UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Naczelnik Wydziału - Dominik Smoliński

pok. 102, tel. +48 41 26 72 117
dominik.smolinski@um.ostrowiec.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału - Tomasz Gębka

tel. +48 41 26 72 222, pok. 106
gebka.tomasz@um.ostrowiec.pl

Referat pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Kierownik Referatu - Jolanta Pora pok.  114, tel. +48 41 26 72 131
Inspektor Anna Jedlikowska - tel. +48 41 26 72 209, pok 114

Inspektor Tomasz Bogdański - tel. +48 41 26 72 225, pok. 113
Pomoc administracyjna Agnieszka Kunat - tel. +48 41 26 72 193, pok. 101

Referat ds. planowania przestrzennego

Kierownik Referatu - Beata Bednarek: tel. +48 41 26 72 161, pok. 119

Inspektor Anna Lasota-Król - tel. +48 41 26 72 163, pok. 117
Referent Daria Ostrowska - tel. +48 41 26 72 162, pok. 117
Inspektor Karolina Wawrzak - tel. +48 41 26 72 134, pok.118
Inspektor Artur Pronobis - tel. +48 41 26 72 205, pok. 117
Inspektor: Katarzyna Okupińska-Dobek - tel. +48 41 26 72 234, pok.117
Inspektor: Justyna Firmanty - tel. +48 41 26 72 132, pok.117
Pomoc administracyjna Łukasz Sudnik - tel. +48 41 26 72 250, pok. 117

Referat promocji i komunikacji społecznej

Inspektor Anna Woś - tel. +48 41 26 72 109, pok.101
Inspektor Justyna Łada - tel. +48 41 26 72 130, pok.101
Inspektor Adrian Murdza - tel. +48 41 26 72 139, pok.101

Stanowisko ds. promocji gospodarczej, obsługi inwestorów i strategii

Gł. specjalista Zbigniew Wesołowski - tel. +48 41 26 72 188, pok.101

Stanowiska ds. administracyjnych

tel. +48 41 26 72 193, pok.115

wpr@um.ostrowiec.pl

Stanowisko Wydziału Planowania i Rozwoju w Biurze Obsługi Interesanta

sala A, stanowisko nr 12
Inspektor Wojciech Król - tel. +48 41 26 72 253

Zadania Wydziału Planowania i Rozwoju:

