Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

Intensywne opady deszczu

Data utworzenia 2020-05-30 12:00:03Ważne do 2020-05-31 12:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczuPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Świętokrzyska 22
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 41 276-76-00
41 276-76-38

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie praw i wolności.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390):

- tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w tym:

 • opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców
  w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
 • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
 • tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy,
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 6. realizowanie działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 7. integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie.
Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski:
 1. Joanna Pikus- przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.
 2. Monika Orzech- zastępca przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.
 3. Stanisława Danuta Barańska- przedstawiciel Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa medycznego i Transportu Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 4. Małgorzata Kraus- przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowcu Św.
 5. Anna Wasilewska – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 6. Damian Łasak – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 7. Jan Bernard Malinowski- przedstawiciel Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.
 8. Anna Kara – przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.
 9. Halina Tomczyk- przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Św.
 10. Agnieszka Pastuszka-Rzepka- przedstawiciel Zespołu Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św.
 11. Marta Nowak-Niewiadomska- przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
 12. Katarzyna Sobczyk- przedstawiciel Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. Z o.o. w Ostrowcu Św.
 13. Michał Sitarski- przedstawiciel Straży Miejskiej w Ostrowcu Św.
 14. Antoni Maciejko- przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
 15. Kazimierz Burliga- przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej w Kielcach.

 

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

 • interwencji kryzysowej i wsparcia;
 • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy
  w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

 

 

Obowiązujące akty prawne

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390),
 2. KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2014-2020,
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ( Dz. U. Nr 28, poz. 146),
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. (Dz. U. Nr 50, poz. 259),
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz. U. Nr 81, poz. 448),
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. Nr 209, poz.1245),
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 201, poz. 1334).
 9. Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 r.
 10. Uchwała Nr XXII/137/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r.
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021.
 11. Uchwała NR XXIII/39/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r.
  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

Instytucje udzielające pomocy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: