Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zmiany imienia lub nazwiska dokonuje się w formie decyzji administracyjnej

podstawa prawna - ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2008 Nr 220 poz. 1414  późn. zm.)

Z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska mogą wystąpić:

  • obywatel polski

  • cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania

  • cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej statut uchodżcy

Wymagane dokumenty:

Ważne

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Zmiany imienia i nazwiska można dokonać tylko z ważnych powodów .

Opłata skarbowa:

Wydanie przez kierownika urzędu stanu cywilnego decyzji w przedmiocie zmiany imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37,00zł.

Opłaty skarbowej można dokonywać:

w kasie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Głogowskiego 3/5

lub

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: PKO BP SA 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107 z dopiskiem „opłata skarbowa za ………….”

Opłatę skarbową od czynności dokonywanych przez osoby zamieszkujące za granicą można dokonywać
na międzynarodowy numer konta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5, (tzw. SWIFT) BPKO PL PW PL 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107 .