UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
 Zbigniew Żak - Naczelnik Wydziału 


Urząd Miasta

ul. Jana Głogowskiego 3/5, pok. 100

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. +48 41 26 72 242


wknw@um.ostrowiec.pl

Referat Kontroli

Agnieszka Marzec - Wójcik - Kierownik Referatu

tel. +48 41 26 72 244, pok. 100

Stanowisko ds. kontroli

Inspektor Małgorzata Karp - tel. +48 41 26 72 240, pok. 100

 

Referat Nadzoru Właścicielskiego

Dagmara Majdak - Kierownik Referatu

tel.+48 41 26 72 288, pok. 215

 

Zadania realizowane w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego:


1) prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których Gmina posiada udziały, a w szczególności:
    a) analiza materiałów przedkładanych zgromadzeniu wspólników, w tym m.in.:
         − w zakresie zmian umowy spółki,
         − w zakresie zmian kapitału zakładowego,
         − w zakresie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów spółek za poprzedni rok obrotowy,
    b) opiniowanie przedkładanych projektów uchwał zgromadzenia wspólników,
    c) obsługa posiedzeń zgromadzń wspólników jednoosobowych spółek Gminy,
    d) analiza przekazywanych sprawozdań zarządów i rad nadzorczych spółek gminnych,
    e) sporządzanie analiz finansowych spółek gminnych na podstawie dokumentów przekazanych przez spółki,
    f) sporządzanie informacji dla Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczącej przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego,
   g) przygotowywanie projektów zarządzeń prezydenta miasta oraz projektów uchwał rady miasta w sprawach dotyczących spółek gminnych,
    h) współpraca przy tworzeniu strategii działania spółek z udziałem Gminy,
    i) współpraca z radami nadzorczymi spółek w zakresie nadzoru nad spółkami,
2) przedstawianie Prezydentowi Miasta, na początku każdego roku, do zatwierdzenia projektu „Rocznego planu kontroli”, skierowanego do realizacji przez rady nadzorcze spółek gminnych,
3) analiza sprawozdań składanych przez rady nadzorcze z wyników przeprowadzonych działań kontrolnych, wypracowywanie w tym zakresie wniosków i zaleceń,
4) prowadzenie cyklicznych kontroli spółek, w których Gmina posiada udziały w ramach indywidualnej kontroli wspólnika – Gminy
i w zakresie przez niego określonym,
5) sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli w ramach indywidualnej kontroli wspólnika, wypracowywanie w tym zakresie wniosków i zaleceń,
6) opiniowanie wniosków dot. zmian organizacyjnych jednostek gminnych i spółek z udziałem Gminy, dokonywanie oceny ich funkcjonowania spółek oraz wypracowywanie w tym zakresie stosownych wniosków,
7) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem spółek z udziałem Gminy oraz obejmowaniem przez Gminę udziałów lub akcji
w spółkach prawa handlowego,
8) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i przekształcaniem gminnych jednostek budżetowych,
9) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i przekształceniami gminnych zakładów budżetowych,
10) monitoring procesów likwidacyjnych i upadłościowych gminnych jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Gminy,
11) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, dzierżawą, najmem i użyczeniem środków trwałych stanowiących własność Gminy (z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oraz budynkowych),
12) wnioskowanie i przygotowywanie projektów rozwiązań w zakresie wykorzystania niezagospodarowanych środków trwałych Gminy (z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oraz budynkowych),
13) planowane i doraźne kontrole w jednostkach organizacyjnych Gminy,
14) opracowywanie wniosków wynikających z kontroli zmierzających do usprawnienia organizacji oraz zarządzania majątkiem przez kontrolowane jednostki,
15) rozliczanie i kontrolowanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom spoza sektora finansów publicznych.