Uchwała  nr   XI/100/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

w sprawie ustalenia opłat z tytułu udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art. 143—148 ustawy z dnia £1 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 115 poz.741,z 1998r Dz.U.Nr 1O6 poz.668 ) oraz na podstawie art.4O ust.l i art 4£ ust.l i £ ustawy z dnia 8 marca 199O r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996r Dz.U.Nr 13 poz.74 i Nr 58 poz.261,Nr 1O6 poz.496 i Nr 13£ poz.622 i z 1997r Nr 9 poz.43,Nr 1O6 poz.679,Nr 1O7 poz.686,Nr 113 poz.734 ,Nr 123, poz.775 i z 1998r Nr 155 poz.1014 i Nr 16£ poz.ll26) Rada Miejska uchwala  co następuje:

 

§1.1 Nalicza się na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski od osób, o których mowa w ust.2 - opłaty z tytułu udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej, kanalizacyjnej ,ciepłowniczej, gazowej, elekrtycznej oraz urządzenia i modernizacji dróg ) zwanych  "opłatami adiacenckimi" .

2.Do wnoszenia opłat adiacenckich zobowiązani są zgodnie z ustawą z dnia £1 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami :

l/ właściciele  nieruchomości

£/ użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych ,którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli ,za zgodą właściwego organu ,jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego .

 

§ 2.Ustala się opłatę adiacencką w wysokości 5O5% (pięćdziesiąt procent) różnicy między wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością nieruchomości po ich wybudowaniu.

 

§ 3.Podstawę do naliczania opłat adiacenckich stanowi wartość

nieruchomości (gruntu) określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w/g stanu i cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej

 

§ 4.Szczegółowe zasady ustalania i uiszczania opłat adiacenckich

określają przepisy ustawy z dnia £1 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 115 poz.741 i z 1998r Nr 1O6 poz.668)

 

§ 5 W sprawach wszczętych lecz nie zakończonych decyzją ostateczną w przedmiocie naliczania opłat adiacenckich przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się postanowienia uchwały Nr XXXVI 11/222/92 oraz przepisy Rozpodządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991r w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych /Dz.U.Nr 72,poz.314/

 

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

 

§ 7.Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/222/92 Rady Miejskiej w Ostrowcu

Świętokrzyskim z dnia 31 marca 199£r w sprawie opłat za wybudowane pierwsze urządzenie konunalne energetyczne i gazowe na terenie Gminy Ostrowiec Św. (tzw. opłaty adiacenckie)

 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zostanie podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.