Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Oparcie  społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczy  Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” typ A, B i C, z siedzibą ul. Iłżecka 33. ŚDS jest dziennym ośrodkiem  dla osób pełnoletnich obojga płci. Placówka obejmuje wsparciem i pomocą osoby z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego po kryzysach psychicznych, będące pod opieką lekarza psychiatry, a także osoby  z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza w stopniu głębokim, znacznym
i umiarkowanym. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi dla 70  osób. W placówce  realizowany jest program wspierająco-aktywizujący, którego celem jest :

a)        optymalne usamodzielnienie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi,

b)        tworzenie oparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością  intelektualną i ich rodzin, w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.

 

KONTAKT

Adres: Ostrowiec Świętokrzyski ul. Iłżecka 33

Kontakt: tel/fax 41 262 70 47

Adres e-mail: przystan@sdsostrowiec.pl 

www: arl.ostrowiec.pl/bip/zor

Godziny funkcjonowania:
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00- 15.00 


ZAJĘCIA I TRENINGI PROWADZONE W ŚDS

Praca z Uczestnikami chorymi psychicznie ( ŚDS typ A ) przebiega z podziałem na dwie grupy: podstawową i zaawansowaną w placówce na Os. Pułanki 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Zajęcia i treningi realizowane są w formie indywidualnej i grupowej, dostosowywane do istniejących potrzeb i deficytów oraz aktualnego stanu zdrowia poszczególnych Uczestników. Usługi ŚDS dla osób chorych psychicznie ( typ A ) obejmują w szczególności:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu tj.:
   - trening dbałości o wygląd zewnętrzny
   - trening nauki higieny
   - trening kulinarny,
   - treningumiejętności praktycznych
   - trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 4. poradnictwo i terapię psychologiczną,
 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych i niezbędną opiekę,
 7. terapię ruchową,
 8. posiłki w ramach treningu kulinarnego,
 9. edukację zdrowotną wraz z treningiem aktywnego udziału w leczeniu farmakologicznym,
 10. konsultacje i opiekę lekarza psychiatry,
 11. monitorowanie stanu zdrowia psychicznego,
 12. terapię zajęciową,
 13. arteterapię w tym:
   - muzykoterapia,
   - poezja,
   - rękodzieło,
   - zajęcia plastyczne,
   - zajęcia teatralne,
 14. zajęcia z obsługi komputera,
 15. zajęcia kulturalno-rekreacyjne i oświatowe,
 16. pracę z rodzinami,
 17. zajęcia dla osób z podwójną diagnozą.
 

Wsparcie społeczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ( w tym ze sprzężeniami ) oraz osób z zaburzeniami psychicznymi ( typ B i C ) realizowane w siedzibie  ŚDS ul. Iłżecka 33 w Ostrowcu Świętokrzyskim przebiega również w formie usług specjalistycznych dostosowanych do istniejących potrzeb deficytów  i stanu zdrowia uczestników i obejmują  w szczególności :

1)        trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening umiejętności praktycznych, trening kulinarny, trening gospodarowania własnymi środkami  finansowymi,

2)        trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestników z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie  zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,

3)        trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych
i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami
w komunikacji werbalnej,

4)        trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich
i kulturalnych,

5)        wsparcie  psychologiczne i terapeutyczne,

6)        pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

7)        pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych  w tym: uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do podmiotów leczniczych,

8)        niezbędną opiekę,

9)        terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,

10)    inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy,

11)    zapewnienie uczestnikom zamieszkałym na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego bezpłatnego transportu tj. dowożenie i odwożenie do/z  ŚDS z/do ich miejsca zamieszkania (pobytu),

12)    zapewnienie wszystkim uczestnikom spożywania posiłków w ramach standardu funkcjonowania ŚDS typ B i C  sporządzonych w kuchni ŚDS:

a)      jednego gorącego posiłku – uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny,

b)      całodobowego wyżywienia – uczestnikom skierowanym na pobyt całodobowy.

TRYB KIEROWANIA DO ŚDS

Przebieg przyjęcia do Ośrodka:

Uczestnik przyjmowany jest do ŚDS na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22.

