UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 

Rada Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zmian.), określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

Program, o którym mowa wyżej obejmuje:

  1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
  2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
  3. odławianie bezdomnych zwierząt,
  4. obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt, w schroniskach dla zwierząt,
  5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
  6. usypianie ślepych miotów,
  7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
  8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Program opieki nad zwierzetami na 2017