Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi, funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Placówka obejmuje wsparciem i pomocą osoby z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego po kryzysach psychicznych, będące pod opieką lekarza psychiatry.
Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi dla 36 osób. W placówcw realizowany jest program wspierająco-aktywizujący, którego celem jest optymalne usamodzielnienie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi.

KONTAKT

Adres: Ostrowiec Świętokrzyski Osiedle Pułanki 10

Kontakt: tel. 41 263 21 57 wew. 22,   534 857 979
            fax. 41 263 21 57
Adres e-mail: sds@mopsostrowiec.pl

Godziny funkcjonowania:
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00- 16.00 ,
z tym że zajęcia z uczestnikami odbywają się  w godzinach. 8.30 – 16.00.


ZAJĘCIA I TRENINGI PROWADZONE W ŚDS

Praca z Uczestnikami w placówce przebiega z podziałem na dwie grupy: podstawową i zaawansowaną. Zajęcia i treningi realizowane są w formie indywidualnej i grupowej, dostosowywane do istniejących potrzeb i deficytów oraz aktualnego stanu zdrowia poszczególnych Uczestników. Usługi ŚDS obejmują w szczególności:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu tj.:
   - trening dbałości o wygląd zewnętrzny
   - trening nauki higieny
   - trening kulinarny,
   - treningumiejętności praktycznych
   - trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 4. poradnictwo i terapię psychologiczną,
 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych i niezbędną opiekę,
 7. terapię ruchową,
 8. posiłki w ramach treningu kulinarnego,
 9. edukację zdrowotną wraz z treningiem aktywnego udziału w leczeniu farmakologicznym,
 10. konsultacje i opiekę lekarza psychiatry,
 11. monitorowanie stanu zdrowia psychicznego,
 12. terapię zajęciową,
 13. arteterapię w tym:
   - muzykoterapia,
   - poezja,
   - rękodzieło,
   - zajęcia plastyczne,
   - zajęcia teatralne,
 14. zajęcia z obsługi komputera,
 15. zajęcia kulturalno-rekreacyjne i oświatowe,
 16. pracę z rodzinami,
 17. zajęcia dla osób z podwójną diagnozą.
INFORMACJE DLA OSÓB CHĘTNYCH

Przebieg przyjęcia do Ośrodka:

Uczestnik przyjmowany jest do ŚDS na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22.

 • Przed przyjęciem do ŚDS, osoba zainteresowana przychodzi do ośrodka, celem zapoznania się z placówką jak również z zasadami pobytu. Pracownik ośrodka przekazuje osobie zainteresowanej i/lub jej opiekunowi informacje o zasadach funkcjonowania Domu, zakresie usług jak i ewentualnej odpłatności za ośrodek, zależnej od wysokości dochodu.
  Po wyrażeniu zgody przez osobę zainteresowaną i/lub jej opiekuna na korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS ustala się termin rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz informuje o niezbędnych dokumentach.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS. Uczestnicy niepełnosprawni ruchowo powinni na zaświadczeniu posiadać informację o sprawności w zakresie samodzielnego poruszania się.
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS i/lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/ jeżeli osoba takie posiada/,
 • dokumenty, na podstawie których ustalona zostanie sytuacja materialna,
 • dokumenty dotyczące przebiegu leczenia inne niż zaświadczenie od lekarza psychiatry (o ile takie posiada).

W wyznaczonym terminie pracownik socjalny MOPS przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy oraz ustala aktualną sytuację socjalno – bytową osoby w jej miejscu zamieszkania. Podczas wywiadu osoba zainteresowana składa wniosek o korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OŚRODEK

Odpłatność za usługi w ośrodku wynosi 5% kwoty dochodu uczestnika samotnie gospodarującego lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, ale tylko w sytuacji jeżeli dochód uczestnika samotnie gospodarującego lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego,

INFORMACJE O WYDARZENIACH KULTURALNO – REKREACYJNYCH

W ŚDS organizowane są również imprezy okolicznościowe z czynnym udziałem uczestników tj., Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Grill majowy, obchody imienin i urodzin uczestników, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc itp. Ponadto przynajmniej raz w roku organizowana jest wycieczka dla uczestników ŚDS i Klubu „Trzykrotka”. Organizowane są również wyjścia do lokalnych Ośrodków kulturalnych tj., Biura Wystaw Artystycznych, Muzeum w Częstocicach, itp.

KLUB TRZYKROTKA

Przy placówce funkcjonuje Środowiskowy Klub „Trzykrotka” przeznaczony dla byłych Uczestników ŚDS. Jest on kolejnym ogniwem wsparcia, którego naczelnym celem jest podtrzymywanie efektów rehabilitacji psychospołecznej prowadzonej w ŚDS i zapobieganie marginalizacji i stygmatyzacji osób chorych i członków ich rodzin. Klub przeznaczony jest dla 15 osób niezależnie od statusu materialnego, pozostających pod stałą kontrolą psychiatryczną, z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Klub „ Trzykrotka” funkcjonuje pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-16.00.

Przynależność do Klubu jest dobrowolna. Korzystanie z  Klubu jest nieodpłatne i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Klub nie posiada odrębnych pomieszczeń, wszystkie zadania realizowane są na bazie pomieszczeń i sprzętu ŚDS.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN

Kierowana jest do rodzin Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu „Trzykrotka”. Dodatkowo członkowie rodzin mogą uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez placówkę. Spotkania Grupy Wsparcia mają charakter cykliczny. W ramach spotkań organizowane są zajęcia psychoedukacyjne. Działania te dają: możliwość wspólnych spotkań, wsparcie w pokonywaniu trudności oraz wymiany doświadczeń na temat radzenia sobie z chorobą bliskiej osoby.

Spotkania odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 14.30.


KADRA

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowcu Św. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę w skład której wchodzą:

 • kierownik,
 • starsza pielęgniarka,
 • psycholog,
 • muzykoterapeuta,
 • rehabilitant,
 • terapeuta zajęciowy,
 • terapeuta,
 • opiekunowie,
 • pracownik gospodarczy.