Burze z gradem

Data utworzenia 2021-05-18 12:00:01Ważne do 2021-05-18 20:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Adres:

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Świętokrzyska 22

Dyrektor:

mgr Magdalena Salwerowicz

Zastępca Dyrektora:

mgr Barbara Jakacka - Green

Zastępca Dyrektora:

 mgr Joanna Wierzbińska

Główny Księgowy:

mgr Karolina Strzelec

Elektroniczna skrzynka podawcza na ePUAP: /0sorh17w1x/skrytka

Godziny pracy MOPS:
od poniedziałku do czwartku: od godz. 7.00 do godz. 15.00
w piątki: od godz. 7.00 do godz. 16.00

adres e-mail biuro@mopsostrowiec.pl

Fax 41 265 22 51

 

Sekretariat MOPS

Piętro IV
tel. 41 276 76 00
od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 16.00
41 276 76 00

Kancelaria MOPS

Piętro III
tel. 41 276 76 20
od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 16.00

Składnie dokumentów i korespondencji

Dział Finansowo – Księgowy

Piętro III
od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 16.00
Dział księgowości nie udziela informacji świadczeniobiorcom MOPS

Kasa MOPS:

Parter
Obsługa interesanta: we wtorki godz. 9.15 – 13.30
przerwa godz. 11.45 – 12.00
W wyjątkowych sytuacjach w przypadku wpłat prosimy o kontakt z punktem informacyjnym lub pokojem 3.23 na III piętrze.

Numery rachunków bankowych
– rachunek bieżący – 75 1020 2629 0000 9202 0341 0487
– rachunek dochodów – 93 1020 2629 0000 9102 0341 0503

Dział Realizacji Świadczeń Pomocy Społecznej

Piętro II

Obsługa interesanta od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 - 15.00
w piątki godz. 7.00 - 16.00
Zasiłki stałe - tel. 41 276 76 31

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Piętro V

Obsługa interesanta: przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń Dobry Start  od poniedziałku do czwartku godz. od 10.00 do 14.00 oraz w piątek od 7.00 do 16.00 (w pokojach dyżurujących 15.00 - 16.00):
ul. Świętokrzyska 22 piętro V,

  • pokój 5.18 obsługuje nazwiska A-Kub,
  • pokój 5.15 obsługuje nazwiska Kuch-Rom,
  • pokój 5.12 obsługuje nazwiska Ron-Ź,
  • pokój 5.16 obsługuje osoby, gdzie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia Dobry Start będą przyjmowane w pokoju 5.13,

Koordynatorzy 41 276 76 58

Ponadto informujemy, że wszystkie wnioski w/w można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

 

Zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego
  • w pokoju 5.13 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • w pokoju 5.6 - obsługa dłużnika alimentacyjnego
  • w pokoju 5.14 - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjnego

 

 

Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych

Piętro II
Obsługa interesanta od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 16.00
Dodatek mieszkaniowy – 41 276 76 43
Dodatek energetyczny – 41 276 76 43
Stypendia szkolne – 41 276 76 17
Karta Dużej Rodziny – 41 276 76 17

Dział Pomocy Usługowej

piętro II pok. nr 2.15 i 2.18
od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 15:00
w piątki w godz. 7:00 – 16:00
tel. 41 276 76 61 i 41 276 76 61
lub pok. nr 2.13 i 2.14
od poniedziałku do czwartku
w godz. 7:00 – 9:00 i 14:00 – 15:00
w piątki w godz. 7:00 – 10:00 i 14:00 – 16:00
tel. 41 276 76 28 i 41 276 76 50
w sprawie udzielenia informacji i kierowania do domu opieki społecznej
pok. 2.16 i 2.17
od poniedziałku do czwartku
w godz. 7:00 – 15:00
w piątki w godz. 7:00 – 16:00
tel. 41 276 76 18 lub 41 276 76 25

Dział Pomocy Środowiskowej

Piętro I
Obsługa interesanta
tel. 41276 76 68
Pracownicy socjalni (spis telefonów w linku poniżej)
Obsługa interesanta od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 9.00, 14.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 9.00, 14.00 – 16.00
praca w terenie od poniedziałku do piątku
godz. 9.00 – 14.00

Kontakt do pracowników socjalnych wg ulic

(UWAGA !! w godzinach od 9.00 do 14.00 pracownicy socjalni pracują w terenie i mogą być niedostępni)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22 powołał:

Zespół d/s rodziny
tel. 41 2767662
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-9.00 i 14.00-15.00, w piątek w godz. 8.00-10.00 i 15.00-16.00

Zespół d/s osób bezdomnych
tel. 41 2767621
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-9.00 i 14.00-15.00, w piątek w godz. 8.00 – 10.00 i 15.00-16.00

Zespół d/s Asysty Rodzinnej
tel. 41 2767668
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-9.00 i 14.00-15.00, w piątek w godz. 8.00 – 10.00 i 15.00-16.00

 

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: BIP MOPS

Komunikacja elektroniczna

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019, poz. 700 z póżn. zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018, poz. 180) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  uruchomił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".
Najpopularniejszym i całkowicie darmowym rozwiązaniem jest nadzorowana przez Ministerstwo Cyfryzacji platforma ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wejść na stronę platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)  wypełnić dostępny na stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę bądź w oparciu o profil zaufany.
Po złożeniu elektronicznego dokumentu Nadawca otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Adres elektroniczna skrzynka podawcza Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na ePUAP: /0sorh17w1x/skrytka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018, poz. 2096 z późn. zm.), którego brzmienie jest następujące:
„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Ponadto zgodnie z  art. 63 § 3a ust. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego korespondencja w formie elektronicznej musi spełnić następujące wymogi:
„§3a Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.”

Z powyższego wynika, że korespondencja kierowana na adres poczty elektronicznej ośrodka (e-mail) powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Korespondencje bez takiego podpisu należy traktować jako nie podpisaną (anonim).