Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXI/502/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30.11.2000 r.

 

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

GMINY MIEJSKIEJ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

 

Opracowana zgodnie z zaleceniami Agendy 21

 

Ostrowiec Świętokrzyski, czerwiec 2000

 

Dokument przygotowano w ramach pomocy konsultingowej programu Umbrella Project "Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju w gminie zgodnie z zaleceniami Agendy 21"

 

Umbrella Project jest organizacją działającą od 1990 r., powołaną przez rząd RP oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) do udzielenia pomocy doradczej. Umbrella świadczy usługi konsultingowe i szkoleniowe w zakresie zarządzania. Zajmuje się między innymi tworzeniem strategii zrównoważonego rozwoju lokalnego (Agenda 21 Organizacji Narodów Zjednoczonych) oraz wdrażaniem i doskonaleniem systemów zarządzania.

 

UNDP Umbrella Project Aleja Niepodległości 186 00-926 Warszawa tel. (0-22) 628-36-24 fax. (0-22) 629-95-66

 

Zespół konsultantów Umbrella Project:

Zenon Sobowiec Marian Stani

konsultant koordynator konsultant branżowy

Opinia wewnętrzna:

Prof. Tadeusz Borys

 

 

Szanowni Państwo

 

Przedstawiamy Państwu Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miejskiej Ostrowiec Świętokrzyski, która jest pierwszym etapem budowy w naszym mieście lokalnej Agendy 21, jako programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.

Prezentowany dokument określa najważniejsze cele i zadania, które trzeba wykonać aby poprawić warunki życia mieszkańców. Jego realizacja doprowadzi do przekształcenia naszego miasta w prężny ośrodek gospodarczo-turystyczny przyjazny mieszkańcom i środowisku, bezpieczny i gościnny. Zapewnienie wysokiego poziomu życia społeczności lokalnej jest celem nadrzędnym strategii.

Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Ostrowca Świętokrzyskiego powstała w wyniku wielomiesięcznej pracy zespołu opracowującego ten dokument. W jego skład wchodzili przedstawiciele samorządu gminy, organizacji pozarządowych, biznesu, różnych instytucji i lokalnych liderów. Praca ta wspierana była przez konsultantów Umbrella oraz mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że efekty wdrażania opracowanej strategii będą widoczne już w najbliższych latach. Jednak realizacja przedstawionej wizji miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wymaga dużego zaangażowania nie tyko samorządu miasta, ale również wszystkich mieszkańców. Wiek XXI stawia przed nami nowe wyzwania, którym powinniśmy sprostać oraz nowe szansę, które powinniśmy wykorzystać.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

WSPÓŁTWÓRCY STRATEGII

 

OSOBY UCZESTNICZĄCE W PRACACH NAD STRATEGIĄ

 

1. Bałczewska Danuta

2.  Banaszek Marian

3.    Baran Marian

4.    Bednarek Beata

5.   Biełas Jerzy

6.    Broda Andrzej

7.    Cędzikowski Tadeusz

8.    Czarnecka Danuta

9.    Dębniak Marzena

10. Dróżdż Roman

11. Durak Tadeusz

12. Dzikowski Roman

13. Fudalej Hanna

14. Fulara Stanisław

15. Gałązkiewicz Aleksandra

16. Gawron Janusz

17. Giermasiński Maciej

18. Ginter Aleksandra

19. Ginter Juliusz

20. Górnisiewicz Andrzej

21. Grabowiec Krzysztof

22. Gruszka Krzysztof

23. Irski Kazimierz

24. Janiszeski Lech

25. Jedlikowski Michał

26. Kacuga Waldemar

27. Kałuża Tomasz

28. Karbowniczek Stanisław

29. Kargulewicz Wiesław

29. Karcz Iwona

30.Kizner Stanisław

31.Kluba Barbara

32. Kojder Józef

33. Kołbuc Ryszard

34. Kopański Jarosław Piotr

35. Kostkowski Władysław

36. Kośla Zbigniew

37. Kotasiak Wojciech

37.Kowalski Andrzej

38. Krysa-Kowal Małgorzata

39. Kuba Jarosław

40. Kurek Joanna

41. Kuszewski Maciej

42. Kwaśniewicz Władysław

43. Lewandowski Wacław

44. Loranty Zofia

45. Łasak Emilia

46. Łępicz Longin

47. Majewska Elżbieta

48. Majdak Dagmara

49. Maciejko Antoni

50. Maj Jan

51. Maj Wiesława

52. Majcherkiewicz Jacek

53. Mieczyńska Lidia

54. Mierzejewska Ewa

55. Moskalewicz Zbigniew

56. Moskwa Andrzej

57. Mrugała Romuald

58. Nowak Marek

59. Nowak Romuald

60. Pająk Halina

61. Parszowski Janusz

62. Pastuszko Krystyna Alicja

63  Pawlik Zbigniew

64 Pękała Zbigniew 65. Pietrzyk Andrzej 66-Pocheć Zofia

67.Pocheć Tadeusz

68. Połoński Henryk

69. Post Robert

70. Puchała Justyna

71. Rogala Lech

72. Ronduda Andrzej

73. Rutkowski Krzysztof

74. Semeniuk Wlasysław

74. Sidor Andrzej

75. Sielecki Juliusz

76. Sienniak Jolanta

77. Składanowski Piotr

78. Skrzypczyński Janusz

79. Słowik Grażyna

80. Smyl Teresa

81. Sobolak Aldona

82. Sobolak Jacek

83. Sobowiec Zenon

84. Sołtys Jan Robert

85. Stachowicz Jan 56. Stani Marian 87. Staniek Kazimierz i. Stupnicki Jerzy

89. Suska Stefan

90. Swat Wacław

91. Szczypkowski Andrzej

92. Szlezyngier Leszek

93. Szostak Jan

94. Ścibisz Leszek

95. Ścibisz Władysław

96. Śledziński Bruno

97. Szeląg Beata

98.Taniewski Krzysztof

99.Targowski Krzysztof

100.    Tąporowska Agata

101.    Tuliszka Witold

102.    Toś Mieczysław

103.    Turczyński Wojciech

104.    Tyburczy Józef

105.    Walerowicz Wiesław

106.    Waszka Zygmunt

107.    Wałęsie Paweł

108.    Wąsik Piotr

109.    Wesołowski Mariusz

110.    Wilczyńska Barbara

111.    Wodyński Stanisław

112.    Wójcik Tomasz

113.    Wójtowicz Stanisław

114.    Wrona Jerzy

115.    Wrona Małgorzata

116.    Wykrota Paweł

117.    Zagadzajski Mirosław

118. Żelazny Andrzej

 

Spis treści

 

1.      Proces tworzenia strategii i jego uczestnicy                                                            str.   6

1.1     Miejsce strategii w lokalnej Agendzie 21                                                                    str.  6

1.2    Przebieg prac nad strategią                                                                                          str.  9

1.3    Struktura strategii                                                                                                        str.   15

2.      Ogólna charakterystyka gminy i jej misji                                                               str.   16

3.      Strategiczny kierunek rozwoju gminy                                                                     str.  21

3.1     Wizja przyszłości gminy                                                                                              str.  21

3.2    Cel nadrzędny i cel główny strategii                                                                             str.  25

3.3    Analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju                                        str.  26

gminy

4.     Plan operacyjny strategii - problemy, cele szczegółowe oraz ich

realizacja                                                                                                                           str.  28

4.1     Środowisko                                                                                                               str.  28

4.2    Gospodarka                                                                                                               str.  49

4.3     Sfera społeczna                                                                                                         str.  65

4.4    Infrastruktura techniczna                                                                                             str.  79

4.5    Zarządzanie gminą                                                                                                   str.  93
5.      Zarządzanie realizacją strategii                                                                              
str.   102

5.1    Instrumenty realizacji                                                                                                  str.   102

5.2    Monitoring strategii                                                                                                     str.   103

5.3    System aktualizacji strategii                                                                                         str.   111

6.     Zalecenia do planu przestrzennego zagospodarowania                                           str.   112

7.      Źródła finansowania inwestycji w ramach Strategii                                               str.   113
Zrównoważonego Rozwoju

 

 

1.PROCES TWORZENIA STRATEGII I JEGO UCZESTNICY.

 

1.1 MIEJSCE STRATEGII W LOKALNEJ AGENDZIE 21 MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 

1. Zrównoważony rozwój (ekorozwój) oznacza nowe podejście do rozwoju przeciwstawiające się wąsko rozumianemu rozwojowi gospodarczemu i jest zdefiniowany najczęściej jako:

- rozwój społeczno-gospodarczy zharmonizowany ze środowiskiem przyrodniczym,

- rozwój, który zapewnia równoległy rozwój gospodarki, społeczeństw oraz funkcjonowanie środowiska, umożliwiające zaspokojenie współczesnych potrzeb bez ograniczenia możliwości rozwoju przyszłych pokoleń.

Coraz mniej wątpliwości budzi stwierdzenie, że pełne uwzględnienie uwarunkowań środowiskowych oraz ochrona walorów podstawowych procesów ekologicznych tylko pozornie i krótkookresowe stanowić może ograniczenie lub barierę w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Rozwój zrównoważony (ekorozwój) jest zasadą konstytucyjną ponieważ cyt. "Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju" (art. 5 Konstytucji RP)

Zapisy ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska określają zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, w którym dla zrównoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli - zarówno współczesnych jak i przyszłych pokoleń, następuje proces integrowania działań:

-   politycznych

-   gospodarczych

-   społecznych

z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów

przyrodniczych

2.  Agenda 21 - to program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w perspektywie XXI wieku uwzględniający globalną, międzynarodową, krajową i lokalną /gminną/ skalę działań, czyli jest to w praktyce program integrujący wprowadzanie w życie ładów: ekologicznego, społecznego, ekonomicznego, przestrzennego i instytucjonalnego w zakresie zarządzania.

Tworzenie strategii ekorozwoju w gminach jest niezbędnym warunkiem wypełnienia
międzynarodowych zobowiązań Polski odnośnie wdrażania zasad zrównoważonego
rozwoju. Zasady te zostały przyjęte na konferencji zwanej Szczytem Ziemi, jaka
odbyła się pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 r. w Rio de
Janeiro. Znane są one jako Agenda 21 czyli Globalny Program Działań na rzecz
rozwiązywania problemów ochrony środowiska. Szczególnie ważnym
zobowiązaniem, wynikającym z podpisania dokumentów z Rio, jest opracowanie
i wdrożenie w każdej polskiej gminie Lokalnej Agendy 21 do końca 2000 roku.
Umbrella Project pomaga polskim gminom                                          w opracowaniu strategii
zrównoważonego rozwoju zgodnie z zaleceniami Agendy 21.

3.   Metodologia opracowania strategii ekorozwoju w gminach zgodnie z zaleceniami Agendy 21 oparta na szeroko uspołecznionym procesie komunikacji, może być traktowana jako ważne narzędzie rozwoju demokracji lokalnej. Polega ona na tym, że w warsztatach uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych, liderzy lokalni, decydenci, czyli wszyscy zainteresowani rozwojem lokalnym. Tworzy się kolejno: wizję rozwoju gminy, raport o stanie gminy, zasady komunikacji społecznej. Określa się problemy środowiskowe, cele i środki ich realizacji, metody monitorowania przebiegu procesu. Aby strategia była zgodna z Agendą 21 wymaga szerokiego społecznego poparcia. Poparcie takie nie jest możliwe bez zrozumienia na czym polega zrównoważony rozwój. Obok prac nad lokalną Agendą 21 miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podjęte zostały prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

Strukturę lokalnej Agendy 21 przedstawia schemat:

 

I. Międzysektorowe Lobby Społeczne

 

Na rzecz wprowadzenia zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju)

 

II. Informacja o zasobach gminy, w tym:

 

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy

Miejscowy plan ogólny

zagospodarowania

przestrzennego

Nowy plan ogólny

zagospodarowania

przestrzennego

Strategia Rozwoju Lokalnego (ekorozwoju)

   Strategia zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) gminy

Zagospodarowanie przestrzenne

   Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (do roku 2000)

 

 

Wytyczne

 

III. Program zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) gminy

 

IV. Monitoring realizacji

 

Źródło: Materiały szkoleniowe Umbrella Project.

 

1.2 PRZEBIEG PRAC NAD STRATEGIĄ

 

Strategia  zrównoważonego  rozwoju  pozwala  ukierunkować  proces  zmian  na ekorozwój oraz pomaga w uzyskaniu:

szansy harmonijnego rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem istniejących zasobów przyrodniczych,

-    ochrony własnych zasobów przyrody i dóbr kultury,

możliwości  ubiegania  się  o  środki  przeznaczone  na  rozwój   gminy,  aktywnego

włączenia się mieszkańców w zarządzanie,

szansy  na  rozwój   społeczny  miasta  oraz  utrzymanie  lub  powrót  ludzi  młodych

i wykształconych,

poprawy warunków życia dla następnych pokoleń,

-    polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców przy zachowaniu lub poprawie stanu środowiska,

zachowania dobrego samopoczucia i równowagi psychicznej pracowników, mieszkańców poprzez obcowanie z naturą i zamieszkiwanie w urozmaiconym, naturalnym krajobrazie.

Punktem   wyjścia   do   sformułowania   metodologii   były   założenia   wg   których opracowanie powinno:

być "uspołecznione" tzn. angażować pracę nie tylko przedstawicieli samorządu ale także podmioty gospodarcze i społeczne funkcjonujące na terenie gminy oraz liderów lokalnych,

posiadać rozbudowaną sferę realizacyjną w postaci wyszczególnienia konkretnych zadań (ujętych w aspekcie czasowym) oraz instrumentów organizacyjnych, posiadać wyraźnie określone miejsce w strukturze istniejących oraz planowanych dokumentów, studiów i programów branżowych.

Odpowiedzią na tak postawione założenia jest Metoda Planowania Partnerskiego, która spełnia powyższe wymogi. Pozwala ona przy budowie strategii rozwoju, na połączenie wysiłku ekspertów z odbiorcą programu - społeczeństwem, reprezentowanym przez liderów lokalnych, radnych i pracowników Urzędu Gminy.

            Niezwykle   ważny jest   fakt,   że  jest  to  jedyna   metoda,   która   poprzez   ów
bezpośredni    kontakt,    pozwala    na    skuteczne    zaangażowanie    się    emocjonalne
            konsultantów

w wykonywanie zlecenia oraz ich identyfikację z tym konkretnym miejscem. Możliwość bieżącego weryfikowania pracy przez Odbiorcę, którym w tym przypadku będzie Zarząd Miasta, jest podstawowym wymogiem przy spełnianiu, obowiązujących w Unii Europejskiej, norm jakości usługi konsultingowej wg ISO 9001.

Pierwszym elementem budowy strategii była szczegółowa charakterystyka istniejącej sytuacji. Przy budowie diagnozy stanu gminy, oprócz analizy dostępnych danych, posłużono się także metodą ankietyzacji lokalnej społeczności. Diagnoza stanu jak i cała Strategia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nie skupia się jedynie na  zagadnieniach gospodarczych ale w sposób zintegrowany obejmuje wszystkie istotne dziedziny lokalnej rzeczywistości, wychodząc od środowiska jako uwarunkowania podstawowego, poprzez gospodarkę, zagadnienia społeczne, infrastrukturę techniczną po elementy zarządzania. Efekty tych prac zawarte zostały w raporcie pt. "Raport o stanie gminy Ostrowiec Świętokrzyski"

Strategia zrównoważonego rozwoju miasta opracowana była w toku uspołecznionego procesu, obejmującego udział przedstawicieli władz i społeczności lokalnej. Proces planowania był procesem aktywnym i realizowanym w formie warsztatów, pracy społecznych grup roboczych, konsultacji wyników pracy, indywidualnej pracy członków zespołu opracowującego strategię, indywidualnej pracy

konsultantów,     różnych     form     sondaży     społecznych     (ankietyzacja,     wywiady

środowiskowe, konferencje, debaty społeczne).

Uspołecznienie procesu strategii polega na wypracowaniu form społecznego współdziałania w zakresie opracowania wizji, celów działań, zadań oraz określenia środków na ich realizację.

Opracowaną wg wyżej wymienionych zasad strategię społeczność lokalna może uznać za zbiór własnych celów i dążeń, a dzięki udziałowi w pracach nad jej przygotowaniem będzie gotowa do samodzielnego jej wdrożenia, realizacji i monitorowania. Współautorstwo w opracowaniu strategii motywuje do działania społeczność lokalną.

W pracy zespołowej wykorzystane zostały nowoczesne techniki warsztatowe min. moderacja wizualna, burza mózgów, analiza przypadku, formy graficzne, techniki audiowizualne.

Zespół   konsultantów   Umbrella   budując   projekt   strategii   działał   w   trzech
płaszczyznach: merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej.
            Na płaszczyźnie merytorycznej zrealizowano następujące zadania:

przeprowadzono identyfikację problemów środowiskowych gminy zdefiniowano silne i słabe strony gminy oraz szansę i zagrożenia (analiza SWOT) określono wizję rozwoju gminy oraz cel nadrzędny określono cele główne strategii zrównoważonego rozwoju

-    wskazano   sposoby   realizacji   celów   określając   założenia   dla   poszczególnych przedsięwzięć.

Działania metodyczne polegały na:

        -    ustaleniu metod badań i analiz niezbędnych do stworzenia raportu o stanie gminy ustaleniu harmonogramu działań oraz zakresów tematycznych opracowań, stosowaniu metody burzy mózgów i innych metod aktywnej pracy grupy w celu pozyskania maksymalnej ilości informacji,

wykorzystaniu najnowszych metod aktywizowania społeczeństwa oraz zastosowanie nowych technik komunikowania, wypracowanie metody opracowania strategii skutecznej dla specyfiki lokalnej

Działania organizacyjne:

-    wyłoniono grupę liderów lokalnych

-    zdefiniowano główne obszary problemowe i powołano zespoły zadaniowe celem
                 dokładnych analiz tych obszarów,

przeprowadzono serię warsztatów i spotkań zespołów,

przeprowadzono   kampanię   promocyjną   strategii   we   współpracy   z   lokalnymi

środkami publicznego przekazu.

Warsztaty oraz konsultacje umożliwiły analizę różnorodnych informacji oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań dla gminy. Strategia budowana wg w/w metod zapewniła aktywny udział władz gminy, radnych, pracowników Urzędu, przedstawicieli lokalnych instytucji, podmiotów gospodarczych i liderów miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie konsultantów połączone zostało ze znajomością specyfiki miasta przez uczestników grupy planującej.

Proces tworzenia strategii trwał 6 miesięcy. Prace przygotowawcze do tworzenia       strategii rozpoczęto w listopadzie 1999 roku. Dwa miesiące wcześniej 9 lipca 1999 r.

Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podjęła dwie uchwały w sprawie:
             -    opracowania    programu    zrównoważonego    rozwoju    oraz    ochrony    środowiska

w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski (Uchwała nr XV/148/99) -    powołania Komisji d/s Strategii Ekorozwoju w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

(Uchwała nr XV/149/99)

rozpoczynając w ten sposób procedurę tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego.

3 grudnia  1999 r. odbyła się konferencja prasowa na której poinformowano opinię społeczną o  przystąpieniu  gminy  Ostrowiec   Świętokrzyski  wspólnie  z  Programem

4)     Umbrella do opracowania strategii oraz przedstawiono istotę i korzyści wynikające z tego faktu.

14 grudnia 1999 odbyło się "Spotkanie otwarte" w Miejskim Centrum Kultury i Biurze Wystaw Artystycznych pod hasłem "Nic o nas bez nas". Celem spotkania było zapoznanie lokalnej społeczności z działaniami Programu Umbrella, ideą strategii zrównoważonego rozwoju zgodną z zaleceniami Agendy 21 oraz zaproszenie do jej tworzenia różnych środowisk miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W części warsztato-wej wyłoniono zespoły problemowe (zadaniowe) do pracy nad strategią i wybrano przewodniczących zespołów oraz wypracowano listę problemów niepokojących mieszkańców miasta. W trakcie spotkania został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum pt: "Moje miasto  w 2020 roku". Uczestnicy wypełnili ankiety nt. najistotniejszych problemów miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i deklaracje udziału w pracach zespołów zadaniowych. Na ponad 100 uczestników spotkania 90 osób zgłosiło swój akces do pracy w zespołach.

I warsztaty odbyły się 5 stycznia 2000 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sesja warsztatowa obejmowała prace nad wizją miasta, ostateczne zdefiniowanie głównych problemów dotyczących Ostrowca Świętokrzyskiego, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Moje miasto w 2020 roku" i prezentacje prac w formie wystawy. Odbyło się także szkolenie przewodniczących zespołów zadaniowych.

II warsztaty odbyły się 8 lutego 2000 r. w Zespole Szkół Publicznych nr l w Ostrowcu Świętokrzyskim. Celem spotkania była analiza czynników wewnętrznych

     i   zewnętrznych   decydujących   o   rozwoju   miasta   (analiza   SWOT)   oraz   przyjęcie

ostatecznej    wizji    miasta.    Na    wstępie    wręczono    nagrody    laureatom    konkursu

plastycznego "Moje miasto w 2020 r.". Dodatkowo w trakcie warsztatów odbyło się

szkolenie uczestników nt.  Technik analizy sytuacji  i  stanu gminy, zaprezentowano

wyniki    ankiety    przeprowadzonej    wśród    młodzieży    szkół    średnich    Ostrowca

Świętokrzyskiego i okolic, zbierającej informacje: co dalej po złożeniu matury oraz

jakie    systemy    wartości    i    cele    życiowe    przyświecają    badanym    maturzystom?

Zaprezentowano      wstępną      diagnozę      stanu      miasta,      poinformowano      także

o rozpoczętej ankietyzacji społeczności lokalnej nt. "Ostrowiec Świętokrzyski w opinii

jego mieszkańców".

W dniu 23 marca 2000 roku odbyły się III warsztaty poświęcone wypracowaniu celów strategicznych i zarysu planu operacyjnego Strategii Zrównoważonego Rozwoju miasta. Odbyła się również dyskusja na temat zarządzania strategią oraz nad formami i sposobami jej monitoringu.

IV sesja warsztatowa zamykająca cykl prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Ostrowca   Świętokrzyskiego   odbyła   się   30   maja   2000   r.   w   Publicznej   Szkole Podstawowej nr 4. Obejmowała ona: przyjęcie planu operacyjnego strategii

przyjęcie sposobu monitorowania realizacji strategii i udziału w nim społeczności lokalnej

przedstawienie wniosków z badań ankietowych społeczności lokalnej podsumowanie całego procesu opracowania  Strategii  Zrównoważonego  Rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego.

Pomiędzy poszczególnymi sesjami warsztatowymi odbywały się cykliczne spotkania międzywarsztatowe zespołów zadaniowych, a opinia publiczna dzięki zaangażowaniu lokalnych środków masowego przekazu, była systematycznie informowana o przebiegu prac.

Dodatkowo kontakt ze społeczeństwem miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbywał się między innymi poprzez: => konferencje prasowe

 => plakaty i ogłoszenia

 => indywidualne zaproszenia pisemne

=> spotkania informacyjne

=> archiwizację i dokumentację warsztatów i spotkań

 

 

Wszystkie    etapy    prac    nad    strategią    były    koordynowane    i    prowadzone    przez konsultantów Projektu Umbrella.

Ze względu na opracowanie planu strategicznego w gronie osób Zespołu Opracowującego Strategię o różnym stopniu przygotowania merytorycznego w zakresie planowania, plan strategiczny ma charakter uproszczony. Wypracowany został podczas warsztatów i traktowany jest jako początek "partnerskiego" planowania strategicznego. Proces ten powinien prowadzić do uzupełniania brakujących informacji, konkretyzowania planu szczególnie w zakresie źródeł finansowania poszczególnych zadań, projektów. Powinien także zmierzać do dalszego wypracowania szczegółowych działań, projektów i różnych wariantów postępowania w zależności od stopnia realizacji strategii.

Końcowa faza pracy nad strategią polega na uzupełnianiu przez konsultantów Umbrella Project sfery realizacji strategii na wszystkich jej etapach oraz wypracowania ostatecznego dokumentu zgodnie z obowiązującymi standardami.

 

1.3 STRUKTURA STRATEGII

 

Misja miasta

Ostrowca

Świętokrzyskiego

Wizja zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju)

 

Cel nadrzędny strategii

 

Cel główny strategii

 

 

Analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń

 

Problemy

Cele szczegółowe strategii

 

Analiza podmiotów instytucjonalnych i decydentów (stakeholders)

Działania / zadania

Projekty

Zarządzanie realizacją strategii

społeczny i wskaźnikowy system  monitorowania strategii system aktualizacji strategii

 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY I JEJ MISJI

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski położona jest w południowo-wschodniej części Polski, w województwie świętokrzyskim.

Jako jednostka administracyjna, gmina stanowi jednocześnie miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Miasto to jest położone na wyżynie Małopolskiej, nad rzeką Kamienną, na styku Wyżyny Opatowsko-Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego, po północno-wschodniej stronie Gór Świętokrzyskich - jest największym ośrodkiem osadniczym w dorzeczu Kamiennej.

W układzie administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej (od stycznia 1999 r.) pozostaje w składzie województwa świętokrzyskiego tworząc wraz z Kielcami, Starachowicami, Skarżyskiem Kamienną, Sandomierzem, Opatowem, Staszowem, Buskiem-Zdrojem, Kazimierza Wielką, Pińczowem, Jędrzejowem, Włoszczową i Końskimi podstawową strukturę jego miast.

Miasto Ostrowiec Świętokrzyski jest siedzibą powiatu ostrowieckiego. Wraz z miastami Kunowem i Ćmielowem oraz gminą Bodzechów tworzy znaczącą aglomerację na obszarze środkowego dorzecza Kamiennej.

W strukturze centrów osadniczych miasto leży - w układzie regionalnym, ok. 50-70 km od Kielc, Radomia oraz rejonu Sandomierz - Stalowa Wola - Tarnobrzeg; zaś w układzie ponadregionalnym ok. 100-180 km od: Lublina, Warszawy, Rzeszowa, Tarnowa, Krakowa, Częstochowy i Łodzi.

Ostrowiec Świętokrzyski przecina jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych (droga krajowa nr 9), która łączy Warszawę ze Słowacją. Dogodne połączenia drogowe sprawiają, że bez trudu można dojechać do Krakowa, Katowic, Warszawy, Lublina, Kielc czy Łodzi. Do Ostrowca Świętokrzyskiego można dojechać także pociągami. Miasto ma dobre połączenia z Warszawą, Przemyślem, Łodzią, Rzeszowem i Częstochową, a przez węzeł w Skarżysku Kamiennej ze Śląskiem.

Korzystne jest położenie miasta pod względem gospodarczym (Centralny Okręg Przemysłowy), a istniejące zaplecze surowcowe i tradycje przemysłowe mogą być czynnikami decydującymi przy wyborze lokalizacji przez inwestorów z zewnątrz. Dobra baza turystyczna pozwala uczynić z miasta punkt wyjściowy do poznawania okolic, których największą atrakcją są udostępnione do zwiedzania neolityczne kopalnie krzemienia sprzed 5 tyś lat. (7 km od miasta). Inne ciekawe obiekty turystyczne to m.in. Łysogóry ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, Jeleniowski Park Krajobrazowy oddalony o 10 min. drogi, Opatów z romańską kolegiatą i podziemną trasą turystyczną i wiele innych atrakcji wpływających na walory turystyczne naszego miasta.

Dogodne położenie geograficzne, gospodarcze, turystyczna Ostrowca Świętokrzyskiego stwarza duże możliwości lokalizowania tutaj nowych inwestycji oraz szansę na dynamiczny rozwój.

Miasto posiada dobrze urządzoną komunikację miejską MZK, która ma daleki zasięg obejmując teren 6 gmin oraz sąsiednie miasta Kunów i Ćmielów, infrastrukturę komunalną, a co najważniejsze zaopatrywane jest w wodę z ujęć głębinowych, z formacji jury górnej i czwartorzędu.

Ostrowiec Świętokrzyski jest pod każdym względem miastem przyjaznym,
czystym i wygodnym, z obfitą, zadbaną i dobrze wkomponowaną zielenią, pomimo, że
gospodarczo utożsamiane jest z tradycjami przemysłu hutniczo-przetwórczego.

Określenie misji gminy:

Gmina jest wspólnotą samorządową utworzoną przez mieszkańców. Do zakresu działania gminy należą wszystkie działania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów oraz zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców.

 

3. STRATEGICZNY KIERUNEK ROZWOJU GMINY

 

3.1 WIZJA PRZYSZŁOŚCI GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

 

Wizja jest obszarem tego, co chcielibyśmy aby zostało stworzone lub aby się zdarzyło i czego realizacja wymaga zwykle upływu dłuższego czasu, wizja ekorozwoju gminy to pożądany obraz przyszłości gminy funkcjonującej według reguł gwarantujących jej zrównoważony rozwój.

Wizja   miasta   Ostrowca   Świętokrzyskiego   wypracowana   przez   zespoły   planujące w formie szczegółowej i syntetycznej:

 

Zespól d/s ochrony środowiska WIZJA MIASTA

1.   Rzeka Kamienna w I klasie czystości

2.   Prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa

3.  Zamknięte obiegi wody w zakładach

4.   Rekreacyjne wykorzystanie zasobów wody

5.   Ekologiczna produkcja rolnicza

6.   Miasto bez dzikich wysypisk odpadów i z dobrze urządzonymi składowiskami

7.   Miasto bez dymiących kominów

8.   Ekologiczny transport

9.   Układ obwodnic

10. Pełna gazyfikacja miasta

11. Ekologiczne systemy grzewcze oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

12. Gleba bez metali ciężkich

13. Szczelna szamba

14. Ostrowiec Świętokrzyski zielonym miastem

15. Ostrowiec Świętokrzyski miastem chroniącym i eksponującym walory krajobrazowe i kulturowe

16. Zorganizowane ciągi rowerowe i spacerowe

17. Miasto ze społeczeństwem świadomie stosującym wiedzę ekologiczną

18. Miasto przyjazne dla turystów

19. Miasto bez bezpańskich psów

20. Miasto ze sprawnym aparatem egzekucyjnym

 

WIZJA:

"Zielone miasto, przyjazne mieszkańcom, inwestorom, turystom."

"Ostrowiec Świętokrzyski miastem otwartym, nowoczesnym, zdrowym bezpiecznym, przyjaznym mieszkańcom, inwestorom i turystom."

Dla pełnego zrozumienia treści wizji podano znaczenie poszczególnych przymiotników:

Otwartym   -   współpracującym   z   okolicznymi   gminami,   sąsiadami   i   podmiotami gospodarczymi

 

Nowoczesnym - zróżnicowanym gospodarczo,  kulturowo, edukacyjnie i ekonomicznie
Zdrowym - fizycznie i psychicznie, czystym, ekologicznym, z szerokim dostępem do
służby zdrowia, zdrowym środowiskiem, ekologicznym rolnictwem, z warunkami dla
sportu i rekreacji.
            Bezpiecznym   -  pod  względem  osobistym,  zbiorowym,   socjalnym,  przed  klęskami

o właściwej strukturze komunikacyjnej.

Przyjaznym mieszkańcom - dającym byt socjalny, pracę i godziwe warunki życia.

Przyjaznym    inwestorom    -    odpowiednie    warunki    dla    inwestorów,    tereny    pod

inwestycje, kadrę pracowniczą.

Przyjaznym    turystom    -    baza    noclegowo-gastronomiczno-rekreacyjna,    chronione

i eksponowane walory przyrodniczo - kulturowe.

Zespól ds. infrastruktury technicznej WIZJA MIASTA:

 1.           Poprawny układ sieci komunikacyjnej

2.            Właściwy system gospodarki wodno-ściekowej

3.            Pełna gazyfikacja

4.            Efektywny i ekologiczny system ciepłowniczy

5.            Ostrowiec zabezpieczony przed klęskami żywiołowymi

6.            Dobrze rozwinięta baza turystyczno-rekreacyjno-sportowa

7.            Rozwinięta sieć lokalnych centrów usługowo-handlowych

8.                     Śródmieście wizytówką miasta

 

WIZJA:

"Ostrowiec Świętokrzyski miastem o pięknym śródmieściu i dobrze zagospodarowanych przedmieściach, sprawnym układzie komunikacyjnym oraz rozwiniętej bazie rekreacyjno-wypoczynkowej a także proekologicznej infrastrukturze technicznej, w pełni zabezpieczonym przed kieskami żywiołowymi."

Zespół d/s gospodarki WIZJA MIASTA:

Miasto otwarte na wszechstronny rozwój, charakteryzujące się zróżnicowaną strukturalnie gospodarką, posiadającą głęboko przetworzone hutnictwo, dysponujące nowoczesną bazą noclegową i turystyczną dla regionu oraz ruchu tranzytowego, ośrodkiem innowacji technicznej: miasto z nowoczesnym centrum administracyjno-kulturalnym, z zachowaniem stref chronionego krajobrazu oraz ośrodkami aktywnego wypoczynku w osiedlach mieszkaniowych.

WIZJA:

Ostrowiec Świętokrzyski - miasto zielone, bezpieczne, otwarte na wszechstronny rozwój, z bogatą zróżnicowaną strukturalnie gospodarką, przyjazne dla mieszkańców i turystów; regionalne centrum administracyjno-kulturalno-oświatowe.

 

Zespół d/s społecznych WIZJA MIASTA:

 

1.  Bezpieczna stopa bezrobocia

2.  Przestępczość poniżej średniej krajowej

3.   Wysoka stopa życiowa mieszkańców

4.  Duża aktywność społeczeństwa

5.   Dostępność tanich mieszkań

6.   Bogata oferta kulturalno oświatowa

7.  Niski poziom patologii społecznych

8.  Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa

9.  Profile wykształcenia dostosowane do lokalnego rynku pracy

10. Odwrócenie zjawiska ucieczki młodzieży z miasta

 

WIZJA:

>   Ostrowiec Świętokrzyski miastem zdrowym - bezpiecznym - bogatym i przyjaznym

>   Miasto otwarte, przyjazne, bezpieczne stwarzające możliwości poprawy standardu życia i rozwoju dla wszystkich jego mieszkańców.

>   Miasto wszechstronnie rozwinięte z nowoczesną zróżnicowaną strukturalnie gospodarką, posiadające efektywny układ komunikacyjny i proekologiczną infrastrukturę techniczną.

>   Miasto będące centrum administracyjno-kulturalnym dla naszego mikroregionu, z rozwiniętą bazą turystyczną i sportowo-rekreacyjną wykorzystującą walory środowiska naturalnego i kulturowego.

Zespół planujący po zebraniu i przeanalizowaniu poszczególnych wizji grup roboczych wypracował i zatwierdził ostateczną wizję miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

WIZJA MIASTA:

 

"Ostrowiec Świętokrzyski miastem zdrowym, bezpiecznym

i przyjaznym, otwartym na wszechstronny rozwój,

z nowoczesną strukturalnie gospodarką, o harmonijnym

zagospodarowaniu przestrzennym; centrum

administracyjno-kulturalne naszego regionu,

wykorzystujące walory środowiska naturalnego

i kulturowego."

 

            Przedstawiona wizja będąca praktycznym przełożeniem idei ekorozwoju na obraz
funkcjonowania gminy w przyszłości gwarantuje jej zintegrowanie wewnętrzne
i zewnętrzne oraz określa obraz społeczności lokalnej szanującej zasoby naturalne.
Wizja ta urzeczywistnia marzenia mieszkańców i jest obrazem gminy przyszłości.

 

3.2 CEL NADRZĘDNY I CEL GŁWNY STRATEGII

 

Ideę  przyszłego  rozwoju  określa  cel  nadrzędny  wyrażający  istotę  wcześniej sformułowanej wizji przyszłości gminy.

W strategii przyjmuje się następujące określenie celu nadrzędnego:

WSZECHSTRONNY I ZRÓŻNICOWANY ROZWÓJ OSTROWCA ŚWIĘTO-KRZYSKIEGO ORAZ MAKSYMALNE ZASPOKOJENIE POTRZEB MIE-SZKAŃCÓW I SPEŁNIENIE OCZEKIWAŃ GOŚCI.

Cel ten odpowiada na pytanie: Dlaczego działamy? Do czego dążymy? Jaki cel mamy szansę w dużym stopniu osiągnąć, jeśli podejmiemy działania strategiczne? Cel ten wyraża w sposób hasłowy wizję rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego i generalne zadanie władz samorządowych polegające na stworzeniu i utrzymaniu dogodnych warunków dla rozwoju gminy.

Określenie celu głównego strategii daje nam odpowiedź na pytanie: Jaki rozwój zapewni gminie Ostrowiec Świętokrzyski realizację celu nadrzędnego? Przyjęto następujący cel główny:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY MIEJSKIEJ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI Elementy składowe celu głównego:

Ochrona środowiska

Czyste i zdrowe środowisko przyrodnicze i kulturowe.

Gospodarka

Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta

Infrastruktura techniczna

Wysoki standard życia mieszkańców miasta

Sfera społeczna

Cel główny: Bezpieczne, zdrowe, mądre i zintegrowane społeczeństwo

Realizacja celu głównego zapewni gminie Ostrowiec Świętokrzyski zrówno-ważony rozwój społeczno-gospodarczy zharmonizowany ze środowiskiem, czyli rozwój, w którym granicą podejmowania działań jest trwałość zasobów środowiska. Realizacja tego celu powinna zapewnić:

bezpieczeństwo    zdrowotne    i    ład    ekologiczny    (poprzez   ochronę    środowiska

i zdrowia),

bezpieczeństwo i ład społeczny (socjalny),

bezpieczeństwo i ład ekonomiczny (poprzez zrównoważony rozwój   gospodarczy

gminy),

bezpieczeństwo publiczne,

ład przestrzenny.

 

CELE GŁÓWNE

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY MIEJSKIEJ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lad środowiskowy Czyste i zdrowe środowisko      Ład gospodarczy            Ład infrastrukturalny Wysoki standard życia mieszkańców miasta                          Ład społeczny               

                                       Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta                                                        Bezpieczne, zdrowe, mądre i zintegrowane społeczeństwo

                                      

3.3 ANALIZA SILNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ ROZWOJU GMINY

 

I. Czynniki sprzyjające rozwojowi:

Mocne strony

1.   Wykształcony potencjał intelektualny i zawodowy

2.  Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna

3.   Oczyszczalnia ścieków o dużej mocy przerobowej

4.  Dostępność wody pitnej i przemysłowej

5.  Posiadanie terenów pod rozbudowę wysypiska odpadów

6.   System ciepłowniczy z dużą rezerwą mocy

7.   Gazyfikacja

8.  Telekomunikacja

9.   Wolne tereny i obiekty do wykorzystania

10. Dobre położenie geograficzne

 11. Dobrze rozwinięty system edukacyjny

12. Centrum kulturalne dla regionu

13.Rozwinięta sieć środków masowego przekazu

14. Istniejąca baza rekreacyjno- sportowa

15.Kontakty z miastami zagranicznymi

 

Szansę z zewnątrz

1.   Możliwość wykorzystania środków na aktywizację zatrudnienia bezrobotnych

2.  Tworzenie preferencji dla inwestorów z zewnątrz

3.  Możliwość wykorzystania środków pomocowych i przedakcesyjnych

4.  Rosnąca rola miasta jako ośrodka administracyjno-kulturalnego w województwie

5.   Wykorzystanie walorów przyrodniczych i turystycznych regionu

6.  Lepsza promocja miasta

7.   Utworzenie lobby polityczno-gospodarczego na rzecz rozwoju miasta

8.   Wprowadzenie nowych technologii

9.  Możliwość świadczenia usług komunalnych na zewnątrz

10.Dokończenie budowy zbiornika "Wióry"

11.Napływ inwestorów

12. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego

13.Położenie przy drodze krajowej nr 9, przewidzianej do dalszej modernizacji

 

II. Czynniki ograniczające rozwój.

 

Słabe strony

 

1. Nierównomierne rozwinięcie kanalizacji

2.  Wysypiska nad zbiornikami wód podziemnych

3.  Brak dróg szybkiego ruchu

4.  Mało wydajny układ komunikacyjny miasta

5.  Niekorzystne wskaźniki demograficzne

6.   Bezrobocie

7.  Postawa roszczeniowo-wyczekująca, niska inicjatywność mieszkańców

8.  Monokultura przemysłowa

9.  Brak lokalnego kapitału

10. Postępująca dekapitalizacja majątku trwałego

11. Słaby potencjał wytwórczy i przetwórczy

12.Niewystarczająca ilość terenów zielonych w nowych osiedlach miasta

13.Brak perspektyw zatrudnienia

14. Brak średniej klasy bazy turystyczno-noclegowej

15. Brak właściwego wysypiska odpadów i zakładów gospodarki odpadami

16.Nadmierna ilość emitorów spalin

17.Zagrożenie hałasem i zanieczyszczeniami komunalnymi

18. Odpływ młodzieży z miasta

19. Patologie społeczne (narkomania, alkoholizm)

20. Wzrastające poczucie zagrożenia przestępczością

 

Zagrożenia z zewnątrz

1.   Odpływ najzdolniejszej młodzieży z miasta - lepsze oferty pracy w innych środowiskach

2.   Rosnące zagrożenie patologiami społecznymi

3.  Zagrożenie wynikające z reform społeczno-gospodarczych

4.  Pomniejszenie rangi miasta w regionie

5.  Utrata statusu drogi krajowej nr 9

6.   Mała siła przebicia w strukturach zewnętrznych

7.   Zagrożenie lokalnego rynku pracy, handlu i przemysłu poprzez napływ nielegalnej siły roboczej

8.   Pomijanie Ostrowca Świętokrzyskiego w centralnych planach rozwojowych

 

4. PLAN OPERACYJNY STRATEGII - PROBLEMY, CELE SZCZEGÓŁOWE I ICH REALIZACJA.

 

Cele szczegółowe odpowiadają na pytanie: Co musimy realizować by osiągnąć założone na wstępie cele wyższego rzędu (nadrzędny i główny strategii? Spełniają one funkcje rozwinięcia wyższego rzędu celów,  a zarazem są próbą ich przełożenia na język praktycznych zamierzeń.

Przypisane celom szczegółowym zadania realizacyjne odpowiadają na pytanie: Jak to realizować?

Cały  ten   ciąg  logiczny   składa  się  więc   z  kilku  poziomów   -   od  ogólnie sformułowanego celu nadrzędnego po szczegółowe zadania realizacyjne.

 

4.1 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE l KULTUROWE___________

Jakość środowiska jest elementem bazowym zarówno dla poziomu życia mieszkańców jak i rozwoju ważnych dla miasta dziedzin gospodarki. Dlatego realizacja celów gospodarczych nie może godzić w trwałość zasobów środowiska, które decydują o walorach zamieszkania i wypoczynku. Na podstawie diagnozy oraz prac w grupach roboczych wyodrębniono następujące główne problemy środowiskowe:

1.  Zanieczyszczenie gleby

2.  Zanieczyszczenie powietrza

3.  Zanieczyszczenie wody

4.  Brak właściwej edukacji ekologicznej

5.  Brak wykorzystania walorów krajobrazowych i niski stopień wykorzystania
     zabytków i dziedzictwa kulturowego

6.  Niewystarczające zasoby zieleni

7.  Zagrożenie hałasem

Po szerokiej dyskusji nad problemami ustalono następujące cele szczegółowe:

1.  Uporządkowanie gospodarki odpadami.

2.  Czyste powietrze.

3.  Czyste wody

4.  Wysoki poziom edukacji ekologicznej społeczeństwa.

5.  Ochrona i promocja walorów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego,

6.  Zwiększenie zasobów zieleni.

7.  Obniżenie natężenia hałasu.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Działania na lata 2000 - 2020

 

Cel Główny: Czyste i zdrowe środowisko przyrodnicze i kulturowe Cel szczegółowy: 1. Uporządkowanie gospodarki odpadami

 

Edukacja

Informacja o

obowiązujących przepisach w zakresie gospodarki odpadami Poinformowanie społeczeństwa o kosztach likwidacji dzikich wysypisk__________

Aktywizacja społeczna

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów Utworzenie centrum edukacji ekologicznej Konkursy ekologiczne Konkursy czystości

Bodźce ekonomiczne

Preferencje cenowe w opłatach za odpady Analiza kosztów wywozu odpadów Pochwały i nagrody

Środki techniczne

Rozbudowa systemu

selektywnej zbiórki

odpadów

Budowa kompostowni,

sortowni, stacji odpadów

niebezpiecznych

Budowa nowoczesnego

składowiska

Uwarunkowania prawne

Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz uchwał Rady Miejskiej

 

 OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan operacyjny

 

Cel główny: Czyste i zdrowe środowisko przyrodnicze i kulturowe Cel szczegółowy: 1. Uporządkowanie gospodarki odpadami

Lp.     Działania                           Etap - Zadanie                         Termin            Docelowe rezultaty            Orientacyjny                     Źródła                                     Odpowiedzialny                                          

                                                                                                                                    budżet                              finansowania                                                 

1         2                                      3                                             4                    5                                           6            7                                      8                                            

1.1      Edukacja- informacja        -informacja o regulacjach         Raz w roku     Wzrost świadomości            10.000                             Gminny Fundusz                      Zarząd Miasta                                            

                                                   prawnych w zakresie                                     społeczeństwa                                   Ochrony                                                                         

                                                   gospodarowania odpadami                            Eliminacja dzikich                              środowiska                                                                     

                                                   -informacja o kosztach                                   wysypisk śmieci                                 (GFOŚiGW)                                                                  

                                                   likwidacji dzikich wysypisk                            -odzysk surowców                                                                        

                                                                                                                        wtórnych                                                                                       

                                                                                                                        -zmniejszenie ilości                                                                         

                                                                                                                        odpadów przeznaczonych                                                              

                                                                                                                        do składowania                                                                             

1.2      Zorganizowanie i               Pełne wdrożenie                      2001              Redukcja kosztów            Zgodnie z                         Narodowy                               Zarząd Miasta                                            

           wdrożenie systemu            postanowień Ustawy o                                               opracowaną                     Fundusz Ochrony                             

           gospodarki odpadami w   utrzymaniu porządku i                                                koncepcją                        Środowiska i                                    

           pełni bezpiecznego dla      czystości w miastach oraz                                                                                       Gospodarki                                                                    

           środowiska i                     ustawy o odpadach                                        Redukcja kosztów wywozu i             Wodnej                                                                          

           mieszkańców                                                                                         składowania, przedłużenie                  (NFOŚiGW)                                                                  

                                                   Uporządkowanie systemu                              okresu eksploatacji                            WFOŚiGW                                                                    

                                                   zbiórki i składowania                                     składowiska                                      GFOŚiGW                                                                     

                                                   odpadów                                                                                                                                                            

                                                   Maksymalizacja                                                                                                                                                  

                                                   gospodarczego                                                                                                                                                   

                                                   wykorzystania odpadów i                  r                                                                                                                

                                                   surowców wtórnych                2020                                                                                                                   

                                                   powstałych na terenie miasta                                                                             

1        2                                      3                                             4                    5                                           6           7                                      8                                            

1.3     Aktywizacja społeczna      -zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów -organizowanie konkursów ekologicznych (czystości)            Praca ciągła                             Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska           10.000/rok                       GFOŚ i GW                           Zarząd Miasta                                            

1.4                                                                                                                                      Selektywna zbiórka odpadów                                                                                                               Realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów u  mieszkańców Edukacja ekologiczna Likwidacja dzikich wysypisk                                                                                                                            Praca ciągła                                                                                                                                            objętych mieszkańców miasta programem selektywnej zbiórki odpadów                                     Zgodnie z opracowaną koncepcją                                                                                                     NFOS i GW WFOŚ i GW GFOŚ i GW Programy pomocowe  np.                                                      Zarząd Miasta    

                                                  śmieci i eliminacja nielegalnego wywozu                                                                       PHARE, GEF. REC                                                       

1.5     Bodźce ekonomiczne        -preferencje cenowe w opłatach za odpady                                                            Fundusze uzyskane ze sprzedaży                                                            Zarząd Miasta                      

1.6     Środki techniczne              -zakup nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów -budowa kompostowni, sortowni, stacji odpadów niebezpiecznych -budowa nowoczesnego składowiska           Sukcesywnie w miarę potrzeb 2003-2006                       Zmniejszenie zagrożenia związanego z odpadami niebezpiecznymi          Zgodnie z opracowaną koncepcją                  PFOS i GW programy przedakcesyjnee np. ISPA          Zarząd Miasta Spółka " Janik"                      

1.7     Uwarunkowania prawne   -Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz uchwał Rady Miasta                                                   Poprawa stanu czystości miasta                      10.000                                             Zarząd Miasta                  

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Działania na lata 2000 - 2020

 

Cel Główny: Czyste i zdrowe środowisko przyrodnicze i kulturowe Cel szczegółowy: 2. Czyste powietrze

 

Uwarunkowania prawne

Realizacja programu ochrony środowiska

Edukacja

Informowanie społeczeństwa o

stanie zanieczyszczenia

powietrza.

Informowanie społeczeństwa o

skutkach stosowania

niewłaściwych paliw w

systemach grzewczych.

Informowanie społeczeństwa o

planach modernizacji układu

komunikacyjnego.

Informowanie społeczeństwa o

nowoczesnych systemach

grzewczych

Informowanie społeczeństwa o

ekonomicznych efektach

wynikających z docieplenia

budynków

Aktywizacja społeczna

Realizacja sieci gazowniczej,

ciepłowniczej

Wymiana systemów grzewczych

Prezentacja nowoczesnych i

ekologicznych rozwiązań

systemów grzewczych

Bodźce ekonomiczne

Zmniejszenie zużycia paliw Poprawa ekonomiki przesyłu energii cieplnej Alternatywne źródła energii System dopłat i kredytów preferencyjnych

Środki techniczne

Modernizacja węzłów sieci i

źródeł ciepła

Budowa alternatywnych źródeł

ciepła

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan operacyjny

Cel główny: Czyste i zdrowe środowisko przyrodnicze i kulturowe Cel szczegółowy: 2. Czyste powietrze

Lp.     Działania                           Etap - Zadanie                         Termin            Docelowe rezultaty            Orientacyjny budżet          Źródła finansowania                 Odpowiedzialny                                          

1         2                                      3                                             4                    5                                           6            7                                      8                                            

2.1.     Informowanie                    Informowanie społeczeństwa    na bieżąco      ograniczenie            5.000                               Budżet Gminy                          WGKiOS      

           społeczeństwa o stanie      edukacja                                                       zanieczyszczenia powietrza                     Zarząd Miasta                  

           zanieczyszczenia                -zebranie informacji i                                      Podniesienie wiedzy o                                                                   

           powietrza, jego skutkach   aktualizacja danych                                        stanie środowiska i                                                                        

           łącznie ze stosowaniem                                                                           zagrożeniu                                                                                     

           niewłaściwych                   -zebranie danych i                    na bieżąco                                                               j.w.                                                                                 

           technologii w systemach    opracowanie informatorów                                                                                                                                

           zanieczyszczających          o nowoczesnych                                            podniesienie świadomości                                                             

           powietrze, z informacją     technologiach grzewczych i                                                                                                                                

           o dobrodziejstwach           oszczędności energii                                                                                                                                           

           wynikających z tych          -informacja o modernizacji       na bieżąco                                                                                                          

           działań                              systemów komunikacyjnych                                                                                                                               

                                                   i przyjaznych paliwach                                   j.w.                                                    j.w.                                                                                 

                                                   -informacja o skutkach            na bieżąco                                                                                                          

                                                   spalania odpadów i                                                                                                 j.w.                                                                                 

                                                   niewłaściwych paliwach                                 j-w.                                                                                              

 

1         2                                       3                                            4                    5                                           6            7                                      8                                            

2.2                                                                                                                                      Aktywizacja społeczeństwa - rozbudowa sieci gaz i c.o.                                                                       -pozyskanie źródeł finansowania na rozbudowę sieci -opracowanie gminnego programu zaopatrzenia w media energetyczne -realizacja programu                                                                                  na bieżąco VI. 2001                                                                                                                                   Pozyskanie sieci mediów energetycznych Zapewnienie podstaw prawnych do zaopatrzenia w media energetyczne Ogólna dostępność mediów energetycznych                                                                                100000     Budżet Gminy, Zakłady Energetyczne, inwestorzy                                                                     Zakłady Energetyczne WRM                                                                                                        

2.3      Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie wykorzystania przyrodniczych zasobów energii przy jednoczesnym ograniczeniu najbardziej szkodliwych źródeł energii dla środowiska            Ocena możliwości wykorzystania istniejących zasobów naturalnych: -elektrownie wodne, -kotłownie opalane zrębkami drzewnymi       Do 31.12.2001                       Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza                  Fundusz Ochrony Środowiska NFOŚiGW EKOFUNDUSZ                 Zarząd Miasta                       

2.4      Modernizacja systemów energetycznych                           -unowocześnienie węzłów cieplnych -opomiarowanie -modernizacja ciepłowni -przerabianie instalacji paliwowych w środkach transportowych na gaz -stymulacja budowy alternatywnych źródeł ciepła                        Praca ciągła    -ograniczenie strat -poprawa stopnia wykorzystania i obniżka kosztów -ograniczenie emisji i poprawa ekonomiki -ograniczenie emisji komunikacyjnych -ograniczenie emisji zanieczyszczeń                  2 000 000      NFOŚiGW            Zarząd Miasta                  

2.5      Uwarunkowania prawne   Podjęcie uchwał RM o ograniczeniu budowy kotłowni na paliwa węglowe   do końca 2001                                 ograniczenie niskiej emisji                                           Zarząd Miasta                  

