zastępowanie się radców prawnych w zakresie powierzonej obsługi prawnej obowiązuje w przypadku nieobecności
w pracy (urlop wypoczynkowy, choroba, itp.) oraz w przypadkach wymagających niezwłocznej opinii radcy prawnego.

W ramach zastępstwa, o którym wyżej mowa, obsługa prawna:
1) z zakresu należącego do radcy prawnego Zdzisława Niedzieli – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
2) z zakresu należącego do radcy prawnego Hanny Niebutkowskiej – Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie stanowiska ds. realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w Gminie,
3) z zakresu należącego do radcy prawnego Ewy Murzyn – Miejskie Centrum Kultury,
4) z zakresu należącego do radcy prawnego Marka Rachwała – Wydział Planowania i Rozwoju
w zakresie Referatu pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

IV. W przypadkach nie unormowanych w niniejszym piśmie, w tym zwłaszcza w sprawach wieloaspektowych, wymagających współpracy radców prawnych, wskazanie sposobu wykonywania obsługi prawnej i jej koordynacja należy do Kierownika Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta Ostrowca Św. 

Stanowisko ds. kadrowych

Główny Specjalista ds. kadr Marzena Wawrzak - Rokicka - tel. +48 41 26 72 123, pok. 211

Archiwum Urzędu Miasta

Inspektor Maciej Kubicki - tel. +48 41 26 72 152, pok. 016
Pomoc admninistracyjna Beata Sobolewska - 
tel. +48 41 26 72 152, pok. 016
Pomoc admninistracyjna Kamila Chamera - tel. +48 41 26 72 152, pok. 016

Stanowisko do spraw BHP

Inspektor Arkadiusz Włodarczyk - +48 41 26 72 282

 

Zadania Wydziału Organizacyjno-Prawnego:

1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
2) zapewnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem wydziałów Urzędu, w szczególności w zakresie współpracy z Radą Miasta, jednostkami pomocniczymi i Biurem Obsługi Interesanta,
3) rozpatrywanie skarg i wniosków oraz ich nadzór, kontrola, koordynowanie,
4) prowadzenie spraw związanych z obsługą:
a) Rady Miasta,
b) komisji Rady Miasta,
c) Prezydenta i Wiceprezydenta Miasta,
d) Młodzieżowej Rady Miasta,
5) racjonalne gospodarowanie etatami, funduszem płac oraz prowadzenie spraw kadrowych i szkoleń pracowniczych,
6) gospodarowanie, we współdziałaniu z zakładową organizacją związkową, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
7) prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy Gminy,
8) nadzór nad realizacją uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta oraz okólników i decyzji organizacyjnych Prezydenta Miasta,
9) prowadzenie działalności informacyjnej oraz realizacja zadań związanych z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
10)prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,
11)planowanie i realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
12)prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,
13)prowadzenie inwestycji, remontów i zarządzanie budynkiem Urzędu,
14)prowadzenie zaopatrzenia materiałowo - technicznego Urzędu,
15)prowadzenie spraw z zakresu bhp,
16)prowadzenie archiwum i kancelarii,
17)prenumerata prasy i periodyków,
18)utrzymanie czystości i porządku w budynku Urzędu,
19)obsługa prawna Rady Miasta, Prezydenta Miasta i Urzędu,
20)przygotowanie, organizacja, prowadzenie przetargów na sprzedaż, najem, dzierżawę gruntów oraz oddanie ich w użytkowanie wieczyste na wniosek właściwego wydziału, który powinien opracować koncepcję zagospodarowania terenu, uwzględniającą możliwość podłączenia gruntu do infrastruktury technicznej,
21)przygotowanie, organizacja przetargów na roboty budowlane, dostawy, usługi o wartości powyżej 14.000 euro finansowane ze środków publicznych, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych - w związku z realizacją zadań Gminy przez wydziały Urzędu lub przez gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a w szczególności:
a) przygotowanie dokumentacji przetargowej w oparciu o materiały opracowane przez poszczególne wydziały lub gminne jednostki organizacyjne, obejmujące w szczególności: dokumentację projektową, kosztorys inwestorski, ogólne warunki umowy lub wzór umowy oraz kryteria, które będą decydować o wyborze oferty,
b) ogłoszenie przetargu, przyjmowanie ofert i uczestniczenie w pracach komisji przetargowej oraz ogłoszenie o wyniku przetargu,
c) przekazanie wydziałom lub gminnym jednostkom organizacyjnym dokumentów związanych z przetargiem niezbędnych do zawarcia umowy przez zamawiającego,
22)nadzór nad informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej,
23)koordynowanie wszystkich spraw związanych z utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie, a w szczególności:
a) opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością, aktualizacja i nadzór nad dokumentacją oraz jej archiwizacja,
b) inicjowanie zmian w Systemie Zarządzania Jakością,
c) organizacja i nadzór nad planowaniem i przeprowadzaniem auditów wewnętrznych,
24)koordynowanie wszystkich spraw związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu kontroli zarządczej,
25)prowadzenie pod względem organizacyjnym Biura Obsługi Interesanta, gdzie pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu obsługują interesantów w zakresie zadań realizowanych przez te wydziały,
26)prowadzenie zbiorów aktów prawnych i ich udostępniania do powszechnego wglądu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
27)prowadzenie przez Głównego Specjalistę ds. Kadr spraw związanych z reklamowaniem od służby wojskowej pracowników Urzędu będących żołnierzami rezerwy i podlegających obowiązkowi obrony.