Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Skład komisji:

Przewodniczący Komisji:
Jan Bernard Malinowski

Zastępca Przewodniczącego Komisji:
Małgorzata Kraus

Członkowie Komisji:

Zbigniew Moskalewicz
Krystyna Dziewięcka
Krzysztof Hapczyn
Ryszard Łojek
Leszek Pasek
Monika Gałązkiewicz
Urszula Uba
Dariusz Majewski
Monika Widerska – Irek
Hanna Szczepanek
Andrzej Pałka
Anna Wasilewska
Bożena Kotowska

Zadania i tryb pracy Komisji

Zgodnie z art.41 ust.3 oraz art.18 ust. 3a i 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań Komisji należy w szczególności:

1. inicjowanie działań w zakresie:

 • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu
  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem
  w charakterze oskarżyciela publicznego.

2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
3. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
4. kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizując ww. zadania, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • kieruje na wniosek lub z urzędu osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na badanie do lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • kieruje do sądu wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Poza ww. zadaniami Komisja wykonuje również inne zadania określone w  Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyskina 2021 rok w uchwale nr pdf XLI/135/2020 (4.63 MB)

Tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr  pdf V/121/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku. (332 KB)