Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Łukasz Witkowski
Urząd Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
pok. 014, telefon: +48 41 26 72 210

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Łukasz Witkowski
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Siennieńska 47
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
pok. 01, telefon: +48 41 26 72 274

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Referat ewidencji ludności i dowodów osobistych

Struktura wewnętrzna Referatu ewidencji ludności i dowodów osobistych

Kierownik Referatu: Marta Stefańczyk      tel. 41 26 72 213  - pok. 012

Pracownicy zajmujący się sprawami ewidencji ludności  - pok. 011

Inspektor: Iwona Olszańska                         tel. 41 26 72 191

Inspektor: Łukasz Woźny                             tel. 41 26 72 217

Inspektor: Aleksandra Pastuszka                 tel. 41 26 72 211

Podinspektor: Grażyna Kochańska-Wąsik   tel. 41 26 72 211


Pracownicy zajmujący się sprawami dowodów osobistych  -
 pok. 014

Inspektor: Ewelina Skocka                        tel. 41 26 72 214
Inspektor: Jolanta Kamińska                     tel. 41 26 72 214

Inspektor: Beata Piesak                            tel. 41 26 72 148

Pracownicy obsługujący interesantów w Biurze Obsługi Interesantów Sala B

Inspektor: Katarzyna Leszczyńska              tel. 41 26 72 258

Inspektor: Beata Kaniowska,                       tel. 41 26 72 260

Inspektor: Halina Pronobis                          tel. 41 26 72 261

Podinspektor: Dagmara Kalinko                  tel. 41 26 72 262

Zadania Referatu ewidencji ludności i dowodów osobistych

 1. prowadzenie ewidencji ludności
 2. udzielanie informacji adresowych w oparciu o obowiązujące przepisy
 3. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych
 4. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
 5. prowadzenie kontroli meldunkowych
 6. przyjmowanie i przygotowywanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
 7. wydawanie oraz unieważnianie dowodów osobistych
 8. przygotowywanie spisu wyborców przed zarządzonymi wyborami lub referendum

Referat działalności gospodarczej

Struktura wewnętrzna Referatu działalności gospodarczej

Kierownik Referatu: Joanna Pasternak – stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
tel. 41 26 72 216, pok. 010
Inspektor: Krzysztof Adamski – stanowisko d/s działalności gospodarczej
tel. 41 26 72 248, pok. 010

Inspektor: Elżbieta Zawadzka - tel. +48 41 26 72 218, pok 010
Inspektor: Katarzyna Łatkowska – stanowisko d/s działalności gospodarczej 
tel. 41 26 72 263, Biuro Obsługi Interesanta sala C

Zadania Referatu działalności gospodarczej

 • przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształcanie ich na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 • kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie określonym w odpowiednich przepisach,

 • udzielanie, zmiana stwierdzanie wygaśnięcia i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

 • wydawanie, zmiana, stwierdzanie wygaśnięcia i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

 • udzielanie, zmiana, stwierdzanie wygaśnięcia i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

 • prowadzenie ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,

 • współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Informacje dla przedsiębiorców

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

PRZEPISY
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.).

LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

PRZEPISY :
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916),

 • uchwała Nr L/542/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zmienionej uchwałami: Nr XVII/212/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 listopada 2007 r. oraz Nr XIX/116/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015 r.

 • Uchwała nr VIII/15/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży

 • Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć

 • Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

 • Prowadzenie postępowań dotyczących opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Prowadzenie postępowań w sprawie zmiany, cofnięcia, stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, sala C, stanowisko nr 7.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 30 dni 

OPŁATY

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek bankowy nr 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107 lub do kasy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przed wydaniem zezwolenia.

Opłata obowiązująca przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie wynosi:
525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata obowiązująca przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę określoną dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

TERMINY DOKONANIA CZYNNOŚCI

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W przypadku niezłożenia oświadczenia w wyżej określonym terminie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania wyżej określonej czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należnej.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W przypadku niedokonania opłaty w wyżej określonych terminach zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania wyżej określonej czynności nie wniesie raty opłaty należnej, powiększonej o 30% tej opłaty.

 PRZEPISY
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

 • Uchwała Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zmieniona Uchwałą Nr X/108/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 11 czerwca 2003r. i Uchwałą Nr XXIII/41/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r.

 • Uchwała Nr XXXIV/76/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

 INFORMACJE

Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie. 

 

Komunikaty dla przedsiębiorców

 

Komunikat dla przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób taksówką

       Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim przypomina przedsiębiorcom wykonującym transport drogowy osób taksówką o obowiązku stosowania się do Uchwały Nr L/542/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zmienionej uchwałami Nr XVII/212/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. i Nr XIX/116/2015 z dnia 28 września 2015 r.
       W dalszym ciągu na ulicach Naszego miasta poruszają się pojazdy nieoznakowane zgodnie z w/w uchwałą. Oznaczenia należy odebrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, sala C, stanowisko 7.
       Jednocześnie uprzejmie prosimy o utrzymanie należytego ładu i porządku w bezpośrednim sąsiedztwie postojów TAXI, które są nie tylko wizytówką danej korporacji, ale także stanowią o wizerunku Naszego miasta. W szczególności prosimy o utrzymanie w należytym stanie estetycznym oznakowań postojów TAXI, ustawienie koszy na śmieci i ich systematyczne opróżnianie.

Komunikat dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z póz. zm.) przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku, są obowiązani do złożenia
w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. pisemnego oświadczenia o wartości (brutto) sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2017 roku.

Przedmiotowe oświadczenia należy składać w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w Biurze Obsługi Interesanta, sala C, stanowisko nr 7. W tym miejscu znajdują się druki powyższych oświadczeń, które należy pobrać i wypełnić.

Druk oświadczenia znajduje się również na niniejszej stronie internetowej w zakładce Samorząd / Urząd Miasta / Wydziały Urzędu Miasta / Wydział Spraw Obywatelskich / referat działalności gospodarczej.

Jednocześnie przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia stosownej opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 5 lub ust. 6 w/w ustawy, za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (I raty)
w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Pliki do pobrania

document Oświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych (11 KB)

document Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (25 KB)

document Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć (18 KB)

document Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów alkoholu (19 KB)

document Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (19 KB)

  document Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (53 KB)

document Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie licencji TAXI (36 KB)

document Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie licencji TAXI (36 KB)

document Załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie licencji TAXI (35 KB)

document Wniosek o wygaszenie licencji w związku z likwidacją działalności gospodarczej (37 KB)

pdf Pobierz Umowa użyczenia samochodu celem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego taksówką (32 KB)

pdf Oświadczenie zgody na użytkowanie samochodu osobowego w celu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego taksówką przez jego właściciela/współwłaściciela (28 KB)

pdf Klucz powiązań PKD 2004-2007 (1.11 MB)

pdf Klucz powiązań PKD 2007-2004 (939 KB)

pdf Wniosek o wydanie odpisu zaświadczenia lub decyzji (165 KB)

document Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (73 KB)

document Opis obiektu (pola biwakowego) (82 KB)

document Zgłoszenie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie (53 KB)

 

Stanowisko do spraw pomocy publicznej

Inspektor Iwona Olszańska

tel. +48 41 26 72 191, pok. 011

Zadania 

1. Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom korzystającym ze zwolnień od opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości na podstawie przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Stanowisko ds. realizacji zadań obronnych i Obrony Cywilnej w Gminie

Inspektor Jacek Budzeń

tel. +48 41 26 72 215, pok. 013

Inspektor Dariusz Połetek

tel. +48 41 26 72 215, pok. 013

Zadania 

1) Prowadzenie całokształtu spraw obronnych, wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych szczegółowych regulacji prawnych w zakresie zadań obronnych Gminy, a w szczególności: 
a) prowadzenie spraw obronnych Urzędu , nakładanie zadań i nadzór nad realizacją tych zadań przez komórki organizacyjne urzędu i gminne jednostki organizacyjne, a dotyczące głownie:
- planowania obronnego związanego przygotowaniem Urzędu i podległych mu jednostek organizacyjnych do realizacji zadań w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa,
- tworzenia i działania systemu stałych dyżurów w Gminie,
- planowania i organizacyjnego przygotowania systemu kierowania Gminą - Stanowiska Kierowania i Zapasowego Miejsca Pracy Urzędu,
- wykonania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy wraz zestawami zadań operacyjnych,
- wykonania Planu Organizacji i Funkcjonowania Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych w Gminie;
- organizacji szkolenia obronnego i działalności kontrolnej w Gminie,
- współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

b) prowadzenie spraw z zakresu Obrony Cywilnej w Gminie i realizacji zadań Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy, a w szczególności: 
- planowania z zakresu Obrony Cywilnej, nakładania zadań na jednostki organizacyjne mające swoje siedziby na obszarze Gminy,
- systemu kierowania obrona cywilną w Gminie,
- tworzenia niezbędnych formacji obrony cywilnej,
- utrzymania w ciągłej sprawności technicznej oraz modernizowanie Miejskiego Systemu Alarmowania i Powiadamiania,
- organizacji zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności,
- prowadzenia miejskiego magazynu Obrony Cywilnej,
- szkolenia podstawowego zespołów kierowania i formacji Obrony Cywilnej oraz organizacji i udziału w ćwiczeniach na szczeblu gminy, powiatu i województwa,
- działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie samoobrony ludności.

2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001r. -  Prawo wodne, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej i innych aktów normatywnych z zakresu ochrony mieszkańców przed zagrożeniami czasu pokoju, a w szczególności: 
a) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego Gminy, nakładanie zadań i nadzór nad realizacją tych zadań przez komórki organizacyjne urzędu i gminne jednostki organizacyjne, 
b) powołanie Zespołów Kierowniczych i opracowanie niezbędnych planów przewidzianych prawem i wynikających z oceny zagrożenia Gminy, a głównie:
- Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią Gminy,
- Planu Organizacji i Ewakuacji Ludności w Sytuacjach Masowego Zagrożenia,
- Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy.
c) szkolenie powołanych zespołów kierowania oraz organizowanie i udział w ćwiczeniach na szczeblu gminy, powiatu i województwa,

Komunikaty

Stanowisko ds. realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP, zarządzania kryzysowego, organizowania zbiórek publicznych, imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych

Inspektor Stefan Suska

tel. +48 41 26 72 215, pok. 013

Zadania

1) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 21  listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych szczegółowych regulacji prawnych w zakresie zadań Gminy na rzecz Sił Zbrojnych RP, a w szczególności: 
a) planowanie i organizowanie Akcji Kurierskiej Prezydenta Miasta na rzecz Sił Zbrojnych RP, 
b) sporządzanie i prowadzenie list rejestracji mężczyzn i kobiet mieszkańców Gminy z roczników podlegających kwalifikacji wojskowej i prowadzenie innych zadań w tym zakresie,
c) sporządzanie i prowadzenie list mieszkańców Gminy podlegających kwalifikacji wojskowej w danym roku i uczestniczenie w pracach Powiatowej Komisji lekarskiej w okresie stawiennictwa mieszkańców Gminy,
d) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem od służby wojskowej mieszkańców Gminy będących żołnierzami rezerwy i podlegających obowiązkowi obrony,
e) realizacja wniosków, nakładanie i uchylanie decyzji na świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz Sił Zbrojnych, realizacji zadań obronnych i ochrony ludności przez Policję, Państwowa Straż Pożarną i inne jednostki organizacyjne, a także na rzecz Akcji Kurierskiej Starosty, Prezydenta Miasta , burmistrzów i wójtów gmin - prowadzenie spraw planistycznych i sprawozdawczych w tym zakresie,
f) realizowanie czynności należących do Gminy z zakresu ewidencji wojskowej i obowiązku meldunkowego obywateli podlegających obowiązkowi obrony RP,
g) koordynowanie i realizacja zadań wynikających z porozumienia zawartego przez Prezydenta i Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień, dotyczącego popularyzacji sił Zbrojnych, służby kandydackiej, zawodowej i w Narodowych Siłach Rezerwy oraz szkolnictwa wojskowego.
2) wydawanie decyzji na przeprowadzanie zbiórek publicznych na terenie Gminy, 
3) wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych, 
4) przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych i wydawanie decyzji o zakazie takich zgromadzeń,

Komunikaty

 Komunikat dot. organizacji zgromadzeń publicznych

 

ZGROMADZENIA PUBLICZNE – NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O ZGROMADZENIACH

Wydział Spraw Obywatelskich informuje, iż z dniem 2 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób, w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia.

Szczegółowo sprawy zgromadzeń publicznych reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.).

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia: Wójta, Burmistrza lub
Prezydenta Miasta (w trybie zwykłym), wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego (w trybie uproszczonym)
lub Wojewody (zgromadzenia organizowane cyklicznie).

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:

Organizator zgromadzenia zawiadamia Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organizator zawiadomienie wnosi pisemnie, za pomocą faksu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), zwanych dalej „środkami komunikacji elektronicznej".

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym powinno zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
 2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego opracowany został formularz zgłoszenia zgromadzenia. Formularz można pobrać ze strony Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – www.um.ostrowiec.pl

Podpisane zawiadomienie o zgromadzeniu organizowanym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego należy kierować na adres:

Urząd Miasta
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Zawiadomienie można złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego a także:

za pomocą faksu: 41 26 72 110 lub

poczty elektronicznej: sekretariat@um.ostrowiec.pl

W przypadku, gdy zgromadzenie publiczne może powodować utrudnienie w ruchu drogowym lub wymaga wykorzystania drogi
w sposób szczególny, organizator zgromadzenia winien uzyskać zezwolenie od właściwego zarządcy drogi. Wymogi i tryb postępowania w celu uzyskania powyższego zezwolenia reguluje art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym.

 

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE:

Organizator zgromadzenia, którym w trybie uproszczonym może być wyłącznie osoba fizyczna, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta
w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia lub zawiadamia centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zgromadzenie w trybie uproszczonym można przeprowadzić pod warunkiem, że nie będzie powodować utrudnień
w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym, składane w trybie uproszczonym, powinno zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;
 2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

W związku z faktem, że na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nie funkcjonuje Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach
ul. Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

tel.: +48 41 342 11 10;
fax: +48 41 352 14 03;

e-mail:: czkw00@kielce.uw.gov.pl

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego udostępniło formularz zgłoszenia, który można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – http://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/inne/zgromadzenia .

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ ORGANIZOWANYCH CYKLICZNIE:

1. Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej
4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej razw roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się
z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.

2. We wniosku, o którym mowa w pkt. 1, organizator podaje uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń
ze wskazaniem liczby i terminarza ich organizacji.

3. Organizator składa wniosek, o którym mowa w pkt. 1, do wojewody nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego
z cyklu zgromadzeń.

4. Wojewoda wydaje decyzję w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń, biorąc
w szczególności pod uwagę okoliczność wcześniejszego organizowania zgromadzeń przez wnioskodawcę oraz cel cyklicznego organizowania zgromadzeń.

Jednocześnie informujemy, jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień.