Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Naczelnik Wydziału - Dominik Smoliński

pok. 102, tel. +48 41 26 72 117
dominik.smolinski@um.ostrowiec.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału - Tomasz Gębka

tel. +48 41 26 72 222, pok. 106
gebka.tomasz@um.ostrowiec.pl

Referat pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Kierownik Referatu - Jolanta Pora pok.  114, tel. +48 41 26 72 131
Inspektor Anna Jedlikowska pok. 114, tel. +48 41 26 72 209

Inspektor Małgorzata Rdzanek pok. 114, tel. +48 41 26 72 225

Referat do spraw planowania przestrzennego

Kierownik Referatu - Beata Bednarek: tel. +48 41 26 72 161, pok. 119

Anna Lasota
 - inspektor: tel. +48 41 26 72 163, pok. 117
Anna Kamińska
 - inspektor: tel. +48 41 26 72 162, pok. 117
Łukasz Smyła - inspektor: tel. +48 41 26 72 132, pok. 118
Karolina Wawrzak - inspektor: tel. +48 41 26 72 134, pok.118
Artur Pronobis - inspektor: tel. +48 41 26 72 205, pok. 117

Stanowisko do spraw decyzji dotyczących inwestycji celu publicznego

Inspektor: Katarzyna Okupińska - Dobek - tel. +48 41 26 72 234, pok.117

Stanowisko do spraw decyzji środowiskowych

Inspektor Małgorzata Wrona - tel. +48 41 26 72 250, pok.119

Stanowisko do spraw administracyjnych

Łukasz Czarnecki - pomoc administracyjna, tel. +48 41 26 72 193, pok.115

wpr@um.ostrowiec.pl

Stanowisko Wydziału Planowania i Rozwoju w Biurze Obsługi Interesanta

sala A, stanowisko nr 12
Inspektor Wojciech Król - tel. +48 41 16 72 253

Zadania Wydziału Planowania i Rozwoju:


1)    poszukiwanie i pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych dla projektów planowanych do realizacji przez Gminę – przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, analiz finansowo – ekonomicznych i środowiskowych, nietechnicznych załączników uzupełniających oraz aplikowanie o zewnętrzne wsparcie finansowe tych projektów,
2)    pozyskiwanie i uzgadnianie informacji finansowych, technicznych oraz prawnych
z odpowiednimi wydziałami Urzędu, w celu prawidłowego  przygotowania projektów
i wniosków aplikacyjnych do programów i funduszy finansujących te projekty,
3)    koordynacja działań w fazie wdrażania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
4)    prowadzenie spraw związanych z zawieraniem porozumień i umów dotyczących wspólnej realizacji oraz dofinansowania  projektów,
5)    współpraca z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi poszczególnymi programami
i funduszami oraz wdrażającymi je –  wnioskowanie o płatność, sprawozdawczość, rozliczanie projektów finansowanych z tych programów oraz funduszy,
6)    monitorowanie i zapewnienie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów zawieranych z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi programami lub funduszami udzielającymi wsparcia,
7)    współpraca z wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi samorządami w celu sprawnej realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
8)    informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach finansowania projektów ze źródeł zewnętrznych,
9)    ocena i weryfikacja propozycji projektów zgłaszanych do wsparcia ze źródeł zewnętrznych przez gminne jednostki organizacyjne,
10)    koordynacja działań związanych z realizacją celów i zadań określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (zgodnie z procesem „Realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta” oraz stosownymi uchwałami Rady Miasta),
11)    udział w opracowywaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych w zakresie gospodarczym na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w celu zabezpieczenia interesu prawnego Gminy oraz odpowiednich warunków do jej rozwoju,
12)    bieżące dostosowywanie treści Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do aktualnych dokumentów strategicznych oraz programów operacyjnych,
a także do wszelkich zmian wpływających w sposób istotny na perspektywy rozwoju Gminy i realizację Strategii,
13)    monitorowanie realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowca Św.,
14)    zbieranie i aktualizowanie informacji o możliwościach lokalizacji inwestycji na terenie Gminy, uzgadnianie nowych lokalizacji oraz opracowywanie ofert ogólnych i szczegółowych w tym zakresie,
15)    wnioskowanie do Wydziału Mienia Komunalnego w sprawach dotyczących wykupów
i wywłaszczenia nieruchomości pod planowane inwestycje komunalne oraz zabezpieczenia odpowiedniej rezerwy terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów,
16)    wnioskowanie i uzgadnianie z Wydziałem Inwestycji Miejskich zakresu inwestycji infrastrukturalnych, dla których możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych, celem realizacji zadań Gminy,
17)    obsługa potencjalnych inwestorów w zakresie ofert inwestycyjnych i możliwości kooperacyjnych gospodarki Gminy,
18)    prowadzenie aktywnej promocji gospodarczej Gminy – organizacja misji gospodarczych, prezentacja możliwości inwestycyjnych i kooperacyjnych Gminy na targach nieruchomości oraz w środowiskach gospodarczych oraz współpraca z instytucjami państwowymi i regionalnymi
w tym zakresie,
19)    bieżący kontakt z lokalnym środowiskiem przedsiębiorców, inicjowanie i pomoc
w nawiązywaniu współpracy gospodarczej pomiędzy jego przedstawicielami a potencjalnymi partnerami zagranicznymi,
20)    obsługa zagranicznej współpracy międzysamorządowej i innych kontaktów międzynarodowych,
21)    prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Gminy w związkach i stowarzyszeniach,
22)    opracowywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz stopnia zgodności przewidywanych  rozwiązań planu z ustaleniami Studium,
23)    przygotowywanie materiałów geodezyjnych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych,
24)    przygotowywanie projektów uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
25)    przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w przedmiocie zlecania opracowań planistycznych,
26)    przygotowanie projektów umów i zakresów przedmiotowych zamówień na wykonanie opracowań planistycznych, w tym współpraca z jednostkami projektowymi, 
27)    realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym dot. procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
28)    prowadzenie aktualizacji rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
29)    nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy w zakresie:
a)    wniosków o zmianę/opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b)    przeprowadzenia procedury wynikającej z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mającej na celu naliczenie odszkodowania  (lub) jednorazowej opłaty, tzw. renty planistycznej, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą,
c)    przygotowywania informacji wynikającej z art. 37 ust. 8 w/w ustawy, którą Prezydent przedstawia, co najmniej raz w roku, na sesji Rady Miasta,
30)    przygotowanie materiałów w celu dokonania przez Prezydenta Miasta, co najmniej raz w czasie kadencji Rady Miasta, oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
31)    prowadzenie negocjacji warunków wprowadzenia zadań rządowych i zadań samorządu województwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
32)    wydawanie informacji o przeznaczeniu działek na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i przepisów o planowaniu przestrzennym,
33)    prowadzenie procedury dotyczącej wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
34)    prowadzenie i aktualizowanie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
35)    prowadzenie comiesięcznego raportu wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
36)    wydawanie postanowień opiniujących podziały nieruchomości,
37)    prowadzenie ewidencji zabytków i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy,
38)    przygotowywanie gminnego programu ochrony nad zabytkami i monitorowanie jego realizacji,
39)    rozpatrywanie wniosków dot. ratowania zabytków nie będących własnością Gminy,
40)    prowadzenie procedury dotyczącej ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko:
a)    wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b)    wydawanie opinii dotyczących kwalifikacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
c)    współpraca w Wydziałem Środowiska w zakresie prowadzenia publicznie dostępnego  wykazu informacji dotyczących wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.