Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Skład komisji

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Komisji:
Małgorzata Kraus

Zastępca Przewodniczącej Komisji:
Zbigniew Moskalewicz

Członkowie Komisji:

Stanisława Danuta Barańska
Krystyna Dziewięcka
Krzysztof Hapczyn
Małgorzata Krysa-Kowal
Ryszard Łojek
Leszek Pasek
Hanna Szczepanek
Urszula Uba
Paweł Walczyński
Anna Wasilewska
Monika Widerska – Irek
Magdalena Woźniak – Kaptur

Zadania i tryb pracy Komisji

Zgodnie z art.41 ust.3 oraz art.18 ust. 3a i 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań Komisji należy w szczególności:

1. inicjowanie działań w zakresie:

 • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu
  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem
  w charakterze oskarżyciela publicznego.

2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
3. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
4. kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizując ww. zadania, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • kieruje na wniosek lub z urzędu osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na badanie do lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • kieruje do sądu wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Poza ww. zadaniami Komisja wykonuje również inne zadania określone w pdf (519 KB) pdf Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 - 2020 (3.82 MB) pdf . (519 KB)

Tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Św.  pdf Nr IV/183/2015 (67 KB) z dnia 31.03. 2015 r. zmieniony pdf Zarządzeniem nr IV/286/2015 (26 KB) , pdf Zarządzeniem nr IV/75/2016 (52 KB) oraz pdf Zarządzeniem nr IV/115/2016. (350 KB)