Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Realizacja zadań profilaktycznych wynika z uchwały Nr XXV/157/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 rok oraz uchwały Nr LII/113/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018-2020 z poźn. zm.      

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski prowadzi poradnictwo i konsultacje dla osób uzależnionych oraz prowadzi profilaktyczną działalność informacyjno – edukacyjną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

W roku 2020 r. na zlecenie gminy Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi:

- PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin w Centrum Aktywności Obywatelskiej
ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec Św. II piętro, pok. 21; w ramach których psycholog i specjalista terapii uzależnień/specjalista profilaktyki uzależnień pełnią bezpłatne dyżury.

Podstawowe zadania punktu konsultacyjnego:

 • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych;
 • motywowanie osób używających substancji psychoaktywnych ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru używania;
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy podtrzymujące);
 • udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji pozyskania informacji
  o przemocy domowej w celu jej powstrzymania;
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
 • gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji
  z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodzin.

- GRUPOWE SPOTKANIA EDUKACYJNO - INFORMACYJNE dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Więcej informacji oraz harmonogramy na stronie: www.arl.ostrowiec.pl

Przy Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której głównym zadaniem jest prowadzenie postępowań związanych z leczeniem odwykowym.

 

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO

 • należy w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, pokój 109, złożyć do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wniosek o potrzebie podjęcia czynności w zakresie zobowiązania do poddania leczeniu odwykowemu osoby pijącej;
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Komisja) zwraca się z prośbą do Komendy Powiatowej Policji o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w zakresie ustalenia zachodzenia przesłanek uzasadniających występowanie do Sądu z wnioskiem o zobowiązanie do poddania leczeniu odwykowemu;
 • na podstawie wypełnionego wniosku Komisja wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się na tzw. rozmowę motywującą do leczenia. Termin zgłoszenia się na rozmowę określony jest w zaproszeniu, które przesyłane jest listem poleconym;
 • osoba, która dowolnie podejmie leczenie w wybranym przez siebie ośrodku, zobowiązana jest do zgłoszenia się na posiedzenie Komisji z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym uczęszczanie na terapię. Takie osoby zawsze są informowane, że
  w przypadku zaprzestania leczenia i zaniedbania dostarczania zaświadczeń
  o kontynuacji leczenia, sprawa zostanie skierowana do Sądu;
 • osoba, która oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia, kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania o uzależnieniu. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed Komisją jest zamykana. Jeżeli - mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie - osoba odmawia leczenia, sprawa zostaje skierowana do Sądu.

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest również uruchamiana w następujących przypadkach:

 • wtedy, gdy osoba, która zgodziła się na badanie przez biegłych, nie zgłosi się na nie, Komisja również kieruje sprawę do Sądu – Komisja bowiem nie ma możliwości zmuszenia kogokolwiek do badania, natomiast uprawnienie takie przysługuje Sądowi;
 • do Sądu sprawa kierowana jest wtedy, gdy osoba w ogóle nie zgłosi się na rozmowę motywacyjną (wezwania na rozmowę wysyłane jest listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i jest dwukrotnie awizowane przez Pocztę);
 • w przypadku, gdy osoba zgłosi się na wezwanie Komisji i oświadczy od razu, że nie zgadza się na badanie przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie, sprawa również jest kierowana do Sądu.