UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Formy zawarcia związku małżeńskiego

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Oświadczenia powinny być złożone w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.

Małżeństwo przed Kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Śluby udzielane są w każdy dzień tygodnia w godzinach pracy od 8.00 do 15.00, w soboty oraz pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.
Kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć, na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy,

jeżeli:

- osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności - forma przyjęcia oświadczenia
nie podlega dodatkowej opłacie skarbowej,

- osoba pragnie zawrzeć małżeństwo w innym wskazanym przez siebie miejscu, pod warunkiem, że miejsce to zapewnia zachowanie uroczystej formy zawarcia tego małżeństwa - forma przyjęcia oświadczenia podlega dodatkowej opłacie
w wysokości 1.000,00zł.

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno - prawne (ślub konkordatowy).

Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo przed duchownym, Kierownik USC, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie to traci moc po upływie 6 miesięcy od daty jego wydania.

Wydając zaświadczenie Kierownik USC informuje strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa. Małżeństwo przed duchownym zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu, a następnie Kierownik USC sporządzi akt małżeństwa. Duchowny zgodnie z przepisami prawa powinien w ciągu 5 dni od dnia złożenia przez nupturientów oświadczenia  dostarczyć do USC podpisane zaświadczenia. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.

WYKAZ STANOWISK, KTÓRYCH ZAJMOWANIE UPOWAŻNIA DO SPORZĄDZENIA ZAŚWIADCZENIA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART.1 § 2 i 3 KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

1. Kościół Katolicki: ordynariusz miejsca, proboszcz, administrator parafii, wikariusz w zastępstwie proboszcza, duchowny w zastępstwie proboszcza.

2. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny: biskup, proboszcz, wikariusz z upoważnienia proboszcza.

3. Kościół Ewangelicko-Augsburski: biskup, proboszcz, administrator, wikariusz.

4. Kościół Ewangelicko- Reformowany: wszyscy ordynowani duchowni.

5. Kościół Ewangelicko- Metodystyczny: pastor parafii.

6. Kościół Chrześcijan Baptystów: pastor.

7. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego: duchowni starsi.

8. Kościół Polskokatolicki: ordynariusz diecezji, proboszcz, administrator parafii.

9. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich: rabin, podrabia.

10. Kościół Starokatolicki Mariawitów: biskup naczelny, ordynariusz, biskup, proboszcz, administrator parafii.

11. Kościół Zielonoświątkowy: pastor.

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo składają osobiście pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Zapewnienie to składa się przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem.

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął w/w zapewnienia.

Niezbędne dokumenty:

Ważny dokumet tożsamości:
  • dowód osobisty
  • paszport

Cudzoziemiec dodatkowo:

  • odpis aktu urodzenia,

a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim:

  • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo nieistnienie.

Opłata skarbowa

Rejestracja aktu malżeństwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 84,00zł.
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem 1 miesiąca podlega opłacie skarbowej
w wyskości 39,00zł.

Opłaty skarbowej można dokonywać:

w kasie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Głogowskiego 3/5

lub

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: PKO BP SA
88 1020 2629 0000 9302 0341 0107
z dopiskiem „opłata skarbowa za ………….”

Opłatę skarbową od czynności dokonywanych przez obywateli polskich przebywających za granicą można dokonywać na międzynarodowy numer konta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5, (tzw. SWIFT) BPKO PL PW PL 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107.