 

1         2                                      3                                             4                    5                                           6            7                                      8                                            

2.6      Wspomagania finansowe   -Kredytowanie                        Na bieżąco     Pozyskanie środków                          Źródła pomocowe            Zarząd Miasta                        

                                                   przedsięwzięć                                                pomocowych                                     zewnętrzne,                                                                     

                                                   modernizacyjnych                                          Wspomaganie środków                     krajowe i gminne.                                                            

                                                   -utworzenie linii                                             pomocowych                                     Bank Ochrony                                                                

                                                   kredytowych i regulaminu                              Podniesienie wiedzy o                        Środowiska (BOŚ)                                                         

                                                   kredytowania                                                możliwości pozyskiwania                                                               

                                                   -informowanie                                               środków                                                                                        

                                                   zainteresowanych o                                       Ograniczenie emisji                                                                        

                                                   źródłach pomocowych                                   szkodliwych spalin                                                                         

                                                   -wprowadzenie paliw                                                                                                                                         

                                                   alternatywnych w                                                                                                                                                

                                                   komunikacji                                                                                                                                                        

2.7      Wprowadzenie                 Ocena zapotrzebowania          sukcesywnie   Zmniejszenie emisji metali                   GFOŚiGW                       Zarząd Gminy                         

           ekologicznego paliwa,                                                                            ciężkich (ołów)                                       MPK                               

           olej napędowy w                                                                                                                                                                                        

           komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                                  

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Działania na lata 2000 - 2020

 

Cel Główny: Czyste i zdrowe środowisko przyrodnicze i kulturowe Cel szczegółowy: 3. Czyste wody

 

Edukacja

Informowanie społeczeństwa o jakości wody

Informowanie społeczeństwa o skutkach niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej Informowanie o aktach prawnych i przepisach obowiązujących w zakresie gospodarki wodno-ściekowej___

Aktywizacja społeczna

Powołanie społecznych komitetów budowy wodociągów i kanalizacji Promowanie opomiarowania i systemu oszczędzania wody

Społeczne monitorowanie jakości wód powierzchniowych

Bodźce ekonomiczne

Zmniejszenie kosztów i opłat za wodę Wykorzystanie zasobów Wód deszczowych Stosowanie karnych stawek za ścieki

Środki techniczne

Budowa wodociągów, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków Budowa indywidualnych oczyszczalni biologicznych

Uwarunkowania prawne

Egzekucja podłączeń do kanalizacji sanitarnej Przestrzeganie Uchwał Rady Miejskiej w zakresie ochrony wód

 

Plan operacyjny

OCHRONA ŚRODOWISKA

Cel główny: Czyste i zdrowe środowisko przyrodnicze i kulturowe

Cel szczegółowy: 3. Czyste wody.

L.p.     Działania                           Etap - Zadanie                        Termin            Docelowe rezultaty             Orientacyjny budżet          Źródła finansowania                Odpowiedzialny                                          

l           2                                                                                     4                    5                                           6             7                                      8                                            

3.1       Edukacja - działania          -zebranie informacji o stanie    Na bieżąco     Zmniejszenie zużycia wody             10.000                             GFOSiGW                             Zarząd Miasta                                            

            informacyjne                     jakości wód                                                                                                            Producenci urządzeń                                                       

                                                    powierzchniowych i                                                                                                 wodooszczędnych                                                          

                                                    podziemnych                                                                                                                                                       

                                                    -wydanie rocznych                                                                                                                                              

                                                    informatorów                                                                                                                                                      

                                                    -informowanie                                                                                                                                                     

                                                    społeczeństwa o przepisach                                                                                                                                 

                                                    obowiązujących w zakresie                                                                                                                                 

                                                    gospodarki wodno-                                                                                                                                             

                                                    ściekowej                                                                                                                                                           

                                                    -informowanie                                                                                                                                                     

                                                    społeczeństwa o                                                                                                                                                  

                                                    nowoczesnych                                                                                                                                                     

                                                    technologiach i technikach                                                                                                                                   

                                                    w zakresie oczyszczania                                                                                                                                      

                                                    ścieków                                                                                                                                                              

                                                    -informowanie o                                                                                                                                                  

                                                    technologiach wodo-                                                                                                                                           

                                                    oszczędnych                                                                                                                                                        

                                                    -informowanie o                                                                                                                                                  

                                                    możliwościach                                                                                                                                                     

                                                    finansowania systemów                                                                                                                                       

                                                    oczyszczania ścieków                                                                                                                                          

1          2                                      3                                             4                    5                                           6             7                                      8                                            

3.2       Aktywizacja społeczna      -inicjowanie i promowanie społecznych komitetów budowy wodociągów i kanalizacji -promowanie i wspieranie opomiarowania, oszczędności wody         Na bieżąco             Powołanie komitetu w każdej dzielnicy pozbawionej kanalizacji              Zgodnie z budżetem gminy             GFOSiGW                       Centrum Edukacji Ekologicznej                    

3.3       Środki techniczne             -budowa wodnej kanalizacji sanitarnej i burzowej -budowa indywidualnych oczyszczalni -opracowanie programu systemu zbiorowego i indywidualnego oczyszczania ścieków -budowa podczyszczalni burzowych            Na bieżąco                             100% ścieków sanitarnych poddanych oczyszczaniu Wody burzowe podczyszczone                               Zgodnie z koncepcją             NFOSiGW WFOŚiGW GFOSiGW 1SPA Fundusze pomocowe         Zarząd Miasta                      

3.4       Rozbudowa sieci wodociągowej                                      -powołanie społecznych komitetów budowy sieci -wdrożenie opomiarowania wody -promowanie i wdrażanie rozwiązań oszczędnościowych wody -promowanie programu społecznego monitoringu wód                  do2010 do 2010             100% odbiorców opomiarowanych Wdrożenie programu oszczędności wody w obiektach użyteczności publicznej                                     Zgodnie z koncepcją               NFOSiGW Budżet Gminy             Zarząd Miasta                 

3.5       Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej                          Aktualizacja planu rozwoju kanalizacji deszczowej                                  31.12.2001                             Poprawa jakości wód             Zgodnie z koncepcją                                                        Zarząd Miasta                                            

 

1          2                                      3                                             4                    5                                           6             7                                      8                                            

3.6       Informowanie społeczeństwa o sankcjach z tytułu nie przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej                         Informacja w prasie lokalnej, w radiu i telewizji Organizacja systemu kontroli Wydział Ochrony Środowiska, Straż Miejska                              sukcesywnie na bieżąco             Poprawa stanu wód          5.000                                      GFOSiGW    Zarząd miasta                       

3.7       Bodźce ekonomiczne        -wykorzystanie wód opadowych w zaopatrzeniu w wodę -egzekwowanie kar za odprowadzania ścieków nieoczyszczonych -stosowanie pożyczek na budowę podłączeń, indywidualnych i grupowych oczyszczalni                na bieżąco                               Zmniejszenie poboru wód głębinowych 100% ścieków oczyszczonych                                                               GFOSiGW Bank Ochrony Środowiska             Zarząd Miasta                 

3.8       Uwarunkowania prawne   -aktualizowanie gminnego programu oczyszczania ścieków -egzekucja podłączeń do kanalizacji sanitarnej -kontrola przestrzegania prawa                     na bieżąco             100% budynków podłączonych do istniejących w ulicach kanalizacji sanitarnych             5.000                                                                              Zarząd Miasta MWiK

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

1

 

Działania na lata 2000 - 2020

 

Cel Główny: Czyste i zdrowe środowisko przyrodnicze i kulturowe

Cel szczegółowy: 4. Wysoki poziom edukacji ekologicznej społeczeństwa

 

Uwarunkowania prawne

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby centrum

Edukacja

Informacja o potrzebie utworzenia centrum edukacji ekologicznej

Aktywizacja społeczna

Powołanie grupy inicjatywnej do utworzenia centrum edukacji ekologicznej

Podniesienie świadomości ekologicznej Współpraca centrum edukacji ekologicznej ze społeczeństwem_______

Bodźce ekonomiczne

Pozyskanie środków zewnętrznych na edukację ekologiczną

Środki techniczne

Przygotowanie i podjęcie uchwał o utworzeniu centrum edukacji ekologicznej

 

Plan operacyjny

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Cel główny: Czyste i zdrowe środowisko przyrodnicze i kulturowe

Cel szczegółowy: 4. Wysoki poziom edukacji ekologicznej społeczeństwa

L.p.     Działania                           Etap - Zadanie                        Termin            Docelowe rezultaty             Orientacyjny budżet          Źródła finansowania                Odpowiedzialny                                          

1          2                                      3                                            4                    5                                           6             7                                      8                                           

4.1.      Utworzenie Centrum         Powołanie grupy inicjatywnej 31.06.2001    Podniesienie świadomości             100 000                           Fundusze gminy, źródła           Zarząd Miasta                                            

            Edukacji Ekologicznej       do utworzenia Centrum                                 społeczeństwa                                    zewnętrzne, NFOŚiGW                                                 

                                                    Edukacji Ekologicznej                                                                                             WFOŚiGW                                                                   

                                                    Podjęcie uchwały Rady Miasta                                                                                    sponsorzy                                                                      

                                                    w sprawie utworzenia CEE                                                                                                                                

                                                    Przygotowanie statutu i                                                                                                                                       

                                                    programu                                                                                                                                                           

                                                    Pozyskanie i adaptacja            04.2002         Realizacja programów                                                                   

                                                    pomieszczeń na potrzeby                               tematycznych w zakresie                                                                

                                                    Centrum                                                       gospodarki wodnej                                                                        

                                                                                                                        gospodarki odpadami                                                                    

                                                    Przygotowanie wniosków o     06.2001         gospodarki terenami zielonymi                                                                                                      

                                                    dofinansowanie z funduszy                             przystosowania do wymagań                                                                                                        

                                                    ekologicznych                                               UE                                                                                                

                                                    Przygotowanie programów                                                                                                                                 

                                                    edukacji ekologicznej              08.2001                                                                                                              

                                                    Stworzenie biblioteki                                     Organizowanie ścieżek                                                                  

                                                    ekologicznej                            na bieżąco      dydaktycznych                                                                              

                                                    Szkolenie nauczycieli                                                                                                                                          

                                                    Szkolenie młodzieży na                                                                                                                                       

                                                    zajęciach tematycznych                                                                                                                                      

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Działania na lata 2000 - 2020 Cel Główny: Czyste i zdrowe środowisko przyrodnicze i kulturowe

Cel szczegółowy: 5. Ochrona i promocja walorów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego, zwiększenie zasobów zieleni

 

Edukacja

Informacja o zasobach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych oraz kosztach ich utrzymania Edukacja w zakresie terenów zielonych

Aktywizacja społeczna

Akcje urządzania terenów zielonych

Wspólne zagospodarowanie nieużytków, zadrzewianie, uzupełnianie nasadzeń Konkursy na najpiękniejszy balkon, posesję i osiedle Poprawa estetyki otoczenia

Bodźce ekonomiczne

Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa Stosowanie opłat i kar za usuwanie i niszczenie zasobów przyrodniczych

Środki techniczne

Wyznaczenie terenów pod nowe tereny zielone

Uwarunkowania prawne

Podejmowanie uchwał w zakresie ochrony przyrody, o ustanowieniu parków, wprowadzenie zapisów ochronnych w uchwale o zagospodarowaniu przestrzennym

 

 Plan operacyjny

OCHRONA ŚRODOWISKA

Cel główny: Czyste i zdrowe środowisko przyrodnicze i kulturowe

Cel szczegółowy: 5. Ochrona i promocja walorów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego

Lp.     Działania                           Etap - Zadanie                        Termin            Docelowe rezultaty            Orientacyjny                     Źródła                                     Odpowiedzialny                                          

                                                                                                                                     budżet                               finansowania                                                 

1         2                                       3                                             4                    5                                           6            7                                       8                                            

5.1.     Informacja o zasobach      Kontynuacja pełnej                  na bieżąco      Upiększenie i wzbogacenie            10.000                              GFOSiGW                             Zarząd Miasta                                             

           przyrodniczych i                zinwentaryzowanie                                         miasta o walory dziedzictwa               Budżet Gminy                                                                 

           kulturowych i edukacja      istniejących zasobów                                     kulturowego i walory                                                                      

           w tym zakresie                  dziedzictwa kulturowego                                krajobrazowe                                                                                

                                                    miasta.                                                                                                                                                               

5.2.     Informacja o zasobach      Podniesienie walorów              Na bieżąco                                                                  Zarząd Miasta                  

           przyrodniczych oraz          przyrodniczych miasta                                                                                                                                         

           edukacja w zakresie                                                                                                                                                                                    

           obszarów zieleni                                                                                                                                                                                          

5.3      Ochrona i promocja          Opracowanie inwentaryzacji                          Pełna informacja o            15.000                              GFOSiGW                             Zarząd Miasta                                             

           walorów krajobrazowych przyrodniczej i zasobów                                zasobach                                           Budżet Gminy                                                                 

           i dziedzictwa                     terenów zielonych oraz                                                                                                                                       

           kulturowego                      obszarów dziedzictwa                                                                                                                                         

                                                    kulturowego pod kątem ich                                                                                                                                 

                                                    walorów krajobrazowych,                                                                                                                                  

                                                    łącznie z kierunkami ich                                                                                                                                       

                                                    zagospodarowania                                                                                                                                              

                                                    Organizowanie konkursów                            Poprawa walorów            5.000                                GFOSiGW                                                  

                                                    dla szkół na najładniejsze                               estetycznych miasta                            Budżet Gminy                                                                 

                                                    otoczenie szkoły                                            Propagowanie                                                                                

                                                                                                                         proekologicznego stylu                                                                   

                                                    Zorganizowanie akcji               Kwiecień,       życia            10.000                              GFOSiGW                                                  

                                                    sadzenia drzew i krzewów na   październik                                                              Budżet Gminy                                                                 

                                                    osiedlach                                 co rok                                                                                                                 

                                                   Organizacja konkursów na       Co rok                       5.000                               Producenci kwiatów                                     

                                                   najpiękniejszy balkon i                                                                                            Budżet Gminy                                                                 

                                                   ogródek przydomowy                                                                                                                                         

                                                   Zagospodarowanie                                                                                                                                             

                                                   nieużytków, terenów                                                                                                                                           

                                                   zdewastowanych                                                                                                                                                

5.4.     Wyznaczenie obszarów i                                                  2001-2010     Zachowanie tożsamości            300 000                           Budżet Miasta                         Urząd Miasta

           obiektów dziedzictwa                                                                             kulturowej miasta                               Fundusz Ochrony                                                            

           kulturowego i                                                                                                                                                  Środowiska                                                                    

           krajobrazowego i ich                                                                                                                                                                                   

           eksponowanie                                                                                                                                                                                             

5,5.     Zwiększenie zasobów       Wyznaczenie obszaru pod        2001-2010     Poprawa samopoczucia i       1 000 000                                      Budżet Gminy                          Zarząd Miasta                                            

           zieleni                               nowe tereny zielone                                       zdrowia społeczeństwa                      Fundusz Ochrony                                                            

                                                                                                                                                                                 Środowiska                                                                    

                                                   Uzupełnienie istniejących                                                                                                                                     

                                                   zasobów przyrodniczych                                                                                                                                     

                                                   Organizowanie ścieżek                                                                                                                                        

                                                   rowerowych                                                                                                                                                       

                                                   Organizowanie ścieżek                                                                                                                                        

                                                   dydaktycznych itp                                                                                                                                               

5.6      Ubogacenie terenów         podniesienie świadomości i      Praca ciągła    Poprawa stanu terenów            30.000                             Budżet Gminy                          Zarząd miasta                                             

           zielonych                           dbania o środowisko                                     zielonych                                           GFOŚiGW                                                                     

           Zagospodarowanie           przyrodnicze                                                                                                                                                       

           nieużytków,                                                                                                                                                                                                

           zadrzewienia oraz                                                                                                                                                                                        

           konkursy poprawa                                                                                                                                                                                      

           estetyki otoczenia                                                                                                                                                                                        

5.7.     Stosowanie kar i opłat za                                                w układzie      Zmniejszenie dewastacji                          Zarząd Miasta                  

           niszczenie zieleni                                                               ciągłym                                                                                                                

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Działania na lata 2000 - 2020

 

Cel Główny: Czyste i zdrowe środowisko przyrodnicze i kulturowe Cel szczegółowy: 6. Obniżenie natężenia hałasu

 

Edukacja

Informowanie społeczeństwa o stanie natężenia hałasu i jego skutkach

Aktywizacja społeczna

Stworzenie grupy nacisku na przestrzeganie przepisów w zakresie hałasu

Bodźce ekonomiczne

Niskoprocentowe kredyty dla rozwiązań technicznych w zakresie ograniczenia hałasu

Stosowanie kar za przekraczanie norm hałasu

Środki techniczne

Budowa ekranów i stref izolacyjnych Wymiana taboru komunikacji miejskiej Poprawa stanu dróg Budowa obwodnic

Uwarunkowania prawne

Wprowadzenie rozwiązań o dopuszczalnym natężeniu hałasu Wprowadzenie stref ograniczenia ruchu

 

 Plan operacyjny

OCHRONA ŚRODOWISKA

Cel główny: Czyste i zdrowe środowisko przyrodnicze i kulturowe Cel szczegółowy: 6. Obniżenie natężenia hałasu

Lp.     Działania                           Etap - Zadanie                         Termin            Docelowe rezultaty           Orientacyjny budżet          Źródła finansowania                 Odpowiedzialny                                          

1        2                                      3                                             4                    5                                           6           7                                      8                                            

6.1.    Informowanie społeczeństwa o skutkach działania hałasu i istniejących przepisach w tym zakresie           Aktualizowanie planów przestrzennego zagospodarowania i jego właściwe ukierunkowanie           Praca ciągła                      Zmniejszenie hałasu                  2.000             GFOSiGW           Zarząd Miasta                 

6.2.    Edukacja-informacja         -prowadzenie badań wielkości natężeń hałasu -aktualizacja danych -informacja o stanie natężeń hałasu i skutkach                                               na bieżąco      Dokładna mapa miasta natężenia hałasu w mieście                          20.000                                    GFOSiGW Budżet gminy           Zarząd Miasta                  

6.3.    Aktywizacja społeczna      Informowanie społeczeństwa o możliwościach rozwiązań technicznych ograniczenia hałasu i możliwościach egzekucji                             Na bieżąco     Stosowanie ekologicznych osłon przed hałasem Nasadzenia ochronne stosowane przez inwestorów                                                                            Zarząd Miasta                  

6.4.    Bodźce ekonomiczne        -niskoprocentowe kredyty dla rozwiązań technicznych w zakresie ograniczenia hałasu -egzekucja przestrzegania norm hałasu                                                                                                            Bank Ochrony Środowiska (BOŚ)                                                        

 

1         2                                      3                                             4                    5                                           6            7                                      8                                            

6.5.     Budowa stref izolacyjnych tłumiących hałas oraz rozwiązanie węzłów komunikacyjnych, poprawa stanu dróg, wyprowadzenie transportu tranzytowego poza obszar centrum miasta (budowa obwodnic)            Budowa stref przyrodniczych i ekranów ochronnych Zakaz parkowania samochodów ciężarowych na parkingach osiedlowych Strefy ograniczonego ruchu Kontrola stanu taboru komunikacji miejskiej (wymiana przestarzałego taboru)                                                                Zmniejszenie uciążliwości transportu samochodowego                                                                        Budżet gminy Fundusz Ochrony Środowiska            Zarząd Miasta Urząd Miasta                                           

6.6.     Zastosowanie nowoczesnych technologii eliminujących do minimum zagrożenie hałasem            Zakup nowoczesnych autobusów komunikacji miejskiej                         Ograniczenie hałasu                5 000 000                                      Inwestorzy BOŚ Towarzystwa Leasingowe Banki                                           

6.7.     Uwarunkowania prawne   -Uchwała RM w/s wprowadzenia stref ograniczonego ruchu                                    Ograniczenie transportu ciężarowego na terenie osiedli mieszkaniowych                                                          Zarząd Miasta                 

 

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - PROBLEMY I CELE SZCZEGÓŁOWE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO

ROZWOJU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

PROBLEM

 

 

Brak właściwej

edukacji ekologicznej

Zanieczyszczenie wody

Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie

gleby

 

Niski stopień wykorzystania

zabytków i dziedzictwa

kulturowego

Niewystarczające zasoby zieleni

Zagrożenie hałasem

 

 

WYSOKI POZIOM

EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

UPORZĄDKOWANIE

GOSPODARKI

ODPADAMI

CZYSTE WODY

CZYSTE POWIETRZE

 

ZWIĘKSZENIE ZASOBÓW ZIELENI

OBNIŻENIE NATĘŻENIA HAŁASU

OCHRONA I PROMOCJA WALORÓW

KRAJOBRAZOWYCH I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

 

4.2 GOSPODARKA

 

Rozwój gospodarczy jest niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania miasta i decyduje o możliwościach rozwoju sfery społecznej, ekologicznej i kulturowej. Dokonana diagnoza stanu gminy oraz ustalenia grupy roboczej pozwoliły wyodrębnić następujące problemy gospodarcze:

1.   Monokultura przemysłowa

a) niewykorzystany potencjał gospodarczy

b) brak przemysłu alternatywnego (małych i średnich firm)

2.  Brak inwestorów

3.   Brak samorządu gospodarczego

4.   Słaba polityka przestrzenna miasta

5.  Zła polityka podatkowa

6.   Słaba promocja miasta

7.   Słabe wykorzystanie walorów turystycznych

W trakcie warsztatów określono dla działu gospodarka następujące cele szczegółowe:

Utworzenie grupy średnich i małych firm zróżnicowanych branżowo

Optymalizacja oferty miasta dla inwestorów

Utworzenie reprezentatywnego samorządu gospodarczego

4.   Opracowanie szczegółowej oferty terenów inwestycyjnych

5.   Wprowadzenie ulg i zwolnień czasowych z podatków dla inwestorów

6.   Intensywna promocja miasta

7.   Rozwinięta baza turystyczna

 

GOSPODARKA

Działania na lata 2000-2020

Cel główny: Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta Cel szczegółowy: 1. Utworzenie grupy średnich i małych firm zróżnicowanych branżowo

Informacja - edukacja                     Aktywizacja społeczna                    Bodźce ekonomiczne                                                        Środki techniczne                            Uwarunkowania prawne (kompetencje)                                                       

Upowszechnienie wiedzy o nowych trendach gospodarczych, o procedurach tworzenia i prowadzenia firm                                                        Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości                                                        pozyskanie środków finansowych na założenie i rozwój firmy                                                        Udostępnienie lokali, terenu dla nowotworzących się firm                                                        Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ulg i zwolnień od podatku              

 

GOSPODARKA

Działania na lata 2000-2020

Cel główny: Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta Cel szczegółowy: 1. Utworzenie grupy średnich i małych firm zróżnicowanych branżowo

Informacja - edukacja                     Aktywizacja społeczna                    Bodźce ekonomiczne                                                        Środki techniczne                            Uwarunkowania prawne (kompetencje)                                                       

Upowszechnienie wiedzy o nowych trendach gospodarczych, o procedurach tworzenia i prowadzenia firm                                                        Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości                                                        pozyskanie środków finansowych na założenie i rozwój firmy                                                        Udostępnienie lokali, terenu dla nowotworzących się firm                                                        Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ulg i zwolnień od podatku              

 

GOSPODARKA

 

Działania na lata 2000-2020

 

Cel główny: Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta

 

Cel szczegółowy: 2. Optymalizacja oferty miasta dla inwestorów

 

Informacja - edukacja                    Aktywizacja społeczna                   Bodźce ekonomiczne                                                       Środki techniczne                           Uwarunkowania prawne (kompetencje)

Upowszechnienie oferty miasta poprzez wykorzystanie środków masowego przekazu, udział w targach, konferencjach itp.                           Uaktywnienie w przekazie ofert miasta jej przedstawicieli administracyjnych, społecznych i politycznych              Ulgi podatkowe, istniejąca infrastruktura techniczna                                                       Infrastruktura techniczna: tereny i obiekty; kadra techniczna, baza surowcowa                                    Uchwały Rady Miasta w sprawie ulg i zwolnień podatkowych              

 

Plan operacyjny

GOSPODARKA

 

Cel główny: Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta

 

Cel szczegółowy: 2. Optymalna oferta miasta dla inwestorów

 

Lp.     Działania                           Etap - Zadanie                         Termin           Docelowe rezultaty            Orientacyjny budżet          Źródła finansowania                 Odpowiedzialny                                         

1         2                                       3                                              4                   5                                           6            7                                       8                                             

2.1      Przygotowanie oferty dla inwestorów zewnętrznych           Informacja o zasobach a)    obiekty b)   tereny c)    potencjał ludzki d)    baza surowcowa                                  Na bieżąco    Pozyskanie inwestorów zewnętrznych                               20.000                                     Środki zewnętrzne, Budżet Gminy            Zarząd Gminy ARL          

2.2      Uchwala w sprawie przyznania ulg i zwolnień podatkowych dla inwestorów            Przygotowanie uchwały Uchwalenie warunków preferencyjnych             31.06.2001            Pozyskanie inwestorów zewnętrznych                                                                Zarząd Gminy                  

2.3      Prezentacja ofert w trakcie wystaw, targów, wizyt przedstawicieli gospodarczych innych państw            Przygotowanie i aktualizacja ofert na CD-ROM, Foldery, Internet Czynny udział w targach i pokazach, konferencjach                              na bieżąco                                                     50.000            Środki zewnętrzne, Budżet Gminy                                     Zarząd Gminy                                            

2.4      Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w woj. świętokrzyskim            Nawiązanie współpracy Wspólne działania                        na bieżąco                                                                                                           

GOSPODARKA

 

Działania na lata 2000-2020

 

Cel główny: Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta

Cel szczegółowy: 3. Utworzenie reprezentatywnego samorządu gospodarczego

 

Informacja - edukacja

Powołanie i rozpowszechnienie zasadności tworzenia samorządu gospodarczego, uświadomienie społeczeństwu istoty współpracy a nie rywalizacji gospodarczej

Aktywizacja społeczna

Skupienie w samorządzie gospodarczym jak największej reprezentacji podmiotów, udział samorządu w organach decyzyjnych miasta________

Bodźce ekonomiczne

Pozyskanie środków z zewnątrz

Środki techniczne

Lokal, łączność

Uwarunkowania prawne ___(kompetencje)____

Pomoc prawna urzędu

 

Plan operacyjny

GOSPODARKA

 

Cel główny: Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta

 

Cel szczegółowy: 3. Utworzenie reprezentatywnego samorządu gospodarczego

 

Lp.     Działania                           Etap - Zadanie                        Termin            Docelowe rezultaty            Orientacyjny                     Źródła                                     Odpowiedzialny                                          

                                                                                                                                    budżet                              finansowania                                                 

1         2                                      3                                             4                    5                                           6            7                                      8                                            