·                     przed przyjęciem do ŚDS, osoba zainteresowana przychodzi do ośrodka, celem zapoznania się z placówką jak również z zasadami pobytu. Pracownik ośrodka przekazuje osobie zainteresowanej i/lub jej opiekunowi informacje o zasadach funkcjonowania Domu, zakresie usług, jak i ewentualnej odpłatności za ośrodek, zależnej od wysokości dochodu.

Po wyrażeniu zgody przez osobę zainteresowaną i/lub jej opiekuna na korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS ustala się termin rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz informuje o niezbędnych dokumentach.

Wymagane dokumenty:

·                     zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych i/lub niepełnosprawności intelektualnej,

·                     zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS. Uczestnicy niepełnosprawni ruchowo powinni na zaświadczeniu posiadać informację o sprawności w zakresie samodzielnego poruszania się.

·                     orzeczenie lekarza orzecznika ZUS i/lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/ jeżeli osoba takie posiada/,

·                     dokumenty, na podstawie których ustalona zostanie sytuacja materialna,

·                     dokumenty dotyczące przebiegu leczenia inne niż zaświadczenie od lekarza psychiatry (o ile takie posiada), zwłaszcza dotyczy to osób  dodatkowo chorujących na schorzenia : np. neurologiczne, okulistyczne, laryngologiczne, itp.

W wyznaczonym terminie pracownik socjalny MOPS przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy oraz ustala aktualną sytuację socjalno – bytową osoby w jej miejscu zamieszkania. Podczas wywiadu osoba zainteresowana składa wniosek o korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OŚRODEK

Odpłatność za usługi w ośrodku wynosi 5% kwoty dochodu uczestnika samotnie gospodarującego lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, ale tylko w sytuacji jeżeli dochód uczestnika samotnie gospodarującego lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego.

INFORMACJE O WYDARZENIACH KULTURALNO – REKREACYJNYCH

W ŚDS organizowane są również imprezy okolicznościowe z czynnym udziałem uczestników tj., Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Grill majowy, obchody imienin i urodzin uczestników, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc itp. Ponadto przynajmniej raz w roku organizowana jest wycieczka dla uczestników ŚDS i Klubu „Trzykrotka”. Organizowane są również wyjścia do lokalnych Ośrodków kulturalnych tj., Biura Wystaw Artystycznych, Muzeum w Częstocicach, itp.

KLUB TRZYKROTKA

Przy placówce funkcjonuje Środowiskowy Klub „Trzykrotka” przeznaczony dla byłych Uczestników ŚDS ( typ A )  Jest on kolejnym ogniwem wsparcia, którego naczelnym celem jest podtrzymywanie efektów rehabilitacji psychospołecznej prowadzonej w ŚDS i zapobieganie marginalizacji i stygmatyzacji osób chorych i członków ich rodzin. Klub przeznaczony jest dla 15 osób niezależnie od statusu materialnego, pozostających pod stałą kontrolą psychiatryczną, z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Klub „ Trzykrotka” funkcjonuje pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-16.00.

Przynależność do Klubu jest dobrowolna. Korzystanie z Klubu jest nieodpłatne i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Klub nie posiada odrębnych pomieszczeń, wszystkie zadania realizowane są na bazie pomieszczeń i sprzętu ŚDS.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN

Kierowana jest do rodzin Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy ( typ A ) i Klubu „Trzykrotka”. Dodatkowo członkowie rodzin mogą uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez placówkę. Spotkania Grupy Wsparcia mają charakter cykliczny. W ramach spotkań organizowane są zajęcia psychoedukacyjne. Działania te dają: możliwość wspólnych spotkań, wsparcie w pokonywaniu trudności oraz wymiany doświadczeń na temat radzenia sobie z chorobą bliskiej osoby.

Spotkania odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 14.30.


KADRA

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowcu Św. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę w skład której wchodzą:

 • pielęgniarki.,
 • psycholodzy,,
 • muzykoterapeuta,
 • rehabilitant,
 • terapeuta zajęciowy,
 • terapeuta,
 • opiekunowie,