Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii.

Realizacja zadań profilaktycznych wynika z uchwały Nr V/13/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 rok z późn. zm. oraz uchwały Nr LII/113/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018-2020 z poźn. zm.      

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski prowadzi poradnictwo i konsultacje dla osób uzależnionych oraz prowadzi profilaktyczną działalność informacyjno – edukacyjną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

W roku 2019 r. na zlecenie gminy Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi:

- PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin w Centrum Aktywności Obywatelskiej
ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec Św. II piętro, pok. 21; w ramach których psycholog, prawnik i specjalista terapii uzależnień/specjalista profilaktyki uzależnień pełnią bezpłatne dyżury.

Podstawowe zadania punktu konsultacyjnego:

  •  motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych;
  • motywowanie osób używających substancji psychoaktywnych ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru używania;
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy podtrzymujące);
  • udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji pozyskania informacji
    o przemocy domowej w celu jej powstrzymania;
  • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
  • gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji
    z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodzin.

- GRUPOWE SPOTKANIA EDUKACYJNO - INFORMACYJNE dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Więcej informacji oraz harmonogramy na stronie: www.arl.ostrowiec.pl

Przy Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której głównym zadaniem jest prowadzenie postępowań związanych z leczeniem odwykowym.

 

document Procedura postępowania w związku z wnioskiem o leczenie odwykowe (34 KB)