Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Świętokrzyska 22
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 276 76 00
fax: 41 265 22 51
e-mail: biuro@mopsostrowiec.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na ePUAP: /0sorh17w1x/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim: https://www.mopsostrowiec.4bip.pl

Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim: https://mopsostrowiec.pl/

Godziny pracy MOPS:

od poniedziałku do piątku: od godziny 7:00 do godziny 15:00

Sekretariat MOPS

Piętro IV
tel. 41 276 76 00

Kancelaria MOPS

Piętro III
tel. 41 276 76 20
Składnie dokumentów i korespondencji

Kasa MOPS

Parter
Obsługa interesanta: we wtorki w godzinach od 9:15 do 13:30
przerwa w godzinach od 11:45 do 12:00

W wyjątkowych sytuacjach w przypadku wpłat prosimy o kontakt z punktem informacyjnym lub pokojem 3.23 na III piętrze.

Numery rachunków bankowych
• 59 1090 2040 0000 0001 4742 3371 Rachunek bieżący
• 32 1090 2040 0000 0001 4742 3372 Rachunek dochodów

Dział Realizacji Świadczeń Pomocy Społecznej

Piętro II
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Wydawanie decyzji dotyczących zasiłków:

 • stałych i potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – pok. 2.7 tel. 41 276 76 31
 • celowych specjalnych, okresowych, dożywiania dorosłych, składanie wniosków i wydawanie zaświadczeń z pomocy społecznej - pok. 2.8 tel. 41 276 76 26
 • celowych, dożywiania dzieci, pobytu w mieszkaniu chronionym, składanie wniosków dot. wypłacania wynagrodzenia należnego opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznanego przez sąd – pok. 2.9 tel. 41 276 76 23
Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Piętro V

Obsługa interesanta: przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń Dobry Start od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00:

 • pokój 5.18 obsługuje nazwiska A-Kub,
 • pokój 5.6 obsługuje nazwiska Kuch-Rom,
 • pokój 5.12 obsługuje nazwiska Ron-Ź,
 • pokój 5.16 obsługuje osoby, gdzie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia Dobry Start będą przyjmowane w pokoju 5.13,
Koordynatorzy 41 276 76 58

Ponadto informujemy, że wszystkie wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

Wydawanie decyzji na poszczególne świadczenia będzie można odbierać na V piętrze zgodnie z podziałem literowym w następujących pokojach: 5.12, 5.15, 5.18.

Decyzje dotyczące świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie można odbierać na V piętrze w pokoju 5.13

Zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego

Piętro V

 • w pokoju 5.13 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczenia opiekuńczego, świadczenia wychowawczego - tel. 41 27 67 655
 • w pokoju 5.13 - obsługa dłużnika alimentacyjnego tel. 41 276 76 72
 • w pokoju 5.19 - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjnego tel. 41 276 76 09
Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych

Piętro V

 • Dodatek mieszkaniowy pokój 5.14 i 5.15 – tel. 41 276 76 43
 • Dodatek energetyczny pokój 5.14 i 5.15 – tel. 41 276 76 43
 • Stypendia szkolne pokój 5.14 i 5.15 – tel. 41 276 76 17
 • Karta Dużej Rodziny pokój 5.14 i 5.15 – tel. 41 276 76 17
Dział Pomocy Usługowej

Piętro II pok. nr 2.15 i 2.18
tel. 41 276 76 61 oraz 41 276 76 57
lub pok. nr 2.13 i 2.14
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 9:00 i 14:00 – 15:00
tel. 41 276 76 28 oraz 41 276 76 50

usługi opiekuńcze - pok. 2.16 i 2.17
tel. 41 276 76 18 lub 41 276 25

Dział Pomocy Środowiskowej

Piętro I i II

Obsługa interesanta tel. 41 276 76 68

Pracownicy socjalni (spis telefonów w linku poniżej)

Kontakt do pracowników socjlanych (pdf)

Obsługa interesanta od poniedziałku do czwartku godzinach 7:00 – 9:00 oraz 14:00 – 15:00

praca w terenie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00

Komunikacja elektroniczna

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j. z dnia 17.03.2017) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 t.j. z dnia 13.07.2015) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".
Najpopularniejszym i całkowicie darmowym rozwiązaniem jest nadzorowana przez Ministerstwo Cyfryzacji platforma ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wejść na stronę platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) wypełnić dostępny na stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę bądź w oparciu o profil zaufany.
Po złożeniu elektronicznego dokumentu Nadawca otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na ePUAP: /0sorh17w1x/skrytka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 27.06.2017), którego brzmienie jest następujące:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Ponadto zgodnie z art.63 § 3a ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 27.06.2017) korespondencja w formie elektronicznej musi spełnić następujące wymogi: „§3a Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

 1. być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 2. awierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.”

Z powyższego wynika, że korespondencja kierowana na adres poczty elektronicznej ośrodka (e-mail) powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Korespondencje bez takiego podpisu należy traktować jako nie podpisaną (anonim).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej, realizuje zadania własne Gminy, jak i zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej, a także zadania zlecone przez Gminę do MOPS, nienależące do pomocy społecznej.

Zadania własne Gminy należące do pomocy społecznej, realizowane przez MOPS:
 • Schronienie, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 • Domy pomocy społecznej
 • Zespół interdyscyplinarny
 • Praca socjalna
 • Asystent rodziny
 • Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej
 • Zasiłki stałe
 • Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe za osobę pobierającą świadczenia z pomocy społecznej
 • Mieszkanie chronione
 • Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 • Dożywianie dzieci, w tym realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu"
 • Usługi opiekuńcze
Zadania zlecone należące do pomocy społecznej, realizowane przez MOPS:
 • Zasiłki celowe w związku z klęską żywiołową lub ekologiczną
 • Zasiłki celowe, udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Opiekun prawny (za sprawowanie opieki przyznane przez sąd)
Zadania własne Gminy nienależące do pomocy społecznej, realizowane przez MOPS:
 • Pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla uczniów i zasiłki socjalne)
 • Dowożenie niepełnosprawnych dzieci do szkół
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zatrudnienie psychologów)
 • Dodatki mieszkaniowe
Zadania zlecone nienależące do pomocy społecznej, realizowane przez MOPS:
 • Dodatek energetyczny
 • Karta Dużej Rodziny
 • Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie od świadczeń

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone, wynikające z ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) oraz z wielu innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi, m.in.:

 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawy o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego,
 • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, itp.
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy o systemie oświaty,
 • ustawy – Prawo energetyczne w zakresie przyznawania odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej zryczałtowanego dodatku energetycznego,
 • ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa o zatrudnieniu socjalnym,
 • ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

W ramach realizacji powyżej wskazanych zadań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi postępowania administracyjne. Postępowania wszczynane są z urzędu (w przypadkach wskazanych ustawowo) lub na wniosek strony.
Wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego można składać pisemnie w siedzibie MOPS, tradycyjną drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej – z zachowaniem zasad składania pism drogą elektroniczną, za pośrednictwem skrzynki EPUAP lub ustnie do protokołu.

W przypadku świadczeń wychowawczych wniosek można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej oraz za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie empatia.mrpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii). Ponadto wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE).

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu jednakże termin zakończenia postępowania zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy.

W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych MOPS wydaje decyzje, postanowienia, zaświadczenia. W ustawowo wskazanych przypadkach postępowania mogą zakończyć się również wydaniem informacji lub pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
W sprawie skarg i wniosków Dyrektor i jego Zastępcy przyjmują interesantów w każdy piątek w godzinach 9.00 - 12.00