Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie są uprawnione do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

I. Informacje ogólne:

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy w danym roku.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Nabór organizowany jest raz w roku najczęściej w okresie: listopad - grudzień, a osoby zgłoszone pracują w komisjach w kolejnym roku kalendarzowym.      

II. Wymagania stawiane Kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3) nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy
o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie;

III. Zadania komisji konkursowej:

z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja ocenia zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy, w tym m.in.:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Wypełnienie karty oceny merytorycznej.

Opisanie na karcie oceny merytorycznej zakresu koniecznych zmian kosztorysu i/lub zakresu rzeczowego zadania i/lub harmonogramy, w szczególności w przypadku proponowania mniejszej kwoty dotacji zapisanej w ofercie.

Rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru przez Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego.

IV. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej.

Do pracy w komisji konkursowej zaprasza się osoby zgłoszone, biorąc pod uwagę:

a) wybraną przez kandydata tematykę zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia i w ogłoszeniu konkursowym zgodną ze sferą zadań publicznych z art. 4 ust. 1 ustawy;

b) członkostwo we władzach organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3, która bierze udział w konkursie (wykluczenie organizacji, które złożyły oferty
w konkursie).

V. Miejsce złożenia dokumentów.

Zgłoszenia dokonuje się na załączonym formularzu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, pokój 107, I piętro.

VI. Termin składania zgłoszeń - podawany corocznie do publicznej wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych.

Formularz zgłoszenia