Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

Intensywne opady deszczu

Data utworzenia 2020-05-30 12:00:03Ważne do 2020-05-31 12:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczuPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Świadczeniami pomocy społecznej są:

 1. Świadczenia pieniężne:
  1. zasiłek stały
  2. zasiłek okresowy
  3. zasiłek celowyi specjalny zasiłek celowy
 2. Świadczenia niepieniężne:
  1. praca socjalna
  2. bilet kredytowany
  3. składki na ubezpieczenia zdrowotne
  4. składki na ubezpieczenia społeczne
  5. pomoc rzeczowa
  6. sprawienie pogrzebu
  7. poradnictwo specjalistyczne
  8. interwencja kryzysowa
  9. schronienie
  10. posiłek
  11. niezbędne ubranie
  12. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia
  13. spacjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
  14. mieszkanie chronione
  15. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
  16. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

W ramach świadczeń rodzinnych udzielana jest pomoc w postaci:

 1. zasiłku rodzinnego oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 3. świadczeń opiekuńczych:
  1. zasiłku pielęgnacyjnego
  2. świadczenia pielęgnacyjnego
  3. specjalnego zasiłku opiekuńczego
 4. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
 5. świadczenie rodzicielskie

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

W ramach pomocy osobom uprawnionym do alimentów udzielana jest pomoc w postaci:

 1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego