Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Rejestracja stanu cywilnego, którą dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego
w formie aktów stanu cywilnego:
 • urodzenia
 • zgonu
 • małżeństwa
Wydawanie z rejestru stanu cywilnego:
Przyjmowanie oświadczeń i wydawanie zaświadczeń takich jak:
 • oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa
 • oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • oświadczenie o zmianie imienia dziecka lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia
 • pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa- document wniosek (25 KB)
 • zaświadczenie stwierdzające, że osoba zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo
  za granicą- document wniosek (23 KB)
Przygotowanie i prowadzenie uroczystości:
 • zawarcia małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 • jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego- document wniosek (27 KB)
 • jubileuszu 100-lecia urodzin
Inne czynności:

WAŻNE

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Urzędy Stanu Cywilnego nie prowadzą poszukiwań aktów stanu cywilnego dla celów genealogicznych.
Akty stanu cywilnego kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przechowuje przez okres:
 • 100 lat – akty urodzeń,
 • 80 lat – akty małżeństwa i zgonów
Po tym okresie zostają one przekazywane do:

Archiwum Państwowego w Kielcach

ul. Kusocińskiego 57

25-045 Kielce

Tel.: 41 260-53-11, 41 260-53-17

Fax: 41 260-53-10