UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

  • świadczeń opieki zdrowotnej,
  • instrumentów polityki na rzecz rodziny.

W/w ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. będzie przyjmował wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka.

Wsparcie, o którym wyżej mowa, będzie zapewnione na dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Stwierdza to w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.,

Jednorazowe świadczenie przysługuje, zgodnie z ustawą, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, co potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Nie dotyczy to osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia wzór wniosku oraz dokumentacji niezbędnej do sprawnej realizacji zadania.