3.1      Powołanie samorządu       Organizacja wspólnych            Praca ciągła    Wspólna realizacja            10.000                             2.000 - budżet                        Zarząd Miasta                                            

           gospodarczego                 spotkań integrujących                                    inwestycji i zadań                               8.000 - składki                 Zarząd Samorządu                 

                                                   stowarzyszenia branżowe.                              gospodarczych                                  członków                          Gospodarczego                      

                                                   Powołanie grupy                                                                                                                                                 

                                                   inicjatywnej                                                   Pozyskanie partnerów                                                                    

                                                   -   Wspólne uczestnictwo w                           zewnętrznych do                                                                            

                                                   targach i pokazach                                         współpracy                                                                                    

                                                   promocyjnych                                                                                                                                                    

                                                   -   Powołanie związku                                                                                                                                         

                                                   producentów koszul.                                                                                                                                          

                                                   Organizacja                                                                                                                                                        

                                                   ponadregionalna                                                                                                                                                 

3.2      Pozyskanie                       Nawiązanie współpracy z        Na bieżąco     Utworzenie silnego            5.000                               Składki członków                    Zarząd Samorządu                                      

           preferencyjnych środków funduszami                                                    samorządu gospodarczego                      Gospodarczego               

           finansowych dla                restrukturyzacyjnymi,                                                                                                                                          

           podmiotów działających    bankami, Urzędem Pracy,                                                                                                                                   

           w samorządzie                  Funduszem Osób                                                                                                                                               

           gospodarczym                  Niepełnosprawnych                                                                                                                                            

GOSPODARKA

Działania na lata 2000-2020

 

Cel główny: Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta

 

Cel szczegółowy: 4. Opracowanie szczegółowej oferty terenów inwestycyjnych

 

Informacja - edukacja                    Aktywizacja społeczna                    Bodźce ekonomiczne                                                      Środki techniczne                           Uwarunkowania prawne (kompetencje)

Opracowanie szczegółowej oferty pod inwestycje                                Upowszechnienie szczegółowej oferty terenów pod inwestycje                 Geografia oferty inwestycyjnej miasta                                                      Szczegółowe informacje o terenach pod inwestycje                                                      Uchwały RM w zakresie ulg i zwolnień od podatku                              

 

Plan operacyjny

GOSPODARKA

Cel główny: Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta

Cel szczegółowy: 4. Opracowanie szczegółowej oferty terenów inwestycyjnych.

Lp.      Działania                           Etap - Zadanie                         Termin            Docelowe rezultaty             Orientacyjny budżet          Źródła finansowania                 Odpowiedzialny                                          

1          2                                      3                                             4                    5                                           6             7                                      8                                            

4.1       Opracowanie                    Stworzenie bazy danych           Bieżąca           Zagospodarowanie terenu             5.000.-                             Budżet miasta                          Agencja Rozwoju                                       

            szczegółowej oferty           (kartoteka)                              aktualizacja                                                                  Lokalnego (ARL)            

            terenów inwestycyjnych    -przeznaczenie terenów                                                                                                                                      

                                                    -inwentaryzacja obiektów                                                                                                                                  

                                                    -status prawny obiektów                                                                                                                                    

                                                    Utworzenie elektronicznej        bieżąca           Pełne wykorzystanie             10. 000 zł                         Budżet miasta                          Agencja Rozwoju                                       

                                                    mapy miasta Ostrowca            aktualizacja     terenów                                                 Lokalnego                       

                                                    Świętokrzyskiego z                                                                                                                                            

                                                    uwzględnieniem:                                                                                                                                                 

                                                    - wolnych terenów                                                                                                                                             

                                                    -wolnych obiektów -                                                                                                                                         

                                                    uzbrojenia terenu                                                                                                                                               

GOSPODARKA

 

Działania na lata 2000-2020

 

Cel główny: Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta

Cel szczegółowy: 5. Wprowadzenie ulg i zwolnień czasowych z podatków dla inwestorów

 

Informacja - edukacja

Dostęp do informacji upowszechnienie informacji o ulgach i zwolnieniach podatkowych, nowe formy przekazu informacji______

Aktywizacja społeczna

Informowanie społeczeństwa o możliwości ulg podatkowych

Bodźce ekonomiczne

Ulgi podatkowe

Środki techniczne

Ulotki, media lokalne

Uwarunkowania prawne (kompetencje)

Uchwały Rady Miasta w sprawie ulg i zwolnień od podatku

 

 Plan operacyjny

GOSPODARKA

Cel główny: Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta

Cel szczegółowy: 5 Wprowadzenie ulg i zwolnień czasowych z podatków dla inwestorów.

Lp.     Działania                           Etap - Zadanie                         Termin           Docelowe rezultaty            Orientacyjny budżet          Zródła finansowania                  Odpowiedzialny                                         

1         2                                      3                                              4                   5                                            6            7                                      8                                             

5.1      Ustalenie                           Informator o podatkach, które na bieżąco     Utworzone nowe                    10 000,- ARL                                 Zarząd Miasta + ARL              

           preferencyjnych stawek     obowiązują na danym terenie                         stanowiska pracy                                                                          

           podatkowych w ramach    i określonych terminach                                                                                                                                      

           obowiązującego prawa                                                                                                                                                                               

                                                   Dokładna analiza kosztów i       W trakcie                                                                                                           

                                                   efektów                                    opracowywa                                                                                                      

                                                                                                   -nia budżetu                                                                                                        

                                                   Podjęcie uchwały w sprawie                                                                                                                               

                                                   ulg i zwolnień podatkowych                                                                                                                                

                                                   dla podmiotów tworzących                                                                                                                                 

                                                   nowe stanowiska pracy                                                                                                                                      

Działania na lata 2000-2020

 

GOSPODARKA

 

Cel główny: Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta Ceł szczegółowy: 6. Intensywna promocja miasta

Informacja - edukacja                    Aktywizacja społeczna                   Bodźce ekonomiczne                                                      Środki techniczne                           Uwarunkowania prawne (kompetencje)

Ankieta społeczna o sposobach promocji miasta                                  Udział różnych środowisk w promocji miasta                                            Pozyskanie inwestorów                  Środki przekazu, wydawnictwa, internet                                                      Uchwały RM                                 

 

Plan operacyjny

GOSPODARKA

 

Cel główny: Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta

 

Cel szczegółowy: 6 Intensywna promocja miasta

 

Lp.     Działania                           Etap - Zadanie                         Termin           Docelowe rezultaty            Orientacyjny budżet          Źródła finansowania                 Odpowiedzialny                                         

1         2                                      3                                              4                   5                                           6            7                                      8                                             

6.1      Promocja miasta               Stworzenie listy nazwisk ludzi mogących promować miasto na zasadzie pozytywnego lobbingu.                na bieżąco                                Rozwój miasta                                                        środki własne gminy          Agencja Rozwoju Lokalnego (ARL)             

                                                   Wykorzystanie tablic informacyjnych przy głównych szlakach komunikacyjnych do       na bieżąco                        Zwiększenie ilości turystów i inwestorów        30.000                                                  

                                                   promocji miasta                                                                                                                                                  

                                                   Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez organizacje pozarządowe                                                         30.000                                                                                                      

                                                   promujące regiony                                                                                                                                              

                                                   Wydanie informatora o mieście w formie                                                                 10.000                                                                                                 

                                                   elektronicznej CD                                                                                                                                              

                                                                                                                                                Promocja na kartach telefonicznych i innych nośnikach informacji                                                                                                                                                                                                                                           

GOSPODARKA

Działania na lata 2000-2020

 

Cel główny: Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta Cel szczegółowy: 7. Rozwinięta baza turystyczna

Informacja - edukacja                    Aktywizacja społeczna                   Bodźce ekonomiczne                                                      Środki techniczne                           Uwarunkowania prawne (kompetencje)

Informacja o zasobach regionu       Sformułowanie kalendarza imprez masowych, Krzemionki-festyn, Dni Ostrowca, Miss Ostrowca             Efekty ekonomiczne z ruch turystycznego                                             Pełne wykorzystanie walorów turystycznych                                                  Współpraca z UM                        

 

 

Plan operacyjny

GOSPODARKA

 

Cel główny: Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta

 

Cel szczegółowy: 7. Rozwinięta baza turystyczna.

 

Lp.     Działania                           Etap - Zadanie                        Termin            Docelowe rezultaty           Orientacyjny budżet          Źródła finansowania                 Odpowiedzialny                                         

1        2                                      3                                             4                    5                                           6           7                                      8                                            

7.1     Informacja o zasobach regionu. Sformułowanie kalendarza imprez turystycznych           Współpraca ARL z biurami turystycznymi działającymi w mieście. Konkurs - zorganizowanie imprez masowych, kalendarz imprez       Na bieżąco                              Rozwinięcie turystyki przyjazdowej z wykorzystaniem istniejącej bazy 30 000 -40 000                      Budżet gminy + sponsorzy           Agencja Rozwoju Lokalnego                                          

7.2     Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o znaczeniu regionalnym    nawiązanie współpracy ze związkami sportowymi i organizacjami pozarządowymi               na bieżąco      Pięć imprez w ciągu roku       50 000    Sponsorzy + dotacje dla organizacji pozarządowych        Zarząd Miasta ARL                                    

7.3     Stworzenie warunków dla turystyki campingowej i namiotowej               Wyznaczenie terenów, wyposażenie w media, (woda, energia elektryczna) Realizacja zadania              Praca ciągła                                                                                                                                  

GOSPODARKA - PROBLEMY I CELE SZCZEGÓŁOWE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

PROBLEM

 

 

 

Słaba polityka przestrzenna miasta

Brak samorządu gospodarczego

Monokultura przemysłowa

Brak inwestorów

 

Zła polityka podatkowa

Słabe wykorzystanie walorów turystycznych

Słaba promocja miasta

 

 

UTWORZENIE GRUPY ŚREDNICH I MAŁYCH

FIRM

ZRÓŻNICOWANYCH BRANŻOWO

OPTYMALICACJA

OFERTY MIASTA DLA

INWESTORÓW

UTWORZENIE REPREZENTATYWNEGO

SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

OPRACOWANIE

SZCZEGÓŁÓW

OFERTY TERENÓW

INWESTYCYJNYCH

INTENSYWNA PROMOCJA MIASTA

ROZWINIĘTA BAZA TURYSTYCZNA

WPROWADZENIE ULG I ZWOLNIEŃ

CZASOWYCH Z PODATKÓW DLA

INWESTORÓW

 

 4.3 SFERA SPOŁECZNA

 

Z analizy raportu o stanie gminy Ostrowiec Świętokrzyski, przeprowadzonych badań ankietowych oraz dyskusji prowadzonych przez zespół d/s społecznych w trakcie spotkań warsztatowych i międzywarsztatowych wynika, że poważnym problemem społecznym miasta jest wysoki poziom bezrobocia wśród mieszkańców, występujące zjawiska patologii społecznych i brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców związany ze wzrostem przestępczości. Zespół planujący poświęcił też wiele uwagi problemowi małej aktywności społecznej mieszkańców oraz zjawisku "ucieczki" młodzieży z miasta. W trakcie prac określono następujące problemy społeczne:

1.   Bezrobocie - zubożenie społeczeństwa,

-postawy roszczeniowo-wyczekujące, mała aktywność społeczna

-niedostosowanie profilu kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy

2.   Wzrost przestępczości i patologii społecznych (brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców)

3.   Ograniczona dostępność do specjalistycznej opieki lekarskiej - błędy organizacyjne funkcjonowania służby zdrowia

4.   Brak mieszkań socjalnych

5.   Ucieczka młodzieży z miasta

 

Zespół wygenerował również następujące cele szczegółowe:

1.  Zmniejszenie bezrobocia do bezpiecznego poziomu oraz wzrost dochodów

2.  Ograniczenie przestępstw pospolitych i patologii

3.  Poprawa organizacji pracy służby zdrowia

4.  Umożliwienie dostępu do mieszkań wszystkim grupom społecznym

5.  Zahamowanie procesu ucieczki młodzieży z miasta

 

SFERA SPOŁECZNA

Działania na lata 2000-2020

 

Cel główny: Bezpieczne, zdrowe, mądre i zintegrowane społeczeństwo

Cel szczegółowy: 1. Zmniejszenie bezrobocia do bezpiecznego poziomu oraz wzrost dochodów

 

Środki techniczne

Informacja - edukacja

Dokładana analiza wydatkowania środków na zwalczanie bezrobocia

Dokładna analiza wydatkowania środków pomocy społecznej

Przyczyny i struktura bezrobocia

Informacja o oczekiwaniach rynku pracy

Dostępność informacji o ofertach pracy

Pełna informacja o możliwościach korzystania z wszelkiego rodzaju ulg

Aktywizacja społeczna

Powstanie niezależnych i społecznych Klubów Pracy

Powstanie Społecznego Biura Pośrednictwa Pracy

Bodźce ekonomiczne

Wzrost wpływów podatkowych

Poprawa warunków materialnych

Zmniejszenie wydatków na osłony socjalne

Pozyskanie środków na tworzenie nowych miejsc pracy

Efektywne gospodarowanie środkami publicznymi na zwalczanie bezrobocia

Powstanie organizacji pozarządowych

Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości

Uwarunkowania prawne ___(kompetencje)______

Uchwały Rady Miasta w sprawie:

1. Obniżenia opłat lokalnych lub utrzymanie ich na stałym poziomie

2. Tworzenia preferencyjnych warunków dla inwestorów

3.  Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

 

Plan operacyjny

SFERA SPOŁECZNA

Cel główny: Bezpieczne, zdrowe i zintegrowane społeczeństwo

Cel szczegółowy: 1. Zmniejszenie bezrobocia do bezpiecznego poziomu oraz wzrost dochodów

Lp.      Działania                           Etap - Zadanie                        Termin            Docelowe rezultaty             Orientacyjny                     Źródła                                     Odpowiedzialny                                          

                                                                                                                                      budżet                              finansowania                                                

1          2                                      3                                             4                    5                                           6             7                                      8                                            

l.l         Analiza rejestrowanego     -określenie potrzeb                 koniec            Raport                                                    Powiatowy Urząd            

            poziomu bezrobocia w      -ilość i przeznaczonych            kwartału                                                                       Pracy                               

            tym wydawania środków środków                                 każdego                                                                                                              

            na łagodzenie skutków      -celowość                               roku                                                                                                                    

            bezrobocia                                                                                                                                                                                                  

1.2       Tworzenie                         -określenie preferencyjnych     w każdym       -wzrost dochodów                             Gmina                               Zarząd Miasta                        

            preferencyjnych                cen gruntów                            konkretnym                                                              Środki pomocowe i          Rada Miasta                          

            warunków dla                   -okresowe zwolnienia              przypadku                                                                przedakcesyjne                 ARL                                      

            inwestorów                       podatkowe                                                   -j. w.                                                                                             

                                                    -partycypacja gminy w                                                                                                                                       

                                                    kosztach                                                       -wzrost nakładów                                                                          

                                                    około inwestycyjnych                                    inwestycyjnych                                                                              

                                                    -pomoc gminy w sprawach                                                                                                                                 

                                                    pracowniczych                                              -pobudzenie aktywności                                                                

                                                    -stworzenie inkubatorów                               lokalnej                                                                                         

                                                    przedsiębiorczości                                         -wzrost wpływów                                                                          

                                                podatkowych                                       SFERA SPOŁECZNA

Działania na lata 2000-2020

 

Cel główny: Bezpieczne, zdrowe, mądre i zintegrowane społeczeństwo Cel szczegółowy: 2. Ograniczenie przestępstw pospolitych i patologii.

 

Informacja - edukacja

Przyczyny - informacja Wiedza o rodzajach przestępstw Stosowne programy wychowawcze w szkołach Edukacja prawna społeczeństwa Sposoby kontaktowania się ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Informowanie o planowanych i realizowanych programach Analiza atrakcyjności oferty i oczekiwań wobec klubów osiedlowych oraz bazy kulturalnej

Aktywizacja społeczna

Powstanie poradni ds. uzależnień

Zwiększenie współpracy społeczeństwa z policją Promowanie więzi rodzinnej i przekazywanie systemu wartości

Działania integrujące społeczność lokalną Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży Rozszerzenie oferty kulturalnej i sportowej dla młodzieży Pokojowe sposoby rozwiązywania problemów Walka ze znieczulicą społeczną Rozszerzenie zakresu współpracy podmiotów (organizacji społecznych z instytucjami publicznymi)___

Bodźce ekonomiczne

Pozyskanie środków z zewnątrz na realizację zadań Zmniejszenie kosztów ubezpieczeń

Środki techniczne

Doposażenie Policji Przekazanie części etatów Straży Miejskiej do Policji

Uwarunkowania prawne ___(kompetencje)___

Uchwała Rady Miasta w/s doposażenia Policji Uchwała Rady Miasta w/s przekazania części etatów Straży Miejskiej do Policji

 

Plan operacyjny

 

SFERA SPOŁECZNA

 

Cel główny: Bezpieczne, zdrowe i zintegrowane społeczeństwo

Cel szczegółowy: 2. Ograniczenie przestępstw pospolitych i patologii

 

Lp.       Działania                           Etap - Zadanie                        Termin            Docelowe rezultaty             Orientacyjny                     Źródła                                     Odpowiedzialny                                          

                                                                                                                                      budżet                              finansowania                                                 

1          2                                      3                                             4                    5                                           6             7                                      8                                            

2.1.      Uwzględnienie w                                                              Na bieżąco     Powstanie stosownych                            Dyrektorzy szkół              

            programach                                                                                           programów                                                                                    

            wychowawczych szkół                                                                           wychowawczych                                                                           

            elementów odnośnie                                                                                                                                                                                    

            przyczyn powstawania                                                                                                                                                                                

            przestępczości,                                                                                                                                                                                           

            profilaktyki,                                                                                                                                                                                                

            bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                           

2.2.      Rozszerzenie oferty           Przeprowadzenie ankiety         W ciągu          Zagospodarowanie wolnego             5.000                               Gmina + Powiat                      Zarząd Miasta,                                           

            kulturalnej i sportowej       wśród młodzieży co do ich       roku               czasu młodzieży poprzez                     (budżety)                          Zarząd Powiatu                     

            skierowanej do                 potrzeb i oczekiwań                 szkolnego       dostarczenie możliwości                          Dyrektorzy szkól              

            młodzieży                          Stworzenie programu               2000/2001     wyboru                                                   Instytucje                         

                                                    przedsięwzięć realizowanych                                                                                        upowszechniania              

                                                    z myślą o młodzieży                                                                                                     kultury, kluby                   

                                                    Udostępnienie sal                                                                                                        sportowe                         

                                                    gimnastycznych w szkołach                                                                                                                                 

                                                    Organizowanie imprez                                                                                                                                        

                                                    sportowych i kulturalnych                                                                                                                                   

2.3.      Współudział samorządu     Rozpoznanie potrzeb i             konkretne       lepsze doposażenie Policji                   Gmina + Powiat                Rada Miasta, Rada                 

            w finansowaniu Policji       możliwości                              przypadki       większa ilość policjantów                    (budżety)                          Powiatu, Zarząd                     

                                                    Przygotowanie Uchwał Rady                                                                                       Miasta, Zarząd                

                                                    Miasta i Rady Powiatu                                                                                                 Powiatu                           

                                                    -odnośnie                                                                                                                                                           

                                                    współfinansowania                                                                                                                                              

                                                    elementów wyposażenia                                                                                                                                     

                                                    -przekazania części etatów                                                                                                                                 

                                                    Straży Miejskiej do Policji                                                                                                                                  

1          2                                      3                                             4                    5                                           6             7                                      8                                            

2.4.      Powstanie poradni d/s uzależnień                                      Rozpoznanie skali oraz rodzajów zagrożeń Zorganizowanie poradni                                                               Skuteczna profilaktyka oraz leczenie osób uzależnionych                                                                                                    Organizacje           pozarządowe            

2.5.      Poszerzenie zakresu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi             Sporządzenie programu współpracy Informowanie o planach i realizowanych przedsięwzięciach Przygotowanie stosownych uchwał Rady Miasta                          31.03.2001    Koordynacja działań Poprawa skuteczności realizowanych przedsięwzięć                                   50.000           Budżet, środki zewnętrzne             Rada Miata Zarząd Miasta organizacje pozarządowe      

2.6.      Edukacja prawna społeczności lokalnej                            Sporządzenie stosownego programu przedsięwzięć                               Na bieżąco                              Powstanie programu Wyższy poziom wiedzy prawnej społeczności lokalnej       10.000                                    Gmina + Policja + Sądownictwo             Radcy prawni Urzędu Miasta                                          

 

 

SFERA SPOŁECZNA

Działania na lata 2000-2020

 

Cel główny: Bezpieczne, zdrowe, mądre i zintegrowane społeczeństwo Cel szczegółowy: 3. Poprawa organizacji pracy służby zdrowia

 

Informacja - edukacja

Czytelna i zrozumiała

informacja o usługach

medycznych

Poprawa organizacji pracy

służby zdrowia

Aktywizacja społeczna

Promocja zdrowego trybu życia Lepsza współpraca i szersza oferta działań społecznych z organizacjami typu: PCK, CARITAS ...

Bodźce ekonomiczne

Zwiększenie nakładów na służbę zdrowia Racjonalne wykorzystanie środków finansowych. Pozyskanie środków z  innych źródeł niż Kasa Chorych___

Środki techniczne

Uwarunkowania prawne ___(kompetencje)____

Uchwała Rady Miasta w/s rozszerzenia zakresu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi np. kontraktowanie usług

 

 Plan operacyjny

 

SFERA SPOŁECZNA

 

Cel główny: Bezpieczne, zdrowe, mądre i zintegrowane społeczeństwo Cel szczegółowy: 3. Poprawa organizacji pracy służby zdrowia

 

Lp.      Działania                           Etap - Zadanie                        Termin            Docelowe rezultaty             Orientacyjny budżet          Źródła finansowania                 Odpowiedzialny                                          

1          2                                      3                                             4                    5                                           6             7                                      8                                            

3.1       Poprawa organizacji pracy służby zdrowia                        Czytelna informacja o usługach medycznych             Na bieżąco                                                                      3.000             Budżet Gminy             Powiat                             

3.2       Informowanie mieszkańców miasta o zakresie badań i usług finansowanych przez Kasę Chorych             Przygotowanie folderu Realizacja usług medycznych                               Badania profilaktyczne             10.000                             Kasy Chorych, Ośrodki Zdrowia                   Powiat                                  

3.3       Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży                         Przygotowanie programu badań okresowych i kontrola ich realizacji Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi np. PCK, CARITAS i innymi istniejącymi na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego Wspólna organizacja imprez propagujących zdrowy tryb życia                                            Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa Uaktywnienie organizacji pozarządowych                            10.000                                    Kasy Chorych, sponsorzy             Zarząd Gminy                  

 

SFERA SPOŁECZNA

Działania na lata 2000-2020

 

Cel główny: Bezpieczne, zdrowe, mądre i zintegrowane społeczeństwo

Cel szczegółowy: 4. Umożliwienie dostępu do mieszkań wszystkim grupom społecznym

 

Informacja - edukacja

Środki techniczne

Analiza potrzeb w zakresie budownictwa socjalnego

Aktywizacja społeczna

Pozyskanie środków i nakładów na mieszkania socjalne

Bodźce ekonomiczne

Przeznaczenie części środków ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych na budowę mieszkań socjalnych

Analiza i przeszacowanie istniejących obiektów na mieszkania socjalne

Uwarunkowania prawne ___(kompetencje)___

Uchwały Rady Miasta w/s:

1.  Przeszacowania istniejących zasobów mieszkaniowych

2.  Wielkości nakładów na budownictwo socjalne

3.  Emisja miejskich obligacji mieszkaniowych_______

 

 Plan operacyjny

SFERA SPOŁECZNA

Cel główny: Bezpieczne, zdrowe i zintegrowane społeczeństwo

Cel szczegółowy: 4. Umożliwienie dostępu do mieszkań wszystkim grupom społecznym

Lp.       Działania                           Etap - Zadanie                        Termin            Docelowe rezultaty             Orientacyjny budżet          Źródła finansowania                 Odpowiedzialny                                          

1          2                                      3                                             4                    5                                           6             7                                      8                                            

4.1       Analiza potrzeb w zakresie budownictwa niskonakładowego, socjalnego             Zebranie informacji           31.05.2001                             Określenie potrzeb                                                                                              

4.2       Uruchomienie budownictwa mieszkaniowego (socjalnego)                      Przekazanie uzbrojonych terenów Opracowanie dokumentacji Realizacja                            sukcesywnie   Zwiększyć ilość mieszkań                    Kredyty niskooprocentowane , dotacje celowe, środki uzyskane ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych                                  Zarząd Miasta Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego (TBS)           

4.3       Uruchomienie systemu zamiany mieszkań o dużym zadłużeniu                  Określenie zasobów Zebranie ofert Pośrednictwo przy zamianie sukcesywnie                            Zmniejszenie zadłużenia mieszkańców Lepsze wykorzystanie zasobów mieszkaniowych                                                                        Zarząd Miasta Spółdzielnia Mieszkaniowa                       

4.4       Uruchomienie programu adaptacji strychów na mieszkania                      Określenie zasobów Zebranie ofert Opracowanie dokumentacji od 2001                                  Zabudowanie wszystkich niewykorzystanych strychów i suszarni                                                                       Środki własne przyszłych użytkowników Kredyty mieszkaniowe                  Zarząd Miasta                        

4.5                                                                                                                                      Emisja miejskich obligacji mieszkaniowych                                                                                                     Analiza rynku Przygotowanie przedsięwzięcia Realizacja                                                                            od 2002                                                                                                                                            Dodatkowe źródło pozyskania mieszkań                                                                                                                Środki własne przyszłych właścicieli mieszkań Kredyty niskooprocentowane                                               Zarząd Miasta TBS                                                                                                                                           

SFERA SPOŁECZNA

Działania na lata 2000-2020

 

Cel główny: Bezpieczne, zdrowe, mądre i zintegrowane społeczeństwo Cel szczegółowy: 5. Zahamowanie procesu ucieczki młodzieży z miasta

 

Informacja - edukacja

Przyczyny ucieczki młodzieży

z miasta

Pobudzenie patriotyzmu

lokalnego

Aktywizacja społeczna

Dopasowanie profilu nauczania do rynku pracy

Bodźce ekonomiczne

Środki techniczne

Powstanie miejsc pracy dla

specjalistów

Powstanie miejsc pracy wokół

istniejącej bazy szkolnictwa wyższego

Zróżnicowanie podmiotów

gospodarczych i edukacyjnych

działających w mieście

Rozwój budownictwa mieszkaniowego

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej

Dostępność tanich kredytów

bankowych

Uwarunkowania prawne ___(kompetencje)___

Uchwały Rady Miasta w/s:

1.  Budownictwa mieszkaniowego

2.  Inwestycji w dziedzinie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej