Uchwała  nr   XXXI/502/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 listopada 2000 r.

 

w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego

 

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 1 5 ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 Nr 132; poz. 662; Dz.U. z 1997 Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775; Dz.U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1 126) w związku z art. 90 ust. l i ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49 poz. 196; Dz.U. z 1995 r. Nr 90 poz. 446, Nr 141 poz. 692, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; Dz.U. z 1997 nr 46 poz. 296, Nr 96 poz. 592 i Nr 121 poz. 770, Nr 133 poz. 885; Dz.U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668; Dz.U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178; Dz.U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136 i Nr 48 poz. 552), w związku z uchwałą Nr XV/1 48/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 lipca 1999 w sprawie opracowania programu zrównoważonego rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego, Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1

1. Przyjmuje się Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Święto-

krzyski -zwaną dalej Strategią, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2. Strategia opracowana została we współpracy ze społecznością lokalną oraz Programem Umbrella z pomocą którego będzie wdrażana, przy udziale środków pomocowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

§2

Określone w Strategii zasady, cele i działania na rzecz rozwoju Gminy stanowią wytyczne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostro­wiec Świętokrzyski.

 

§3

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzy­skiego.

2. Zarząd Miasta przedkładał będzie Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji przyjętej Strategii jeden raz w roku.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik 1