Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Obsługa dodatków mieszkaniowych i energetycznych odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na ul. Świętokrzyskiej 22.
Wnioski można pobierać formie papierowej w pokoju 2.23


Wypełnione wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pok. 2.23 (2 piętro)

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie dodateku mieszkaniowego wraz z załącznikami

Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia


Wypełnione wnioski o dodatek energetyczny należy składać w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pok. 2.23 (2 piętro)

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (pdf)

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (docx)

Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz.180) dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych;
 • Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • Osobom mieszkającym w lokalach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Wymogiem przyznania dodatku jest zamieszkiwanie i prowadzenie gospodarstwa domowego w lokalu przez wszystkie osoby umieszczone we wniosku. Jeżeli osoba jest zameldowana w lokalu, ale w nim nie zamieszkuje, nie należy wpisywać jej do wniosku.
 
Do otrzymania dodatku uprawnione są gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
 
Jeżeli średni miesięczny dochód na osobę jest mniejszy niż 150% kryterium w gospodarstwie 1-osobowym lub 100% w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas udział własny gospodarstwa w pokryciu kosztów utrzymania mieszkania wynosi:

 • 15% miesięcznych dochodów gospodarstwa w gospodarstwie 1-osobowym;
 • 12% w gospodarstwie 2-4 osobowym;
 • 10% w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

Jeżeli miesięczny dochód na osobę wynosi 150-175% kryterium w gospodarstwie 1-osobowym lub 150-175% w gospodarstwie wieloosobowym, udział własny gospodarstwa w pokryciu kosztów utrzymania mieszkania wynosi:

 • 20% w gospodarstwie 1-osobowym;
 • 15% w gospodarstwie 2-4 osobowym;
 • 12% w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

 
 
Jeżeli miesięczny dochód na osobę jest większy niż 175% kryterium w gospodarstwie 1-osobowym lub 125% w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas ewentualnie wyliczony dodatek mieszkaniowy obniża się o nadwyżkę między osiągniętym miesięcznym dochodem na osobę, a kryterium ustawowym.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy złożyć w ostatnim miesiącu obowiązywania „starego” dodatku.

Wysokość dodatku wylicza się jako różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na powierzchnię normatywną a kwotą, którą rodzina musi pokryć z własnych dochodów.
Jeżeli mieszkanie nie jest wyposażone w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu ziemnego, wówczas przysługuje ryczałt na zakup opału.
 
Wysokość dodatku łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu. Rada gminy w drodze uchwały może podwyższyć lub obniżyć powyższy wskaźnik nie więcej niż o 20 punktów procentowych. W naszej gminie zadecydowano, że dodatek mieszkaniowy nie może być wyższy niż 50% wspomnianych wydatków
 
Wydanie decyzji może być poprzedzone wywiadem środowiskowym. W przypadku stwierdzenia rażących dysproporcji lub odmowy złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, odmawia się przyznania dodatku.

Jeżeli osoba przez okres dwóch miesięcy nie opłaca kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy czynszem, a dodatkiem, wówczas wstrzymuje się dodatek. Po uregulowaniu należności, co potwierdzi zaświadczenie od zarządcy budynku, dodatek mieszkaniowy zostaje odblokowany.

W przypadku najemców mieszkań płacących czynsz najmu, czyli tzw. "odstępne" Ośrodek prosi o potwierdzenie , czy z tutułu czynszu najmu, właściciel mieszkania odprowadza podatek dochodowy. Aby uduwodnić, iż podatek ten jest odprowadzany, Ośrodek prosi o następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie właściciela lokalu, że odprowadza podatek i kopię oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania złożonego w Urzędzie Skarbowym lub
 2. Oświadczenie właściciela lokalu, że odprowadza podatek i PIT potwierdzający jego odprowadzanie lub
 3. Oświadczenie właściciela lokalu, że odprowadza podatek i kopie potwierdzenia jego zapłaty.

Powyższy wymóg nie dotyczy osób wynajmujących mieszkania bezpośrednio od Zakładu Usług Miejskich, Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz spółdzielni mieszkaniowych.

 

Dodatek energetyczny

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755), od 1 stycznia 2014r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Zgodnie z ustawą, adresatem dodatku energetycznego jest odbiorca wrażliwy energii elektrycznej, czyli osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 1. posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 2. złożyć wniosek (podanie) o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną kopią umowy kompleksowej lub kopią umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
 3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Prosimy również o dołączenie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy oraz w przypadku wypłaty świadczenia na konto bankowe – numeru rachunku bankowego.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (Monitor Polski z 2020 r., poz. 374) wysokość dodatku energetycznego od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi odpowiednio dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł/miesiąc,
 2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł/ miesiąc,
 3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł/miesiąc.

 

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

W naszym mieście dodatki energetyczne wypłacane są na rachunki bankowe wnioskodawców.

Zaniechano poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego oraz poboru podatku dochodowego od świadczenia.

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 22, w godzinach od 7.00 do 15.00 (pokój nr 2.23 II piętro) tel. (041) 276-76-43.