Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:

 • odpisy zupełne

 • odpisy skrócone i wielojęzyczne

 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

 • zaświadczenia o stanie cywilnym

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego oraz treści dołączonych wzmianek dodatkowych.

Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść dołączonych wzmianek dodatkowych.

Osoby uprawnione do otrzymania dokumentów z rejestru stanu cywilnego:

 • osoba, której akt dotyczy lub jej małżonek

 • wstępny

 • zstępny

 • rodzeństwo

 • przedstawiciel ustawowy, opiekun

 • osoba, która wykaże w tym interes prawny

 • sąd, prokurator

 • organizacja społeczna, jeżeli jest to zgone z jej celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny

 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań

Niezbędne dokumenty:

Ważne

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego wydaje składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenia o stanie cywilnym może zostać sporządzone wyłącznie na wniosek osoby, której zaświadczenie dotyczy.

Zaświadczenia wydawane z rejestru stanu cywilnego są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich sporządzenia.

Opłata skarbowa:

Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego podlega opłacie skarbowej w wysokości:

 • 22,00zł za wydanie odpisu skróconego i wielojęzycznego aktu stanu cywilnego
 • 33,00zł za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego
 • 24,00zł za wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych
  dotyczących wskazanej osoby
 • 38,00zł za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Podstawa prawna -  ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014, poz. 1628 z późn. zm.)

Opłaty skarbowej można dokonywać

w kasie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Głogowskiego 3/5

lub

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: PKO BP SA 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107 z dopiskiem „opłata skarbowa za ………….”

Opłatę skarbową od czynności dokonywanych przez obywateli polskich przebywających za granicą można dokonywać na międzynarodowy numer konta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5, (tzw. SWIFT) BPKO PL  PW PL
88 1020 2629 0000 9302 0341 0107.