Uchwała  nr   Xv / 148 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 lipca 1999r.

 

 

w sprawie: opracowania programu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art. 90 ust. l i 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U.z 1994r Nr 49,poz.l96 ,Dz.U. z 1995r. Nr 90,poz.446,Nr 141,poz. 692, z 1996. Nr 106,poz.496: Nrl32,poz.622, z 1997 Nr 46,poz 296, Nr 96,poz.592 i Nr 121, poz.770,Nr 133,poz.885 oraz z 1998r. Nr 106 poz. 668 ); art. art. 7 ust. l pkt l i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996r. Nr 13,poz.74 i Nr 58,poz.261,Nr 106 poz. 496,Nr 132, Dz.U. z 1997 Nr 9,poz.43, Nr 106 poz.679,Nr 107 poz. 686,Nr 113 póz. 734 i Nr 123,poz. 775 i z 1998r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 ) w związku z uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie polityki ekologicznej/M.P.Nr 18,poz. 118) oraz Globalnym Programem Działań zawartych w Agendzie 21 przyjętym podczas konferencji w RIO de Janerio 92 Rada Miejska Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

Przystąpić do opracowania programu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska (strategii rozwoju) w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski wynikającego z polityki ekologicznej Państwa

 

§ 2

Program,o którym mowa w ust. l będzie opracowany zgodnie z zaleceniami AGENDY 21 -Globalnego Programu Działania przyjętego na szczycie Ziemi w Rio de Janerio w 1992r. oraz PROJECTEM UMBRELLA - krajowym programem pomocy konsultingowej.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem powzięcia.