 1. poszukiwanie i pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych dla projektów planowanych do realizacji przez Gminę – przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, analiz, nietechnicznych załączników oraz aplikowanie o zewnętrzne wsparcie finansowe,
 2. pozyskiwanie i uzgadnianie informacji finansowych, technicznych oraz prawnych z odpowiednimi wydziałami Urzędu oraz innymi podmiotami, w celu prawidłowego przygotowania projektów i wniosków aplikacyjnych do programów i funduszy finansujących te projekty,
 3. koordynacja działań w fazie wdrażania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, wnioskowanie i uzgadnianie zakresu inwestycji infrastrukturalnych, dla których możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych, celem realizacji zadań własnych Gminy oraz prowadzenie spraw związanych z zawieraniem porozumień i umów dotyczących wspólnej realizacji oraz dofinansowania projektów,
 4. współpraca z instytucjami zarządzającymi, wdrażającymi i pośredniczącym poszczególnymi programami i funduszami – wnioskowanie o płatność, sprawozdawczość, rozliczanie projektów finansowanych z tych programów oraz funduszy,
 5. monitorowanie i zapewnienie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów zawieranych z instytucjami zarządzającymi, wdrażającymi i pośredniczącym programami lub funduszami udzielającymi wsparcia,
 6. współpraca z wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi samorządami w celu sprawnej realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 7. koordynacja działań związanych z realizacją celów i zadań określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz Programie Rewitalizacji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 8. udział w opracowywaniu i aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz Programu Rewitalizacji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w celu zabezpieczenia interesu prawnego Gminy oraz odpowiednich warunków do jej rozwoju,
 9. monitorowanie realizacji i bieżące dostosowywanie treści Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz Programu Rewitalizacji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do aktualnych dokumentów strategicznych oraz programów operacyjnych, a także do wszelkich zmian wpływających w sposób istotny na perspektywy rozwoju Gminy i realizację wskazanych dokumentów,
 10. opracowywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami studium,
 11. przygotowywanie materiałów geodezyjnych do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych,
 12. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 13. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w przedmiocie zlecania opracowań planistycznych oraz przygotowywania projektów umów i zakresów przedmiotowych zamówień na wykonanie opracowań planistycznych, w tym współpraca z jednostkami projektowymi,
 14. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 15. prowadzenie aktualizacji rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nadzór nad realizacją zadań Wydziału wynikających z pracy w Biurze Obsługi Interesanta,
 16. nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie:
  a) wniosków o zmianę lub opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  b) przeprowadzenia procedury wynikającej z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mającej na celu naliczenie odszkodowania lub jednorazowej opłaty, tzw. renty planistycznej, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą,
  c) przygotowywania informacji wynikającej z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 17. przygotowywanie materiałów w celu dokonania przez Prezydenta Miasta, co najmniej raz w czasie kadencji Rady Miasta, oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
 18. prowadzenie negocjacji warunków wprowadzenia zadań rządowych i zadań samorządu województwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 19. wydawanie informacji (w tym w formie wypisów, wyrysów, zaświadczeń) o przeznaczeniu działek na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów o planowaniu przestrzennym,
 20. prowadzenie procedury dotyczącej wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 21. prowadzenie i aktualizowanie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 22. prowadzenie i przekazywanie do Wojewody zaktualizowanego rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 23. wydawanie postanowień opiniujących podziały nieruchomości,
 24. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 25. przygotowywanie gminnego programu ochrony nad zabytkami i monitorowanie jego realizacji,
 26. rozpatrywanie wniosków dotyczących ratowania zabytków nie będących własnością Gminy,
 27. prowadzenie procedur dotyczących ocen oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
  a) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  b) sporządzanie opinii w zakresie kwalifikacji inwestycji do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  c) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocen oddziaływania (wnioski, postanowienia, raporty, decyzje, analizy porealizacyjne, projekty planów, programów, strategii),
  d) gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie w Bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko dokumentów sporządzanych w ramach prowadzonych postępowań dotyczących ocen oddziaływania dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla gminnych programów, planów, strategii,
  e) współpraca z innymi jednostkami w zakresie realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko o znaczeniu gminnym oraz ponadlokalnym,
 28. organizacja i współorganizacja obchodów świąt państwowych, rocznic związanych z historią Ostrowca Świętokrzyskiego oraz innych uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta,
 29. organizacja i współorganizacja imprez promujących miasto oraz wszelkich działań mających na celu promocję miasta,
 30. uczestnictwo w imprezach o charakterze promocyjnym, takich jak wystawy, targi, misje gospodarcze, spotkania, itp.,
 31. opracowywanie programów i kampanii promocyjnych miasta oraz ich nadzór i koordynacja w kraju i zagranicą,
 32. realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej, przygotowywanie komunikatów i informacji związanych z działalnością Gminy i decyzjami Prezydenta Miasta,
 33. organizacja konferencji prasowych, współdziałanie z miejskimi, regionalnymi i ogólnopolskimi środkami masowego przekazu,
 34. redagowanie działu aktualności portalu internetowego Urzędu Miasta, redagowanie innych serwisów oraz portali społecznościowych o tematyce miejskiej i samorządowej dotyczącej miasta,
 35. analiza i archiwizacja informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych o działalności Gminy,
 36. koordynacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta Miasta,
 37. współdziałanie z naczelnikami, kierownikami komórek organizacyjnych i dyrektorami miejskich jednostek organizacyjnych oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami w zakresie realizowania polityki informacyjnej Gminy,
 38. realizacja zadań związanych z przynależnością miasta do związków i stowarzyszeń,
 39. realizacja działań związanych z promocją miasta przez sport,
 40. prowadzenie współpracy z zagranicznymi miastami partnerskimi zgodnie z zawartymi umowami oraz inicjowanie nowych kontaktów międzynarodowych,
 41. obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych,
 42. rozwój systemu promocji i informacji dla inwestora,
 43. zbieranie i aktualizowanie informacji o możliwościach lokalizacji inwestycji na terenie Gminy, uzgadnianie nowych lokalizacji oraz opracowywanie ofert ogólnych i szczegółowych w tym zakresie, wnioskowanie w sprawach dotyczących wykupów i wywłaszczenia nieruchomości pod planowane inwestycje komunalne oraz zabezpieczenie odpowiedniej rezerwy terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów,
 44. koordynacja zadań związanych z przygotowaniem terenów inwestycyjnych,
 45. prowadzenie aktywnej promocji gospodarczej Gminy – organizacja misji gospodarczych, prezentacja możliwości inwestycyjnych i kooperacyjnych Gminy na targach nieruchomości, w środowiskach gospodarczych oraz współpraca z instytucjami państwowymi i regionalnymi w tym zakresie,
 46. bieżący kontakt z lokalnym środowiskiem przedsiębiorców, inicjowanie i pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodarczej pomiędzy jego przedstawicielami a potencjalnymi partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 47. realizacja działań związanych z budżetem partycypacyjnym.