Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zgodnie z ustawą  z dnia 28 listopada 2014 roku  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741 z poźn. zm.) wpisania aktu zagranicznego do rejestru stanu cywilnego możemy dokonać w formie:

 • transkrypcji
 • rejestracji
 • odtworzenia

TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego można dokonać w wybranym urzędzie stanu cywilnego, z urzędu lub na wniosek:

 • osoby, której zdarzenie dotyczy

 • osoby, która wykaże interes prawny w  transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji zgonu

Niezbędne dokumenty:

Procedurę kończy wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 50,00zł.

REJESTRACJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO

Rejestracja zagranicznego aktu stanu cywilnego dotyczy zdarzeń, które  nastąpiły poza granicami  Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie ich rejestracji nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

Rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego można dokonać w wybranym urzędzie stanu cywilnego, z urzędu lub na wniosek:

 • osoby, której zdarzenie dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego

 • osoby, która wykaże interes prawny w rejestracji urodzenia lub małżeństwa lub interes faktyczny w rejestracji zgonu

Niezbędne dokumenty:

Procedurę kończy wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 39,00zł.

ODTWORZENIE TREŚCI ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, gdy w kraju, gdzie został sporządzony stanowi akt stanu cywilnego,
a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami.

Odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego  można dokonać w wybranym urzędzie stanu cywilnego na wniosek:

 • osoby, której zdarzenie dotyczy

 • osoby, która wykaże interes prawny w rejestracji urodzenia lub małżeństwa lub interes faktyczny w rejestracji zgonu

Niezbędne dokumenty:

 • ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport

 • wniosek o odtworzenie dokumentu stanu cywilnego wraz wniosek osoby, której akt dotyczy o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej

 • zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenia lub jego uwierzytelniona kopia

 • uwierzytelnione tłumaczenie na język polski

Procedurę kończy wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 39,00zł.
We wszystkich przypadkach odpis zupełny wydawany z rejestry stanu cywilnego uważany jest za wydany na wniosek.

Opłata skarbowa:

Opłaty skarbowej można dokonywać:

w kasie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Głogowskiego 3/5
lub
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: PKO BP SA 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107
z dopiskiem „opłata skarbowa za ………….”

Opłatę skarbową od czynności dokonywanych przez osoby zamieszkujące za granicą można dokonywać na międzynarodowy numer konta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5, (tzw. SWIFT) BPKO PL PW PL 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107.