UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Stanisław Smok - Audytor Wewnętrzny

 
Urząd Miasta
ul. Jana Głogowskiego 3/5, pok. 113
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 26 72 249

smok.stanislaw@um.ostrowiec.pl

Zadania na Stanowisku ds. Audytu Wewnętrznego:

 

1)Przygotowywanie na podstawie analizy ryzyka, w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta planu audytu wewnętrznego na rok następny.

2)Przeprowadzanie, w obszarach ujętych planem, audytów wewnętrznych

w Urzędzie Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.

3)Opracowywanie programów zadań audytowych.

4)Dokonywanie oceny kontroli zarządczej, pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności funkcjonujących systemów kontrolnych w Urzędzie Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy, poprzez:

a)przegląd ustanowionych mechanizmów oraz badanie wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,

b)ocenę przestrzegania przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych jednostki,

c)ocenę zabezpieczenia mienia jednostki,

d)ocenę efektywności i skuteczności przepływu informacji,

e)analizę sposobu identyfikacji i zarządzania ryzykiem.

5)Sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi Miasta oraz przedstawicielom jednostek audytowanych sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego wraz z proponowanymi zaleceniami i rekomendacjami.

6)Przeprowadzanie zadań poza planem, na wniosek Prezydenta Miasta lub z własnej inicjatywy - w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta.

7)Przeprowadzanie czynności i zadań sprawdzających sposób wykonania rekomendacji i wdrożenia zaleceń.

8)Wykonywanie czynności doradczych w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta lub jako część zadań audytowych związanych z badaniem kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych Gminy.

9)Przedstawianie Prezydentowi Miasta sprawozdania z wykonania planu za rok poprzedni.

10)Redagowanie zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny finansów Publicznych,

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności jednostek sektora finansów publicznych.

11)Wykonywanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.

12)Opracowywanie projektów procedur w zakresie działania audytu wewnętrznego.